Erdo?an?dan AB ?lkelerine ele?tiri

Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an, T?rkiye ?? Kad?nlar? Derne?i?nin ??ra?an Saray??nda d?zenledi?i ?Gelece?e Bak??, Kazan?lm?? Dersler? konulu sempozyumun a??? konu?mas?n? yapt?.


Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an, T?rkiye ?? Kad?nlar? Derne?i?nin ??ra?an Saray??nda d?zenledi?i ?Gelece?e Bak??, Kazan?lm?? Dersler? konulu sempozyumun a??? konu?mas?n? yapt?.
Bat?l? ?lkeleri T?rkiye?ye ter?rle m?cadelede yeterli deste?i vermemekle ele?tiren Erdo?an, ?Bizler ter?rle i? i?e olan, m?cadelesini s?rd?ren bir ?lke olarak bu i?in ac?lar?n? ?ok iyi ya?ayan, bilen bir ?lkeyiz. Bu konudaki m?cadele kararl?l???m?zdan geri ad?m atmam?z m?mk?n de?il. Ter?rle k?resel m?cadelede samimi ?aba g?sterilmesini bekliyoruz? dedi.
Samimiyet testini kaybettiler
?Ter?r ?rg?t?n? bu ter?r ?rg?t?d?r diye ifade eden ?lkelerin ter?ristleri teslim etmemeleri anla??l?r de?il. Bu samimiyet testini kaybetmektir? diyen Erdo?an, ?Samimi olsalar yapacaklar? i?, bu ter?ristleri sahibine teslim etmektir. Bunu bug?ne kadar hi?bir Avrupa ?lkesi yapmad?? ifadelerini kulland?.
Erdo?an, ?Senin ter?ristin k?t?, benim ter?ristim iyi mant???yla bir yere varmak m?mk?n de?il. Bug?n benim evim yan?yorsa, yar?n senin evin de yanacakt?r? diye konu?tu. Erdo?an, T?rkiye?nin ter?rle m?cadelesini s?rd?ren bir ?lke oldu?unu, bu konudaki m?cadele kararl?l???ndan geri ad?m atmas?n?n m?mk?n olmad???n? belirterek, ?Dostlar?m?z? bu m?cadelede yan?m?zda g?rmek istiyoruz? dedi. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net