Tar?msal ara?t?rmaya pay yok

AB taraf?ndan yap?lan bir ?al??mada, 2015 i?in Avrupa?n?n sebze-meyve deposu olarak ilan edilen T?rkiye?nin tar?msal ara?t?rma geli?tirmede geri oldu?u da ortaya ??kt?.


AB taraf?ndan yap?lan bir ?al??mada, 2015 i?in Avrupa?n?n sebze-meyve deposu olarak ilan edilen T?rkiye?nin tar?msal ara?t?rma geli?tirmede geri oldu?u da ortaya ??kt?.
OECD?nin y?ll?k ?OECD ?lkelerinde Tar?m Politikalar?: ?zleme ve De?erlendirme 2007? raporu yay?nland?. 288 sayfal?k raporun T?rkiye?ye ayr?lan b?l?m?nde, ?ift?ilerin daha kazan?l? ?r?nlere ge?melerine y?nelik ?r?n d?n??t?rme program?yla ilgili ??yle denildi: ??ift?ilerin a??r? ?retilen, ?rne?in f?nd?k, t?t?n gibi ?r?nlerden di?er ?r?nlere ge?melerine yard?mc? olmay? hedefleyen d?n???m ?demelerinin art?r?lmas? yetersiz kalm??t?r ve 2001-2005 d?neminde elde mevcut 213 milyon dolardan 4 milyon dolar ?denmi?tir. 2006 i?in ?deme yap?lmad??? bildirilmi?tir.?
Raporda incelenen ?lkeler aras?nda T?rkiye, tar?mda ara?t?rma geli?tirmeye ayr?lan pay a??s?ndan sonuncu bulunuyor. T?rkiye, ?ubatta haz?rlanan bir AB Komisyonu raporunda ise 2015 y?l?nda Avrupa?n?n sebze-meyve deposu ilan edilmi?, T?rk tar?m?n?n sondan bir ?nceki geni?lemeyle AB?ye giren on ?lkenin tar?m?na bedel oldu?u belirtilmi?ti. Raporda listelenen ?lkelerin tar?msal ara?t?rma geli?tirmeye (ar-ge) ay?rd?klar? paylar ??yle (Tar?ma genel destek b?t?elerinin y?zdesi olarak): Avustralya (y?zde 57), Norve? (y?zde 52), Yeni Zelanda (y?zde 33), ?zlanda (y?zde 25), Kore (y?zde 19), Kanada (y?zde 19), Meksika (y?zde 17), ?svi?re (y?zde 17), Avrupa Birli?i (y?zde 16), Japonya (y?zde 10), OECD (y?zde 10), ABD (y?zde 5), T?rkiye (y?zde 2). (?stanbul/EVRENSEL)
www.evrensel.net