?Biyoyak?t insanl??a kar?? su

Birle?mi? Milletler (BM) ?zel Raport?r? Jean Ziegler, ?petrol?n alternatifi? olarak biyoyak?t elde etmek i?in ?retim yap?lmas?n?n ?insanl??a kar?? su?? oldu?unu s?yledi.


Birle?mi? Milletler (BM) ?zel Raport?r? Jean Ziegler, ?petrol?n alternatifi? olarak biyoyak?t elde etmek i?in ?retim yap?lmas?n?n ?insanl??a kar?? su?? oldu?unu s?yledi. Beslenme hakk?yla ilgili ?zel raport?r Ziegler, ba?ta ABD olmak ?zere d?nyada artan bir bi?imde tercih edilmeye ba?lanan biyoyak?t?n a?l??? art?rmas?ndan korktu?unu bildirdi.
??lenebilir topraklar? daha sonra yak?lmak ?zere m?s?r, ?eker gibi ?r?nlerin yeti?tirilmesi i?in kullanman?n ?insanl??a kar?? su?? oldu?unu vurgulayan Ziegler, biyoyak?t ?retimine 5 y?l yasak getirilmesini de istedi.
Ziegler, bu zaman diliminde teknolojik geli?melerin m?s?r ko?an?, muz kabu?u gibi tar?msal art?klar?n de?erlendirilmesine imkan sa?layabilece?ini belirtti.
IMF de ge?en hafta, yak?t kayna?? olarak tah?l kullan?lmas?n?n d?nyadaki yoksullar ?zerinde ??ok b?y?k olumsuz etkileri? olaca??n? bildirmi?ti. Biyoyak?t ?retiminin baz? ?r?nlerin fiyatlar?n?n rekor seviyede artmas?na sebep oldu?u belirtiliyor. ABD, ?petrole ba??ml?l???n? azaltmak? fikriyle biyoyak?ta y?neliyor. B?lgede yaratt??? istikrars?zl?k nedeniyle ileride yak?t s?k?nt?s? ?ekmekten korkan ABD?yi, ?in ve Brezilya ba?ta olmak ?zere di?er ?lkeler de izliyor.
Uzmanlar ise m?s?r, ?eker gibi ?r?nlerin artan bir bi?imde biyoyak?t i?in kullan?lmas?n?n, orta vadede k?tl?k yaratabilece?i konusunda uyar?yor. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net