Fal bak?p, tak? yaparak okul giderlerini kar??l?yorlar

?niversite okuyabilmek i?in y?lda iki kez har? yat?rmak zorunda olan 3 yoksul ?niversite ??rencisi, ailelerine y?k olmamak i?in Mersin?in deniz kenar?nda fal ile el i?lemeli tak? tezg?h? a?arak okuma m?cadelesi veriyor.


?niversite okuyabilmek i?in y?lda iki kez har? yat?rmak zorunda olan 3 yoksul ?niversite ??rencisi, ailelerine y?k olmamak i?in Mersin?in deniz kenar?nda fal ile el i?lemeli tak? tezg?h? a?arak okuma m?cadelesi veriyor. T?rkiye?de e?itim sisteminin paral? hale getirilmesi, ekonomik durumu yerinde olmayan ??rencilerin sokakta ?al??arak okumas?na neden oluyor. Mersin ?niversitesi?nde okuyan 3 ??renci de okul giderlerini kar??layabilmek i?in, deniz kenar?nda kurduklar? tak? tezgah?nda, haz?rlad?klar? tak?lar? sat??a sunuyor. Elektrik M?hendisli?i B?l?m? 1. s?n?f ??rencisi Murat Arslanba?, ailesinin 2 d?nem har? ve yurt giderlerini ?deyebilecek durumda olmad???n? belirterek, ?niversitede ayn? durumda olan ??rencilerle tan??t?ktan sonra bu i?i yapmaya karar verdiklerini aktard?. ?niversite ??rencilerinin okula devam edebilmek i?in sigortas?z, g?vencesiz i?lerde ucuz i? g?c? olarak yer ald???n? kaydeden Arslanba?, ??niversite ??rencileri, T?rkiye?nin d?rt bir yan?nda ya kafelerde garsonluk yaparak ya da bizim gibi sokakta ?al??arak e?itimine devam edebiliyor? dedi.
Resul Y?ld?r?m da tarot fal? bak?yor. Fal bakmay? memleketi olan Konya?da ??rendi?ini s?yleyen Y?ld?r?m, ?Okumak i?in fal bakan belki tek ??renciyim ama bu bizim su?umuz de?il? dedi. Y?ld?r?m, ?Bir?ok ??renci ekonomik nedenlerle ?niversiteyi b?rakmak zorunda kal?yor. T?rkiye?de e?itim resmen tekelle?mi?? diyerek paras? olmayan?n okuyamayaca??n? belirtti.(Mersin/D?HA)
www.evrensel.net