DTP ?demokratik ?zerkli?i? tart???yor

Demokratik Toplum Partisi?nin (DTP), K?rt sorununda ??z?m projesi olu?turmak amac?yla yapt??? Demokratik Toplum Kongresi, Diyarbak?r?da ba?lad?.


Demokratik Toplum Partisi?nin (DTP), K?rt sorununda ??z?m projesi olu?turmak amac?yla yapt??? Demokratik Toplum Kongresi, Diyarbak?r?da ba?lad?. Kongreye, DTP E? Ba?kan Vekilleri, DEP eski Milletvekilleri Leyla Zana, Hatip Dicle, Selim Sadak, DTP milletvekilleri, DTP?li b?lge belediye ba?kanlar?, TMMOB ve ba?l? odalar, din adamlar?, muhtarlar, kitle ?rg?tlerinini bulundu?u yakla??k 500 delege kat?ld?.
Kongreye, haz?rl?k komisyonunun haz?rlad??? taslak metin sunuldu. Metinde ulus devletin tarihsel olarak miad?n? doldurdu?u belirtilerek T?rkiye?deki sorunlar?n temelinde merkeziyet?i ulus devlet sistemi yatt??? ifade ediliyor. K?lt?rleri, farkl?l?klar? yok sayan; ?zg?rl?k, e?itlik taleplerini ??z?ms?z b?rakan bu sistemin Avrupa?da terk edildi?i ve ?niter yap?s? en g??l? Fransa?da bile Korsika, Bask, Allas gibi dillerde e?itim ve yay?n hakk? tan?nd??? hat?rlat?l?yor. T?rkiye?deki sorunlar?n ??lke b?t?nl??? i?inde halk?n yerelde s?z ve karar sahibi olmas?n? sa?layacak ve t?m farkl?l?klar?n kendini ?zg?rce ifade edebilece?i d?zeyde ?zerklik kazanmas? temeline dayanan? bir demokratik ?zerklik model ?neriliyor. Bu modeldeki ise ?neriler ??yle s?ralan?yor:
lBayrak, resmi dil, milli mar??n t?m T?rkiye ulusu i?in ge?erli olmakla birlikte her b?lge ve ?zerk birimin kendi renk ve sembolleriyle y?netimini olu?turmas?
  • Sorunlar?n ??z?m? i?in yerel y?netimlerin g??lendirilmesi, halk?n s?z ve karar sahibi k?l?nmas?
  • Etnik ve toprak temelli bir ?zerklik anlay??? yerine k?lt?rel farkl?l?klar?n ?zg?rce ifade edildi?i b?lgesel ve yerel bir yap?lanma
    25 b?lge meclisi
    ?Siyasi Yap?da Reform? ba?l???nda ise ulus kavram?n?n etnik vurgularla de?il ?T?rkiye Ulusu? ortak aidiyetiyle tan?mlanmas?, vatanda?l?k tan?m?n farkl?l?klar? demokratik birlik i?inde bir arada tutan bir i?eri?e kavu?turulmas?, herkesi T?rk olarak tan?mlayan tan?m yerine k?lt?rel kimlikleri kabul eden vatanda?l??? esas alan ?T?rkiyelilik? ?st kimli?i olarak tan?mlanan vatanda?l???n esas al?nmas? savunuluyor. ?dari Yap?da Reform ba?l???nda da, b?lgesel meclislerin kurulmas? ve t?zel ki?ilik kazanmas?; k?y, il?e ve illerin t?zel ki?ili?i olan ?zerk y?netim birimleri olmas?, d??i?leri maliye ve savunma ile merkezi y?netim ve yerel y?netimin birlikte yapaca?? emniyet ve adalet hizmetleri d???ndaki t?m hizmet ve yetkilerin b?lgesel ve yerel y?netimlere devredilmesi isteniyor. T?rkiye?de kurulacak 20-25 b?lge meclisleri modelinin, TBMM ile b?lgeler aras?ndaki i?leri kolayla?t?ran halk?n y?netime daha fazla kat?ld??? ?a?da? demokratik bir siyasi ve idari yap?lanma oldu?u belirtildi. (Diyarbak?r/EVRENSEL)
    Mehmet Aslano?lu
    www.evrensel.net