Kad?na y?nelik ?iddete kad?nlar ?dur? diyor

Kad?n Dayan??ma Vakf?, ?? Anadolu B?lgesi?ni kapsayan ve 15 ay s?rmesi planlanan projesini duyurdu. ??? Anadolu B?lgesi?nde Kad?na Y?nelik ?iddete Kar?? Duyarl?l?k Geli?tirilmesi ve Yerel ??birlikler Kurulmas? Projesi?, ?nceki ak?am Dedeman Otel?de d?zenlenen kokteylle tan?t?ld?.


Kad?n Dayan??ma Vakf?, ?? Anadolu B?lgesi?ni kapsayan ve 15 ay s?rmesi planlanan projesini duyurdu. ??? Anadolu B?lgesi?nde Kad?na Y?nelik ?iddete Kar?? Duyarl?l?k Geli?tirilmesi ve Yerel ??birlikler Kurulmas? Projesi?, ?nceki ak?am Dedeman Otel?de d?zenlenen kokteylle tan?t?ld?. Kokteyle AKP milletvekilleri A?k?n Asan ve Nurettin Akman da kat?ld?.
AKP Milletvekili A?k?n Asan, Kad?n Dayan??ma Vakf??n?n ?al??malar?n? ?nemsedi?ini ve vakf? sonuna kadar destekleyece?ini belirtti. Asan, kad?nlar?n yaln?zca ?? Anadolu B?lgesi?nde de?il, t?m d?nyada ?iddete maruz kald???n? s?yleyerek, kad?nlar?n fiziksel g??s?zl???n?n erkekler taraf?ndan ezilmesine yol a?t???n? kaydetti. Erkeklerin kafas?nda yaratt??? kad?na y?nelik bask?c? tavr?n kad?nlar taraf?ndan da payla??ld???n? dile getiren Asan, kad?n?n kendine g?vensiz, itaat etmek zorunda bir birey olarak kendini alg?lad???n? ifade etti.
14 A?ustos 2007?de ba?lat?lan proje 14 Kas?m 2008?de sona erecek. ?? Anadolu B?lgesi s?n?rlar? i?inde kalan 4 ilde y?r?t?lecek projeyle, kad?na y?nelik ?iddet alan?nda ?al??malar yapacak olan yerel kad?n ?rg?tlerinin kurulmas? ve yerel y?netimlerin kad?na y?nelik ?iddetle m?cadele edecek kad?n dan??ma merkezleri ve s???nma evleri a?malar?n?n sa?lanmas? hedefleniyor.
Proje 15 ay boyunca 3 ana ba?l?k etraf?nda y?r?t?lecek. ?ncelikle alan ?al??malar? ve yerel medya arac?l???yla projenin duyurulmas? sa?lanacak. Kad?nlarla y?r?t?lecek ?al??malara ilk olarak ula??labilen t?m kad?nlarla kad?na y?nelik ?iddet ve ?iddetle m?cadele konusunda g?r??meler yap?lacak ve bu kad?nlarla ?al??ma gruplar? olu?turulacak. 10 ay s?rmesi planlanan ?Kad?na Y?nelik ?iddet ile M?cadele At?lyeleri? ile aile i?i ?iddet konusunda ?al??ma y?r?tecek yeni kad?n gruplar?n?n olu?mas? i?in ?aba g?sterilecek.
Kad?n Dayan??ma Vakf?, T?rkiye?de toplam 57 kad?n dan??ma merkezinin yaln?zca ikisinin ?? Anadolu B?lgesi?nde olmas? nedeniyle, b?lgede, kad?na y?nelik ?iddetle m?cadele konusunda ?al??malar yapacak kad?n dan??ma merkezleri ve s???nma evleri a??lmas?n?n ?nemine i?aret ediyor. Projeyle T?rkiye kad?n hareketinin g??lenmesi de hedefleniyor. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net