MERCEK

 • ?Devletimiz, milletimiz ve cumhuriyetimiz sonsuza kadar dimdik ayakta kalacak? s?ylemi ajitatif bir hayk?r??t?r.


  ?Devletimiz, milletimiz ve cumhuriyetimiz sonsuza kadar dimdik ayakta kalacak? s?ylemi ajitatif bir hayk?r??t?r. Toplum ya?am?na dair hi?bir ?eyin oldu?u haliyle ve de?i?meden sonsuza kadar ya?amas? olanaks?z olmas?na ra?men, sermayenin temsilcileri bu nakarat? yinelemekten ?haz duyarlar.? Bu kadar s?kl?kla yinelenmesi, bir korku halinin d??a vurumu olarak da al?nabilir. Bu s?ylem, g?? ve umut vurgusu ?zerine kuruludur, ama burjuvazinin ona, sisteminin ?diki?lerinin ??z?lmeye ba?lad???? zamanlarda daha fazla sar?ld??? da bir ger?ektir.
  ??birlik?i gericili?in kar?? kar??ya gelmekle kalmay?p T?rk halk?n? da kendi yan?nda ve kendine yedeklenerek taraf durumuna getirmek i?in ileri s?rd??? ?b?l?nme tehlikesi?, seksen y?l? a?k?n politikas?n?n ?r?n?d?r ve sisteminin art?k yetmez hale geldi?ini ve ciddi de?i?iklikler yap?lmadan s?rd?r?lemez oldu?unu g?stermektedir. Burjuva bask? ayg?t?, deyi? yerindeyse, ?at?rdama i?aretleri vermektedir. Burjuva politik ayg?t?n kumanda merkezlerinde duranlar, sorunlar?n?n a??rl???n? ve bunlar kar??s?ndaki a?mazlar?n?n fark?ndad?rlar. ??z?m olarak sar?ld?klar? ara? ve y?ntemler onlar? a?maza daha fazla s?r?kl?yor. Ate?i t?m b?lgeyi sarabilecek bir b?y?k patlaman?n stok birikimi ?zerinde oturmalar?na ra?men, fitili tam da ?zerine oturduklar? ?platform?un alt?nda tutu?turmaya ?al???yorlar.
  Onlar? bug?ne getiren en ?nemli etkenlerden biri, bizzat kendileri, kendilerinin ?K?rt yoktur? ?srar? olmas?na ra?men, ?Yoksunuz? denildik?e, ?Hay?r var?z? diye daha g??l? itirazlarla kar??la?malar?na ra?men, ?Devletimiz sonsuza dek ya?ayacak? ajitasyonuyla sorunlar?n? a??rla?t?rmaktan geri durmad?lar. ?Ceremesini? ise t?m milliyetlerden emek?iler ?ektiler.
  Hakim burjuvazi ve askeri-politik temsilcileri, g?? ili?kilerini ve halk kitlelerinin tutumunu kendi ??karlar? temelinde olu?turmay? ve politikalar?n? bu ili?kiler i?inde ve bu tutuma g?re yeniden ?retmeyi s?rd?r?rlerken, K?rtler de talepleri i?in m?cadeleyi daha ileri d?zeye ??kard?lar. ?Var?z, haklar?m?za sahip olarak ve e?it haklar temelinde birlikte ya?amak istiyoruz? itiraz? kar??s?nda, siyasal sorumlulu?u ta??yan h?k?met ba?kanlar?, ?Realiteyi tan?yoruz?, ?Sorun bizim de sorunumuz, demokratikle?me i?inde ??zece?iz? diyebilecek noktaya geldiler. Yok dedikleri K?rt?enin -?ok s?n?rl? olarak da olsa- kullan?lmas?n? yasal olarak kabullendiler. Ku?kusuz inkar? temel politika olarak al?yorlard? ama baz? de?i?tirmelere zorunlu olduklar?n? da g?r?yorlard?.
  ?imdi hep birlikte bu cephedekiler, kentli orta s?n?f ve k???k burjuva T?rk k?kenli y???nlar? ?millet?e? aya?a kalkmaya ve K?rtlere a??laca??n? ilan ettikleri sava??n cephe gerisini ve cephesini olu?turmaya ?a??r?yorlar. ?a?r?s?n? yinelemekle kalmay?p bas?n arac?l???yla ?sefer g?rev emri?ni, ?celbi? ?t?m millet?e ??kard?klar? sava??n esas hedefi olarak Irak K?rt ?devleti?ni belirlemeleri, inkar politikas?n?n temel nedenini de g?stermi? oluyor. Kurduklar? ve daha geni? olarak ?rmeye ?al??t?klar? bu cephenin hedefinde, sadece ?PKK ter?r??n?n de?il Irak K?rtlerinin de yer al?yor olu?u, egemen politikan?n emperyal karakterine i?aret ediyor. Gerek?eleri, ?kom?u?nun ?k??k?rt?c?l???; ?ter?re kucak a?mas??!.. ?ovenist sald?rganl???n bu yo?unla?mas?, sadece ellerindekini kaybetme korkusundan kaynaklanm?yor. ?Kom?u?yu hedefe koymak, yay?lmac? emellerinin de i?areti. Elbette g??leri yeterse...
  Bu politika, ??k??e gitmelerine ivme kat?yor. Sermaye gazeteleri, b?y?k puntolu man?etlerle ?ovenist histeriyi ve ?rk??-gerici sokak hareketini k??k?rt?r ve T?rk? ?T?rk olarak?, K?rd? ?K?rt olarak? saf tutmaya ?a??r?rlarken, b?l?c?l??? ?rg?tl?yorlar. ?Mahalle?nin ve soka??n ?rg?tlenip sald?r?ya ge?mesine yol a?an ?rk?? histeri, T?rk?n ?T?rk olarak?, K?rd?n ?de ?K?rt olarak? saf tutmas?na ve birbirinden uzakla?mas?na hizmet ediyor. Emperyalist oyunlardan s?z edenlerin emperyal emellerle kar???k bu politikas?, onlar? ??k??e s?r?kleyecek b?l?c?-provokatif bir politikad?r. Sayfa boyu puntolarla gazete ba?l?klar? ve televizyonlar?n yay?nlar? provokasyon ve ?oven histeriyi besliyor. ?Medya generali? paranoyas?na kap?larak ?sefer g?rev emri? ??karan, ?millete celp? g?nderen gazete baronlar?yla zor yoluyla ?Tek millet yek v?cut? cephesi ?rmeye ?al??anlar, milleti de ?v?cut?u da y?k?ma g?t?r?yorlar. Gittikleri ve ?srarla y?r?d?kleri yol o yoldur! ??k??lerini haz?rlamaktad?rlar!
  A. Cihan Soylu
  www.evrensel.net