2015?te t?m bankalar yabanc?lar?n olacak!

Finans Kul?p taraf?ndan yap?lan ?Avrupa Birli?i Kat?l?m S?recinde Finans Sekt?r?? ba?l?kl? ara?t?rma, AB ile tam ?yelik m?zakerelerinin tamamlanmas? ile birlikte T?rk finans sisteminde ?ok h?zl? bir b?y?menin ger?ekle?ece?ini, sekt?rde yabanc? ortakl?klar?n hakim duruma ge?ece?ini ortaya koydu.


Finans Kul?p taraf?ndan yap?lan ?Avrupa Birli?i Kat?l?m S?recinde Finans Sekt?r?? ba?l?kl? ara?t?rma, AB ile tam ?yelik m?zakerelerinin tamamlanmas? ile birlikte T?rk finans sisteminde ?ok h?zl? bir b?y?menin ger?ekle?ece?ini, sekt?rde yabanc? ortakl?klar?n hakim duruma ge?ece?ini ortaya koydu.
Stratejik Ara?t?rmalar Enstit?s??nden Ekonomist Dr. Can Fuat G?rlesel?in ba?kanl???nda, Finans Kul?p i?in ger?ekle?tirilen ara?t?rma, T?rk finans sistemini olu?turan ?? temel sekt?r bankac?l?k, sigortac?l?k ve sermaye piyasas? alan?nda mevcut kurumlar?n, 2015 y?l?na kadar b?y?k oranda yabanc? ortakl?klarla entegre olaca?? ?ng?r?s?nde bulundu.
G?rlesel, ?o?unlu?u AB ?lkelerinin ?nde gelen bankalar?n?n, T?rk bankac?l?k sistemine egemen olaca??, sigorta sekt?r?nde yabanc? pay?n?n belirleyici orana gelece?i, sermaye piyasas?nda ise sadece hisse senedi al?m? sat?m?na odaklanm?? arac? kurumlar?n t?m?yle ortadan kalkarak do?rudan yat?r?m bankalar?n?n egemen olaca?? bir duruma d?n??ece?i tespitini yapt?.
?Giri? serbestisi ertelensin?
Ara?t?rmada, T?rk finans sekt?r?n? ge?i? d?neminde korumak amac?yla m?zakere ba?l?klar?n?n kapanmas? ile birlikte belirli alanlarda 5 y?l ertelemeye gidilmesi ?nerilerek, yabanc? bankalar?n ve sermaye piyasas? kurulu?lar?n?n ?ube a?ma ve izin almadan faaliyet g?sterme serbestisinin, tam ?yelik tarihinden sonra uygulanmas? isteniyor. Sigorta sekt?r?nde de yurti?i ?irketlerin rekabet g?c?n? korumak ve uyum s?recine haz?rl?k a??s?ndan yabanc? sigorta ?irketlerinin T?rk pazar?na serbest?e girmeleri, ?ube a?malar? ve faaliyet g?stermeleri yan? s?ra do?rudan acente kurmalar?n?n da tam ?yelik tarihine kadar istisna tutulmas? ?neriliyor.
20 banka kal?r
G?rlesel, raporda ortaya ??kan verileri de?erlendirirken, ekonomik b?y?me, rekabet ko?ullar? ve ?r?n yelpazesinin geni?lemesi, m??teri say?s?n?n ?nemli oranda artmas? nedeniyle banka bilan?olar?nda 2-3 kat b?y?me ger?ekle?ece?ini belirterek, ?T?rkiye?de bankalar aras?nda konsolidasyonlar ve birle?meler, sat?n almalar h?zlanarak s?recek. ?zellikle AB ?yesi ?lkelerin b?y?k bankalar? T?rk piyasas?na daha yo?un girecekler ve sistemde yabanc? orta?? olmayan banka kalmayacak. Yerli bankalar aras?nda da bu s?re?te birle?me ka??n?lmaz g?r?n?yor. Sistemde 2010-2015 aras? d?nemde bilan?o b?y?kl?kleri birbirine yak?n en fazla 20-25 banka kalacak? dedi. G?rlesel, ?Benim tahminim, 2010?u izleyen d?nemde Halk Bankas? ve Ziraat Bankas??n?n da rekabetin bask?s?na dayanamay?p t?m?yle ?zelle?tirilece?i y?n?ndedir? dedi.
Arac? kurumlar kalmayacak
Dr. G?rlesel, sermaye piyasalar?n? de?erlendirirken T?rkiye?de a??rl?kla hisse senedi al?m sat?m? yapmak ?zere kurulan arac? kurumlar?n t?m?yle ortadan kalkaca??n? ve bu alana, say?s? 20-25 ile s?n?rl? kalan yerli ve yabanc? yat?r?m bankalar?n?n egemen olaca??n? belirterek, ?u g?r??leri dile getirdi: ?2015 y?l?na kadar halka arzlar ?nemli rakamlara ??kacak. Halka a??k ?irket say?s?n?n binleri ge?ece?ini tahmin ediyoruz. Her ?eyden ?nce KOB??ler banka kredisi yerine sermaye piyasas? kaynaklar?n? kullanmay? ??renecekler.? (Ankara/ANKA)
Sigortada yabanc?lar egemen

Finans sekt?r?n?n ikinci ?nemli aya??n? olu?turan sigortac?l?k alan?nda da halihaz?rda yabanc? pay?n?n y?zde 70?ler d?zeyine yakla?t???n? belirten G?rlesel, sekt?rdeki yabanc?la?man?n artan bir h?zla devam edece?ini s?yleyerek, ?T?rk ?irketleri i?in birle?mekten veya yabanc?larla ortakl?k ger?ekle?tirmekten ba?ka ??k?? yolu yok. AB ?lkelerinde bine yak?n sigorta ?r?n? var. Bizde ise 10?u ge?miyor ?r?n say?s?. Hayat sigortac?l???nda risk tan?m? ?ok geni?leyecek. Bireyin g?nl?k hayat?nda kar?? kar??ya bulundu?u her t?r risk, bir sigorta konusu olacak. Hayat sigortac?l???nda ?ok b?y?k bir i? hacmi ??kacak. AB?nin dev reas?rans ?irketleri de T?rk piyasas?na girecek? de?erlendirmesini yapt?.

?MKB yabanc? borsalarla birle?ecek

Tek pazar ortam?nda AB ?lkelerinde borsalar aras?nda birle?meler ya?and???n? ve bu s?re?te Frankfurt, Paris, Londra, Z?rih gibi borsalar?n AB piyasas?nda egemen hale geldi?ini, di?er ?ye ?lkelerin borsalar?n?n b?y?k ?irketlerden ve oyunculardan ziyade orta ve k???k oyunculara kald???n? ve derinliklerini kaybetti?ini belirten G?rlesel, raporda ?u noktalara de?indi:
?Bug?n AB tek pazar?nda hisse senedi ve tahvil i?lemleri ve ihra?lar? a??rl?kla b?y?k borsalarda ger?ekle?tiriliyor. Yeni kat?lan 10 ?ye ?lkenin borsalar? marjinal kalm?? durumda. ?MKB her durumda ?zelle?tirilmek zorunda. ?MKB AB?ye kat?l?m s?recinde e?er yabanc? borsalarla birle?me ve ortak i?lem yapma yoluna gitmezse, derinli?ini kaybedebilir. ??nk? buradaki b?y?k ?irketler de halka arzlar?n? ve tahvil ihra?lar?n? ?MKB?de de de?il Londra, Frankfurt gibi b?y?k borsalarda ger?ekle?tirmek isteyeceklerdir. Borsalar aras? i?birli?i ve ortak i?lemler ?o?alacakt?r. Bu ?er?evede ?MKB, Balkan ?lkeleri borsalar? ile birle?ebilir. Belki ?talyan borsas? ile ?MKB aras?nda da bir birle?me ger?ekle?ebilir.?
www.evrensel.net