S?n?r ?tesi harekat ??z?m m?? T?rkiye ger?ek bir ??z?m i?in ne yapmal?? 7

 S?n?r ?tesi harekat ??z?m m?? T?rkiye ger?ek bir ??z?m i?in ne yapmal?? 7

Fotoğraf: Can Erok/DHA

S?n?r ?tesi ??z?m m?? sorusundan ?nce ???z?lmek istenen sorun ne? sorusunu yan?tlamak daha do?ru olur.


DTP Tunceli Milletvekili ?erafettin Halis:

S?n?r ?tesi ??z?m m?? sorusundan ?nce ???z?lmek istenen sorun ne? sorusunu yan?tlamak daha do?ru olur.
Cumhuriyetin kurulu?undan bu yana pimi ?ekilmemi? bomba gibi duran ?K?rt sorunu?, yakla??k son otuz y?l ?ncesinde pimi ?ekilerek T?rkiye?nin ve d?nyan?n g?ndemine sokuldu. Soruna ??z?m aray???na kar??, ret ve inkar imha ile beslenince b?y?k ac?lar do?uran sanc?l? s?re?lerin ya?anmas?na neden oldu.
Yani do?ru te?hisler yap?lmay?nca haliyle ??z?m(ler) de engellenerek bug?nlere gelindi.
S?n?r ?tesi operasyonlarla PKK?nin bitirilece?ine inanan asker-sivil siyaset ?evrelerine; ?Bug?ne kadar ikisi tezkereli, ??? b?y?k boyutlu olan 24 operasyonla ?k?k? kaz?lamayan? PKK, bug?n nas?l bitirilecek? diye sormak gerek. S?n?r ?tesi harekat isteyenlerin, s?n?r ?tesi ??karmalarla PKK?nin bitirilece?ine kendilerinin de inand?klar?n? zannetmiyorum. Ancak, bu ?srar ve inad?n arkas?nda ba?ka nedenler var diye d???n?yorum. ?zellikle de MHP ve CHP ad?na -tezkerenin TBMM?de ge?irildi?i g?n- yap?lan konu?malara bak?l?rsa, Misak-? Milli s?n?rlar? d???nda kalm?? Musul ve Kerk?k?? s?n?rlar i?ine alman?n d???n? ya?ad?klar?n? s?ylemek do?ru olur.
S?n?r ?tesi operasyonun uluslararas? hukuk ve uluslararas? g?? dengeleri a??s?ndan do?uraca?? zorluklar bir yana, T?rkiye?nin girece?i bu batakl?ktan ??kmas? b?y?k bedellere neden olacakt?r. Bu batakl?kta debelenecek olan T?rkiye?nin en b?y?k ac?lar?n?, yoksul K?rt ve T?rk halk? ya?ayacakt?r. PKK?nin bir anl???na bitirildi?ini varsaysak bile, sorun yine bitmeyecektir. Daha da k?t?s? ?at??malarda ya?anacak ?l?mler, zaten y?kselmi? olan ?rk?? ?oven dalgay? daha da kabartacak, iki halk? birbirine zarar verme noktas?na getirecektir.
??z?m i?in ne yap?lmal??
Sorunun ??z?m?n? ?ok derin ve ?ok karanl?k kuyularda aramamak gerek. ??nk? K?rtlerin talepleri g?n?m?zde geli?mi? hi?bir uygar demokratik ?lkenin ?iddetle yan?t verece?i talepler de?il. Asker-sivil siyaset ve kamu ?zerinde etkin g??lerin b?l?nme paranoyas?n? bir yana b?rak?p, bu ?ok k?lt?rl?l?k esas?na dayal?, anayasal vatanda?l?k ?er?evesinde bir yakla??m g?stermeleri halinde ??z?m ?ok zor ve uzak olmayacakt?r. Bunun i?in bug?ne kadar sorunun ??z?m? ?n?nde engel olarak b?y?t?len ?rk?? dalgan?n ve k?lt?r?n dindirilmesi, siyasetin g?revi olmal?. ?ncelikle medyan?n do?ru kullan?m?yla psikolojik rahatlama yarat?lmal?d?r. K?rt sorununun ad? konularak b?l?nme psikolojisinden uzak, hep birlikte ya?aman?n T?rkiye?yi daha g??l? k?laca?? anlay??? geli?tirilmelidir. K?rt sorununun akt?rlerinin -?zellikle DTP?nin- parlamentodaki varl??? de?erlendirilmelidir. K?rtlerin Parlamentoda ger?ek temsile kavu?malar? i?in y?zde 10?luk se?im baraj? kald?r?lmal?d?r. B?lgede sava?a hizmet etmi? kurum ve birimler, bar?? ve ekonomik geli?me i?in hizmet birimlerine d?n??t?r?lmelidir. B?lgeye ekonomik yard?mlar yap?l?p, i? istihdam? yarat?larak travma ya?am?? b?lge insan?n?n sosyal, k?lt?rel, psikolojik vb. ihtiya?lar?na kar??l?k bulunmal?d?r. ?at??ma s?reci boyunca yerlerinden edilmi? ma?durlar?n zararlar? tanzim edilerek, geri d?nmek isteyenlere gerekli kolayl?k sa?lanmal?d?r. Silahlar?n susmas? i?in asgari boyuttaki bu talepler kar??lan?p, T?rk ve K?rt halk?n?n hassasiyetlerini de g?z ?n?ne alarak silahl? g??lerin yasal demokratik zemine ?ekilmelerine ?al???lmal?d?r. Do?ald?r ki bunlar her ?eyden ?nce anayasal g?venceye ba?lan?p, K?rtler ve K?rt siyasal dinamikleri ?zerinde bir inand?r?c?l?k yaratmal?d?r.

YARIN: EMEP Genel Ba?kan Yard?mc?s? Ender ?mrek, DTP Mu? Milletvekili NuriYaman, Y?netmen Kaz?m ?z, Kayap?nar Belediye Ba?kan? Z?lk?f Karatekin
Operasyon sava? y?ntemidir

?air Ahmet Telli:
S?n?r ?tesi operasyon bir sava? y?ntemidir. Ve do?as? gere?i sanat her hal?karda sava?a kar??d?r. Yaln?zca sanatla u?ra?t???m i?in de?il, sava? insanl??a kar?? bir su? oldu?undan. Ayn? zamanda vicdan sahibi bir insan olarak da sava?a kar??y?m. Kar?? durmakla kalmay?p sava?a kar?? olanlar?n bir araya gelmesi, ?u an sokaklardaki sava? ????rtkanl???na kar?? az da olsa insanlar?n ?rg?tlenmesi gerekir. Vicdanlar?n ?rg?tlenmesi gerekir. Bar?? giri?imlerinin i?inde yer almal?, en umutsuz yerde bile eylemli olmal?y?z.

Operasyon yarar getirmez

Y?netmen Ye?im Ustao?lu:
Tabii ki tasvip etmiyorum. Operasyonun T?rkiye?ye herhangi bir yarar? olaca??n? sanm?yorum. Hi?bir sorunun ?iddetle, sava?la ??z?lece?ine inanm?yorum. ?stikrar, bar?? ve refaha yat?r?m yapmal?y?z. Toplumsal bar???, birlikte ya?amay? ??renmeli; sorunlar?m?z? siyasi yollarla ve demokratik platformda ??z?me kavu?turmal?y?z. DTP dahil t?m partilerin ?zerine d??eni yapmas? gerekir.
Felakete yol a?ar

M?zisyen Cahit Berkay:
?u an T?rkiye?nin en ?ok sevdi?i, se?ti?i AKP?ye kaybettiriyor. ?lkenin diplomasisi, siyaseti bug?ne kadar ?zerine d??eni yapmad? ki tek ??z?m s?n?r ?tesi olsun. Sava??n geli?mesi felakete yol a?ar. Bunun neticesinin neye yol a?aca??n? ?ng?remiyorlar. Tamir edilmez yaralara yol a?abilir sava?.

İLGİLİ HABERLER

18 Ekim 2018 12:36
Adalet Bakanı Gül'den Cemal Kaşıkçı açıklaması: Türkiye süreci çok başarılı yönetiyor. Soruşturmayı Adalet Bakanlığı değil, savcılık yürütüyor.
18 Ekim 2018 11:07
ABD Olimpiyat Cimnastik Takımı'nın eski doktoru Larry Nassar davasında suçlu bulunan ABD Cimnastik Federasyonunun eski başkanı Steve Penny tutuklandı.
18 Ekim 2018 11:04
CHP'de yerel seçim hazırlıkları sürecinde aday değerlendirmelerinde sürpriz isimlerin yer aldığı ifade ediliyor.

Toplam Query: 34