Yar?n Cumhuriyet Bayram?

Cumhuriyetin kurulu?unun 84. y?l d?n?m? yar?n kutlanacak. 29 Ekim Cumhuriyet Bayram? ?ncesi yap?lan a??klamalarda, cumhuriyetin kazan?mlar? hat?rlat?ld?.


Cumhuriyetin kurulu?unun 84. y?l d?n?m? yar?n kutlanacak. 29 Ekim Cumhuriyet Bayram? ?ncesi yap?lan a??klamalarda, cumhuriyetin kazan?mlar? hat?rlat?ld?. Cumhuriyetin kurulu?unun 84. y?l d?n?m? dolay?s?yla mesaj yay?mlayan Genelkurmay Ba?kan? Orgeneral Ya?ar B?y?kan?t, ?Y?ce T?rk ulusunun kahramanl???na ve Atat?rk??n vurgulad??? y?ksek T?rk k?lt?r?ne dayanan Cumhuriyetin kurulu?unun 84??nc? y?l d?n?m?n? kutlaman?n engin co?kusunu ya?ad???n?? belirtti.
EMEP karde?lik dedi
Emek Partisi Genel Ba?kan? Levent T?zel de yay?nlad??? mesajda, cumhuriyeti her dilden, her k?lt?rden ve her inan?tan T?rkiye halklar?n?n kurdu?una dikkat ?ekti. Kurtulu? sava??nda i?gal ordular?na ve i?birlik?ilerine kar?? omuz omuza ?arp??an, ayn? mevzide sava?an halklar?n aras?na sokulan e?itsizli?in ve ayr?mc?l???n had safhaya vard??? ko?ullarda ya?and???na dikkat ?eken T?zel, ?84 y?l ?nce bu topraklar?n her kar???ndan kovmak i?in b?y?k bedel ?dedi?imiz emperyalist g??ler, ekonomik, siyasi ve askeri olarak T?rkiye?yi yeniden ku?atm?? bulunuyorlar. Halklar?m?z? d??layarak ?lke y?netimini gasp eden yeni i?birlik?ilerin ba??m?za sard??? yeni belalarla sava??r durumda bulunuyoruz. Cumhuriyeti kuran halklar?m?z?n d??man kamplara b?l?nmek, birbiriyle sava?a sokulmak istendi?i tehlikeli bir d?nemden ge?iyoruz. Tek kimlik, tek din, tek dil ve tek ya?am dayat?larak Cumhuriyetin kurulu? felsefesi ve halklar aras?ndaki mutabakatla uyu?mayan tutumda ?srar ediliyor. T?rkiye?nin de?i?ik dil, inan?, kimlik ve k?lt?rler Cumhuriyet kar??tl??? gibi g?sterilerek hedef haline getiriliyor? dedi.
K?rt ve T?rk gen?lerinin da?larda birbiriyle ?arp??t???n? ve e?er ?n? al?namazsa, K?rt T?rk kavgas?na d?n??t?r?lmenin e?i?inde bulunuldu?unu belirten T?zel, ?Yeni emperyalist ba??ml?l?k ili?kilerinden kurtulamad???m?z, e?itlik, bar??, karde?lik, ?zg?rl?k ve ba??ms?zl?k u?runa canlar?n? veren t?m halklar e?it ve karde??e ya?amad??? s?rece kutlamalar hep eksik kalacakt?r. Cumhuriyetin kurulu?undan sonra unutulmu?, dahas?, yok say?lm??, ayr?mc?l???n ve e?itsizli?in kurban? olmu? halklar T?rk halk?yla e?it olmad?k?a, Cumhuriyet, kurtulu? sava??nda tahayy?l edilen Cumhuriyet olmayacakt?r. ?imdi T?rk K?rt karde?li?ini g??lendirme s?nav?yla kar?? kar??yay?z. ?imdi, yeni d?nemin i?birlik?ilerine ve emperyalist g??lerine kar?? m?cadeleyle, ?rk?? ve ?oven k??k?rtmalar?, sava? ve ?at??malar? bo?a ??karmakla, t?m halklar?n e?it ve ?zg?r oldu?u demokratik halk iktidar?n? kurma ve co?ku i?inde zafer kutlama ?zlemiyle doluyuz? ifadelerini kulland?. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net