ABD?nin ?hayalet mahkumlar??

ABD?nin, ?ter?rle m?cadele? bahanesiyle d?nyan?n d?rt bir yan?ndan ka??r?p i?kence h?crelerine att??? mahkumlar?n ?karanl?k? ak?betleri endi?e yaratmaya devam ediyor.


ABD?nin, ?ter?rle m?cadele? bahanesiyle d?nyan?n d?rt bir yan?ndan ka??r?p i?kence h?crelerine att??? mahkumlar?n ?karanl?k? ak?betleri endi?e yaratmaya devam ediyor.
ABD?de yay?nlanan ?The Washington Post? gazetesinde yer alan haberde ?A-BD?nin istihbarat ?rg?t?; CIA eliyle ka??rd??? tutsaklardan onlarcas?n?n, ak?betine ili?kin hi?bir bilginin bulunmad???? belirtildi.
Ak?betleri bilinmiyor
ABD?li gazetenin, ?CIA zindanlar?ndan karanl??a? man?etiyle duyurdu?u haberde, ?Ba?kan Bush 6 Eyl?l 2006 g?n?, CIA?n?n yurtd???ndaki gizli ?slerinin ge?ici olarak bo?alt?ld???n? ve 14 El Kaide liderinin de K?ba?daki Guantanamo ?ss??ne transfer edildi?ini s?ylemi?ti. Ama o g?nden bu yana, CIA?n?n elinde uzun s?redir kalan 30 ?hayalet mahkum?un durumu hakk?nda resmi bir a??klama yap?lmad?. Baz?lar?n?n, halen tutuklu bulunduklar? memleketlerine g?nderildi?i s?ylenirken, baz?lar? ise hi?bir iz b?rakmadan kaybedildi. Bu insanlar CIA?n?n elinde olabilir, olmayabilir de...? denildi.
Washington Post, Bush liderli?indeki ABD y?netiminin, uluslararas? i?kence seferleri ile a??n? ortaya ??karan ilk gazete idi.
ABD?nin, d?nya ?ap?nda CIA arac?l???yla ger?ekle?tirdi?i operasyonlar kapsam?nda ka??rd??? ?ter?r zanl?lar??n?, ?zellikle Ortado?u ve Do?u Avrupa ?lkelerindeki i?kence h?crelerine g?t?rd??? ortaya ??km??t?.
Su?lamalar? ilk a?amada reddeden i?birlik?i ?lkeler, ilerleyen g?nlerde ABD?nin i?kence seferlerinin belgelerle kan?tlanmas? ?zerine sessizli?i tercih etmi?, ancak say?lar? giderek artm??t?.
Amerikan istihbahrat?n?n i?kence seferlerine AB ?lkelerinin yan? s?ra T?rkiye?nin de alet oldu?u ortaya ??km??t?.
Geli?meler ?zerine CIA?n?n gizli i?kence seferleri ile a??n? kabul etmek zorunda kalan Bush y?netimi, insanl?k d??? bu uygulamalar?n ?gerekli? oldu?unu savunmu?tu.
Hi?bir iz yok
W. Post?un ?zellikle Pakistan ile Avrupal? h?k?met yetkililerine dayand?rd??? haberinde, CIA taraf?ndan ka??r?lan ve daha sonra ?kaybedilen? ki?ilerin ?karanl??a uzanan? hikayelerine de yer verildi.
Kaybedilen tutsaklar?n b?y?k bir k?sm?n?n ABD liderli?indeki NATO g??leri taraf?ndan i?gal edilen Afganistan??n kom?usu Pakistan?da tutuklanm?? oldu?una da dikkat ?eken Post, ?Hayalet mahkumlardan biri de Suriye ve ?spanya ?ifte vatanda?? ve El Kaide ideologu M. Setmeryem Nasar idi. Nasar, en son iki sene ?nce g?r?ld?.
31 Ekim 2005 g?n? Pakistan??n s?n?r kenti Kuetta?ya kellesi ?zerinde 5 milyon dolarl?k ?d?l ile gelen k?rm?z? sakall? radikal, izlendi?inin fark?nda de?ildi. Pakistanl? yetkililere g?re Nasar, k?sa bir s?re sonra ABD ajanlar?nca yakaland? ve CIA?n?n tutuklu a??na transfer edildi. O g?nden bu yana ak?beti konusunda t?rl? iddialar var; Suriye, Afganistan ve Hindistan?da oldu?u s?ylendi. Ama onun nerede oldu?unu bug?ne kadar do?rulayan hi? kimse ??kmad?? diye yazd?.
?spanyol savc?lar?n, Nasar?? tam 4 y?ld?r arad???n?, ancak ?hi?bir iz bulamad???n?? da belirten Post, Madrid sald?r?lar?yla ili?kisi oldu?u iddia edilen bu tutsa??n durumuna ili?kin, Nasar ?zerine ?K?resel Cihad Mimar?? adl? bir kitab? da olan Norve?li ?ter?rizm? uzman? Brynjar Lia?n?n ?Onu (Nasar) en ?ok isteyen muhtemelen Amerikal?lard?r. ??nk? o, El Kaide?ye 1990?larda kat?lm?? ve bilgi konusunda kesinlikle alt?n madenidir? ifadelerine de yer verdi.
H?k?metler sessiz
ABD taraf?ndan kaybedilen ve kendi h?k?metlerince de sahiplenilmeyen ?hayalet mahkumlar?dan 5 Libyal?n?n hikayesini de sayfalar?na ta??yan W. Post, ?2004 y?l?ndan bu yana CIA, Trablus?ta 5 Libyal? sava???y? ele ge?irdi. Libyal? kaynaklara g?re CIA, bu ki?ilerin ikisini, ?in ve Tayland?a; di?erlerini ise Pakistan ile Afganistan?daki h?crelere g?t?rd?. Ya da Do?u Avrupa ile ba?ka bir b?lgeye... Libya h?k?meti ise olaya kar?? sessiz kald?. Ama Libyal? siyasi s?rg?nler, bu sava???lar?n adil bir yarg?lama olmadan izolasyon alt?nda tutuldu?undan emin? diye belirtti.
Post haberinde, Irak?ta yakalanan Pakistanl? Hasan G?l?den, 2003 y?l?nda Suudiler taraf?ndan yakalanan ve CIA?ya teslim edilen A. A. Fakasi El Hamdi?ye, El Kaide e?itim sorumlusu oldu?u iddia edilen ?bn El ?eyh El Libi?den, Libya istihbarat ?rg?t?ne verilen destekle ele ge?irilen Abdullah El Sad?k ile Ebu Munder El Saadi?ye de?in bir?ok ?hayalet mahkum?un hikayesine de yer verdi. (DI? HABERLER)
Guantanamo ?ss? halen aktif

Washington Post, Bush y?netiminin aksi iddialar?na ra?men, Guantanamo?nun halen ?aktif? oldu?unu belirtti. ?nsan haklar? gruplar?n?n, bir?ok ?hayalet mahkum?un ABD?nin elinde oldu?una inand???n? aktaran gazete, ?CIA tutuklama program?n? s?rd?r?yor. Mart?tan bu yana en az 5 yeni ter?rizm zanl?s? Guantanamo?ya transfer edildi. Pentagon, bu mahkumlar?n kim olduklar? veya nerede yakaland?klar?na ili?kin ayr?nt? vermese de, en az?ndan birinin Abdulhadi El Iraki oldu?unu biliyoruz. Iraki, aylarca CIA?n?n elinde kalm??t?? diye yazd?. ABD?li gazete, 2004 tarihli bir istihbarat raporuna dayanarak, 11 Eyl?l sald?r?lar?yla ili?kili oldu?u iddia edilen 9 El Kaide ??phelisinin de ?nce ABD?nin d?nyan?n herhangi bir yerindeki ?kara delikleri?ne, ard?ndansa Guantanamo?ya g?nderildi?ini belirtti. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net