D?nya o kadar k???k m? birbirimize dar etmi?iz?

Bu ?stanbul kime faydal? olmu? ki size faydal? olsunBo?una zaman?n? harcama arkada??ek git memleketine


Bu ?stanbul kime faydal? olmu? ki size faydal? olsun
Bo?una zaman?n? harcama arkada?
?ek git memleketine
Tuzla?da, d?kkandan bozma tek g?zl? bir bekar evinin s?valar? d?k?lm?? duvarlar?nda yaz?l? bu sat?rlar. Gazete ka??tlar?n?n perde, sebze kasas?n?n masa i?levi g?rd???; 6 gen? tersane i??isinin gece ?zerinde yat?p, g?nd?z oturdu?u yer yataklar?n?n b?t?n alan? kaplad??? evin bir ?nceki sahipleri taraf?ndan yaz?lm??. Ama konuk oldu?umuz Batmanl? gen? tersane i??ileri de ?ok tutuyor bu s?zleri. Ne kadar zorlasak da ev tarifini kar??lamayacak bu yer i?in 500 YTL kira al?nd???n? duyunca, yukar?daki sat?rlar?n neden hislere terc?man oldu?u daha iyi anla??l?yor. Tuvalet ve banyoyu, geli?ig?zel ?ak?lm?? tahtalarla b?l?nen d?kkan?n di?er taraf?nda kalan Afyonlu i??ilerle ortakla?a kullanan i??iler, banyo ?n?ndeki kar??la?malar?n d???nda, yan kom?ular?yla g?r??m?yorlar.
Batmanl? 6 amca o?lunun payla?t??? bu evde son iki haftad?r daha ?ok zaman ge?iriliyor. ??nk? d??ar?da ilkokul ??rencilerine bile ?kana kan intikam? diye y?r?y??ler yapt?r?l?yor. ??nk? oturduklar? mahallede ya?l? teyzeler bile ak?amlar? patiklerinin ?zerine giydikleri terlikleriyle y?r?y????lere kat?l?p, ?bizi de askere al?n? diye ba??r?yorlar. Ya?lar? 19 ile 23 aras?nda de?i?en gen?ler, hayretle izledikleri bu ak?l tutulmas?n?n sona ermesini, bar??? konu?anlar?n ?o?almas?n? istiyorlar.
?Dikkatli olun?
23 ya??ndaki H?d?r Adl??, hem ya?, hem de deneyim olarak daha b?y?k oldu?u i?in, bir bak?ma amca ?ocuklar?n?n s?zc?l???n? de ?stleniyor. 22 Ya??ndaki Veysi ve iki ay sonra askere gitmeyi bekleyen 19 ya??ndaki ?mer, terbiye icab? sohbet boyunca susuyorlar. Evin di?er ?? sakini ise tersanede mesaideler.
K???k t?p ?zerinde kaynayamaya ba?layan suya makarna paketini bo?alt?rken, ?Ailelerimiz de tedirgin? diyor 23 ya??ndaki H?d?r Adl??. Batman?la son g?nlerde daha da s?kla?an telefon konu?malar?nda, dikkatli olmalar? sal?k veriliyormu?. Ama aileleri telkinde bulunmasa da, pek ?ok yerde s?ren ve K?rt av?na d?n??mesi pamuk ipli?ine ba?l? ?ter?r protestolar?? onlar? zaten eve hapsetmi?.
K?yleri yak?l?nca Batman?a g?? etmi?ler. ?Petrol ?ehridir Batman ama rafineride i? yoktur? diyor H?d?r. Ona g?re rafinerideki iyi i?lere Bat?l?lar yerle?tiriliyor. Batmanl?lara da temizlik, bek?ilik gibi i?ler kal?yor ama bu i?leri i?in bile y?zlerce i?siz rafinerinin kap?s?n? a??nd?rmaktaym??. Yani H?d?r ve amca ?ocuklar? gibi y?z binlerce gurbet?i i??iyi b?lgeden b?y?k ?ehirlere getiren de, geldikleri ?ehirlerde bu ?artlar? s?rmelerinin de nedeni sava?.
16 ya??nda abisiyle birlikte ?stanbul?a gelen H?d?r, pastaneden in?aata 6 y?l de?i?ik i?lerde ?al??m??. Son iki y?ld?r da bar?nd?rd??? b?t?n tehlikeler g?ze al?n?p, ?? be? kuru? daha fazla kazanabilmek i?in, di?er amca o?ullar?yla birlikte tersanede ?al??maya ba?lam??.
?Dil hi? zarar verir mi??
K?rt olmak, yaln?zca ?u ya?ad???m?z k??k?rt?c? sava? dilinin h?k?m s?rd??? g?nler i?in de?il, ?normal? zamanlarda da bazen a?a??layan bak??lar?n, bazen de i? vermemenin gerek?esi olmu?. ?stanbul?a geldi?i g?nden beri anlamakta en ?ok zorland??? konudan, bir insan?n ana dilini konu?mas?n?n nas?l bir s?k?nt?ya yol a?aca?? sorusuyla ba?l?yor anlatmaya: ?K?rt olmak bizim i?in hi?bir zaman sorun olmad?, bundan sonra da sorun olmayacak. K?rd?z ama K?rt olmak, T?rke kar?? bir ?ey de?il. Irk olarak K?rt oldu?umuzu beyan etti?imiz zaman, kar??mdaki T?rk arkada? sanki bizim ayr?mc?l?k ifade etti?imi zannediyor. Sanki ?senin ?lkeni alaca??z, senin bayra??n? indirece?iz? diye anl?yor.? T?rk?e dayatmas?n? zul?m olarak tarif ediyor ve anadili konu?man?n zarar vermeyece?ini anlatmaya ?al???yor: ?Bir insan?n dilini niye k?s?tl?yorsun ki? Ne gere?i var diyor, ?T?rk?e konu?.? Bilmedi?im dili nas?l konu?ay?m? ?u an K?rt?e konu?sayd?k ben kendimi g?zel ifade ederdim. ?Dil zarar veriyor? diyorsan, dilimizi gel kes yani.? (?stanbul/EVRENSEL)
Hangi anne ?benim ?ocu?um ?ls?n? der?

H?d?r, sava? ?srar?n?n daha ?ok gencin ?lmesi anlam?na gelece?ini an?msatarak, ?okumu? etmi?? insanlar?n nas?l olup da ?l?m isteyebildiklerine bir anlam veremiyor. Sava?tan en fazla can? yananlardan biri olarak, g?rd?klerinden, izlediklerinden duydu?u kayg?y? anlatmaya ?al???yor: ?Biz do?ulu oldu?umuz i?in i?in i?indeyiz. ?stense sava??n ?n?ne ge?ilebilir. Millet ?bu kan dursun? diyebilir. Ge?enlerde bir ?ehit annesi dedi bunu. ?ehit aileleri onu boykot etti, ben ?a??rd?m. 20 ya??na getiriyor o?lunu, birisi gidip onu ?ld?rs?n diye mi? ?ocu?u ?lm??, ?bir ?ocu?um daha var onu da al?n? diyor. Yok, i?ten ?yle denilmiyor yani. Hi?bir anne demiyor ki ?benim ?ocu?um ?ls?n.? D?nya o kadar k???k m? birbirimize dar etmi?iz. ?kimiz de M?sl?man olan insanlar?z. Herkes sava? istiyor, herkes karga?a istiyor. Olmamas? laz?m. Gazeteci olan, yazar olan insanlar?n daha ba?ka konu?mas?, duyarl? olmas? laz?m ama maalesef.? H?d?r?a g?re ??z?m basit. Yeter ki kalpler ?fkeden, kinden ar?ns?n; yeter ki sava??n rant? reddedilsin.
Sava?la ??z?l?r m??

K?rt olmalar?n?n, daha ?ok da ?milliyet?i ruha sahip? baz? T?rklerce direk PKK ?yesi olarak alg?lanmas?ndan yak?nan H?d?r, ?Zarar verecekmi?iz gibi su?lay?c? bak?yorlar. Buraya zarar vermek i?in gelseydim, orada da zarar verecek insanlar var. Aslolan insan olmakt?r, T?rkl?k, K?rtl?k sonradan gelir. S?k?nt? ya??yoruz. Kimseyle konu?muyoruz. ??ten ??k?nca hemen eve geliyoruz. Normalde kahveye gideriz ama ?imdi gitmiyoruz. ??nk? belli olmaz, biri ??k?p ?bu K?rtt?r? derse, lin? bile olabilir. Hi? kimse ?lmesin. Bunun bir ??z?m? var. Herkes ?sava?la ??z?ls?n? diyor. Sava?la ??z?l?r m???
Serpil ?lg?n
www.evrensel.net