?ran?a ambargo ?yeni rekoru? tetikledi

Tahran y?netimi, ABD?nin ?ran?a y?nelik son 20 y?l?n en a??r yapt?r?mlar?n? ?nemsemese de, uluslararas? petrol piyasalar? ayn? ?so?ukkanl?l???? g?steremedi.


Tahran y?netimi, ABD?nin ?ran?a y?nelik son 20 y?l?n en a??r yapt?r?mlar?n? ?nemsemese de, uluslararas? petrol piyasalar? ayn? ?so?ukkanl?l???? g?steremedi.
D?nyan?n d?rd?nc? b?y?k petrol rezervlerine sahip ?lkesi ve OPEC?in ikinci b?y?k ?reticisi olan ?ran?a y?nelik a??rla?t?r?lm?? Amerikan yapt?r?mlar?n?n ard?ndan, petrol fiyatlar? 88 sent art??la 91.34 dolara y?kseldi ve b?ylece rekor ?zerine rekor g?rm?? oldu.
Uzmanlar, son g?nlerde T?rkiye?nin, Kuzey Irak operasyonu nedeniyle art?? e?iliminde olan ve ?rekor tan?mayan? petrol fiyatlar?ndaki son art??ta, ?ran?a y?nelik yapt?r?mlar?n yan? s?ra olas? sava? ve petrol arz? konusundaki ?endi?e?lerin etkili oldu?unu belirtti. Uzmanlar, spek?latif al?mlar ve Puerto Rico?daki f?rt?nalar?n da petrol fiyatlar?n? y?kselten fakt?rler aras?nda say?labilece?ini s?yledi.
Uzmanlar, s?z konusu s?rekli art??la petrol?n 100 dolar? bulmas?n? ???ten bile de?il? diye nitelendirirken, ?Petrol?n 90 dolar? a?mas?, sadece spek?latif nedenler dahilinde fiyatlar?n 100 dolar? bulmas? ihtimalini daha ve daha fazla yak?nla?t?r?yor? diye belirtti.
Politika ?farkl?l????
Bu arada ABD y?netimi ise Irak ile ?u anki ?ran politikalar? aras?nda ?benzerlik? kurulamayaca??n? belirtirken, ?ran ile askeri se?ene?i s?rd?rmeyi d??lamayarak, diplomatik yollar? izlemeye ?tamam?yla kararl?? oldu?unu bildirdi.
Beyaz Saray S?zc?s? Tony Fratto bas?na yapt??? a??klamada, ?ABD h?k?metinin Irak politikas?yla ?imdiki ?ran politikas? aras?nda en ufak bir benzerli?in kurulabilece?ini sanmad???n?? belirterek, ABD h?k?metinin, ?ran??n en hassas n?kleer faaliyetlerini b?rakmas?n? sa?lamak amac?yla diplomasiyi kullanmaya ?tamam?yla kararl?? oldu?unu kaydetti.
S?zc? bu ifadelerine kar??n, ?hi?bir zaman hi?bir se?ene?i d??lamayacaklar?n?? da dile getirdi. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net