DTP?de karde?lik n?beti

Demokratik Toplum Partisi (DTP) binalar?na y?nelik geli?tirilen sald?r?lara kar?? tepki geldi.


Demokratik Toplum Partisi (DTP) binalar?na y?nelik geli?tirilen sald?r?lara kar?? tepki geldi. EMEP, EHP, ESP SDP, SODAP, SGD?nin de aralar?nda bulundu?u parti ve kurumlar d?n DTP ?stanbul ?l ?rg?t??nde bas?n a??klamas? yaparak, sald?r?lara kar?? DTP?de karde?lik n?beti tutacaklar?n? duyurdular. Ortak bas?n a??klamas?n? okuyan Figen Y?ksekda?, son g?nlerde DTP?ye y?nelik yap?lan sald?r?lar? hat?rlatt?. Parti kapatmalar?n yetmedi?i yerde, do?rudan ?iddet politikas?n?n devreye konuldu?unu ifade eden Y?ksekda?, ?DTP?ye d?n?k sald?r?lar, devletin K?rt sorunu konusundaki ??z?ms?zl???n?n sadece bir par?as? ve yans?mas?d?r? dedi.
Son g?nlerde sokaklar?n yarat?lan ?rk??, milliyet?i ?iddetle doldurulmas?n?n T?rk halk?n?n yarar?na olmad???na dikkat ?eken Y?ksekda?, ???z?m, K?rt halk?na bar?? ve karde?lik elini uzatmaktan, egemenlerin oynad??? karanl?k oyunu bilin?, dayan??ma ve m?cadeleyle bozmaktan ge?er? dedi. Ayr?ca yap?lan bas?n a??klamas?n? uluslararas? destekte geldi. Almanya?dan Berlin Irk??l?k Kar??t? Hareket, Fransa?dan Fransa Devrimci Kom?nist Birli?i, K?z?l Yard?m, ?talya?dan ise Proletarya Dayan??ma Derne?i y?neticileri de kat?ld?.
Bursa?da da sald?r?lar yap?lan bas?n toplant?s?yla protesto edildi. Partiler ve kitle ?rg?tlerinin kat?l?m?yla yap?lan bas?n toplant?s?nda birlik i?inde olma ?a?r?s? yap?ld?.
Bal?kesir?de ta?l? sald?r?
?te yandan DTP?ye y?nelik sald?r?lar devam ediyor. Bal?kesir?de DTP Erdek ?l?e Ba?kan? Mustafa Karadeniz ve DTP y?neticisi Say?n Y?ld?z, ?nceki ak?am Erdek?te oturduklar? bir kafede ?lk?c? grubun ta?l? sald?r?s?na u?rad?. DTP?liler, hastanede yap?lan tedavinin ard?ndan karakola giderek polise ifade verdi. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net