G?ZLEM

 • Tersanelerde patronlar?n daha fazla k?r h?rs? nedeniyle i??ilerin hayatlar?n? hi?e saymas? sonucu bug?ne kadar onlarca i??i hayat?n? kaybetti, y?zlercesi sakat kald?.


  Tersanelerde patronlar?n daha fazla k?r h?rs? nedeniyle i??ilerin hayatlar?n? hi?e saymas? sonucu bug?ne kadar onlarca i??i hayat?n? kaybetti, y?zlercesi sakat kald?. Resmi kay?tlara i? kazas? olarak ge?en bu olaylar, tersane i??ileri taraf?ndan i? cinayeti olarak tan?mlan?yor.
  T?rkiye?de in?aat sekt?r?nden sonra en fazla ?l?ml? ?i? kazas??, metal ile ilgili i?lerde meydana geliyor. Tersaneler ise gerek yap?lan i?in niteli?i gere?i, gerekse ?al??ma ko?ullar?n?n zorlu?u ve i?in ta??d??? riskler a??s?ndan olduk?a tehlikeli ?al??ma alanlar?. T?m bunlar?n ?zerine bir de i? g?venli?i ve i??i sa?l??? ile ilgili ?yasal tedbirlerin? bile al?nmamas? eklendi?inde, i??i ?l?mleri ka??n?lmaz oluyor.
  Tersanelerde meydana gelen i? kazalar?n?n ?nemli bir b?l?m?n?n nedeni ta?eron uygulamas?. Ta?eron sisteminin yayg?nla?mas?yla birlikte i? g?venli?i ?nlemleri daha az al?n?yor, sigorta primleri ya hi? yat?r?lm?yor ya da eksik yat?r?l?yor. Ta?eron uygulamas?na paralel olarak i? kazalar?n?n say?s? art?yor. Asl?nda i? g?venli?i tedbirleri patronlar i?in ?ok b?y?k bir maliyet de?il. Buna ra?men gerekli ?nlemlerin al?nmamas?, sermayenin esas kayna?? olan eme?e (art? de?ere), o gemileri yapan i??ilere s?radan bir i? makinas?ndan daha az ?nem verildi?inin g?stergesi asl?nda.
  Her f?rsatta ?retimde teknolojiye y?nelik yat?r?mlardan, teknolojinin nimetlerinden bahseden patronlar, i? g?venli?i ve i??i sa?l??? konusunda yeterince ?nlem almad?klar? i?in bug?ne kadar ?ok say?da i??inin ?l?m?ne neden oldular. Tersanelerde ya?anan cinayetlerin sorumlusu elbette sadece patronlar de?il, en az onlar kadar h?k?met ve devletin yetkili kurumlar?n?n da sorumlulu?u var.
  Tersanelerdeki bu insanl?k d??? ?al??ma ko?ullar?n? tersine ?evirmek, insanca ve ?l?m korkusunun olmad??? ?al??ma ko?ullar? yaratmak i?in uzun s?redir haz?rl?klar? s?rd?r?len eylem d?n yap?ld?. Tersane i??ilerinin eylemi, i? cinayetlerine, k?lece ?al??ma ko?ullar?na, sigortas?z ?al??maya, d???k ?crete, ta?eronluk sistemine dur demek i?in anlaml? bir ba?lang?? oldu.
  Tersane i??ileri, daha ?nce yap?lan benzer eylemlerden farkl? olarak i?yerlerinde, evlerinde, mahallelerinde, sonras? i?in ?rnek olacak etkili bir ?al??ma y?r?tt?ler. Eylemin haz?rl?k s?resinin uzun tutulmas?ndan, ba??ndan sonuna kadar planl? ve hedefe y?nelik olarak yap?lan ?al??malar?n, olu?turulan komiteler arac?l???yla ger?ekle?tirilmi? olmas? ?ok ?nemli ve son derece ??retici.
  Bug?ne kadar i??i eylemleri denilince akla ?ncelikle ?rg?tl? i??ilerin eylemleri ya da sendikala?mak i?in yap?lan eylemler geliyordu. Oysa i??i hareketi ne sadece sendikalar?n, sendikala?mak isteyen i??ilerin yapt?klar? eylemlerden ibaret; ne de ?u ya da bu d?zeyde ger?ekle?en sendika eylemleri, tek ba??na i??i eylemlerinin tamam?n? olu?turuyor.
  Tek tek i?yerlerinde ya?anan sorunlara tepkiden, bug?n pek ?ok i??i a??s?ndan hayati ?nemi olan sigortal? ?al??maya; g?venceli ?al??madan, ?al??ma ko?ullar?n?n d?zeltilmesine kadar pek ?ok konu, i??ilerin ?o?u zaman kendili?inden bir araya gelerek tav?r almalar?n?, ya?ad?klar? sorunlara tepki g?stermelerini sa?l?yor. Tersane i??ilerinin d?n yapt??? eylem, bug?ne kadar ?o?unlukla kendili?inden ger?ekle?en eylemlerin ?ok ?tesinde bir anlam ta??yor. Ancak onlar i?in as?l i? bundan sonra ba?l?yor. Eylem ?ncesinde yap?lan ?al??malar?n i??iler taraf?ndan olu?turulacak somut m?cadele ara?lar?n? yaratmas? da en az eylem yapmak kadar ?nemli.
  ???iler aras?ndaki birli?in somutla?mas?, somut kazan?mlar elde edilebilmesi, sendikal ?rg?tl?l?k ?at?s? alt?nda m?mk?n. Bu y?zden de dernek, kurultay, komite ya da herhangi bir i?yerindeki birliklerin mutlaka sendikal ?rg?tlenme hedefiyle yap?lmas? g?z ard? edilmemeli.
  Tarihsel deneyimler, kazan?mla biten b?t?n i??i eylemlerinin; i??iler aras?ndaki birli?in sa?lam temellere dayand?r?lmas?, inisiyatifin her durumda i??ilerin ellerinde olmas? ile m?mk?n oldu?unu defalarca g?sterdi. Tersane i??ileri bundan sonraki ad?mlar?n? bu temel ger?ekten hareketle att?klar? s?rece, hem kendilerinin hem de i??i s?n?f?n?n kazanaca?? ?ok ?ey olacak.
  Erkan Aydo?ano?lu
  www.evrensel.net