?nlem al?nmazsa d?nya ??lle?ecek

T?rkiye Ye?illeri ve Heinrich B?ll Stiftung Derne?i taraf?ndan d?zenlenen Kurakl?k Sempozyumu iklim de?i?ikli?i, susuzluk ve tar?mda yakla?an krizlere dikkat ?ekti.


T?rkiye Ye?illeri ve Heinrich B?ll Stiftung Derne?i taraf?ndan d?zenlenen Kurakl?k Sempozyumu iklim de?i?ikli?i, susuzluk ve tar?mda yakla?an krizlere dikkat ?ekti. ?stanbul Teknik ?niversitesi Ma?ka Kamp?s? Sosyal Tesisleri?nde d?zenlenen sempozyumda T?rkiye ve Almanya?dan uzmanlar, k?resel ?s?nma sonucu olu?an kurakl???n ?nlenmesi i?in k?resel yakla??mlarla haz?rlanacak bir su politikas?na ihtiya? oldu?unu vurgulad?lar. Kapitalizmin, soruna ?zelle?tirmeler ve piyasala?t?rma ile ??z?m getirmi? gibi g?r?nmeye ?al??t???na vurgu yap?lan sempozyumda, acil ?nlemler al?nmamas? durumunda d?nyan?n h?zla ??lle?ece?i uyar?s? yap?ld?.
Tek sorumlu kapitalizm
Sempozyumun a??l?? konu?mas?n? yapan B?ll Stiftung Derne?i sorumlusu Christine Chemnitz, d?nya ?zerindeki su t?ketiminin b?y?k k?sm?n?n tar?m alan?nda yap?ld???n? ve yakla?an kurakl???n tar?mda b?y?k bir krize neden olaca??n? s?yledi. Tar?m?n y?llard?r ekonomik y?n? ile de?erlendirildi?ini, fakat art?k ekolojik y?n? ile g?r?lmesi gerekti?ini belirten Chemnitz, ?Tar?m pazar?n?n liberalle?tirilmesi ve suyun ?zelle?tirilmesi bu soruna ??z?m getirmeyecek. Su konusunda yeni a??l?mlara ihtiya? var? diye konu?tu.
Sempozyumun a??l???nda T?rkiye Ye?illeri ad?na konu?an Sava? ??mlek de kurakl??a kar?? k?resel kapitalizmin ??z?m olarak ?zelle?tirmeyi ortaya s?rd???n? belirterek, ?Kapitalizm, su y?netimi ad? alt?nda su kaynaklar?n? ?zelle?tirerek toplumun b?y?k kesimini bu ya?amsal kaynaktan mahrum etmeye ?al???yor? dedi.
Sempozyumun ilk panelinde konu?an ?T? Meteoroloji M?hendisli?i ??retim ?yesi Prof. Dr. Mikdat Kad?o?lu da kurakl???n Anadolu topraklar?nda bir?ok medeniyete son vermesine ra?men h?l? T?rkiye yasalar?nda afet olarak g?r?lmedi?ine dikkat ?ekti. Anadolu?nun karakter olarak yar? kurak bir b?lge oldu?unu ifade eden Kad?o?lu, ?T?rkiye, kurakl??? g?rmezden gelerek ??zd???n? san?yor? diye konu?tu.
T?rkiye?nin temel bir su politikas? olmad???n? vurgulayan Sunay Demircan ise su y?netiminin, erki elinde tutanlar a??s?ndan hayati ?neme sahip oldu?unu s?yledi. Suyun temel bir hak olmaktan ??kar?lmak istendi?ini s?yleyen Demircan, ?Eskiden su hakt?, ?imdi ise hak olmaktan ??kart?larak ihtiya? olarak tan?mlan?yor. Su hak olmaktan ??kt???nda da piyasa ekonomisinin, pazar?n en b?y?k de?erlerinden biri oluyor? diye konu?tu. Demircan, T?rkiye?nin acil olarak bir su politikas?na ihtiyac? oldu?una dikkat ?ekti.
T?rkiye Ye?illeri ?klim De?i?ikli?i ve K?resel Ekoloji S?zc?s? Aysen Ataseven ?Bunun yolu da enerji ve sanayi politikalar?n?n buna g?re ?ekillenmesidir. Bu alanlarda radikal de?i?iklikler yapmak gerekir. Ta??ma suyla de?irmen d?nmez? diye konu?tu. Ataseven, T?rkiye?nin Kyoto s?recine de bir an ?nce dahil olmas? gerekti?ini belirtti. (?stanbul/EVRENSEL)
www.evrensel.net