?ZG?RL?K

 • ?iddet bireylerin aralar?ndaki ili?kilerde, bireyin toplumsalla?ma s?recinde, toplum d?zeninin korunmas?nda, toplumlar?n ili?kilerinde ihtilaflar?n ??z?m arac? olarak kullan?ld???nda, g?? iktidar?n me?ruiyet kayna?? oluyor.


  ?iddet bireylerin aralar?ndaki ili?kilerde, bireyin toplumsalla?ma s?recinde, toplum d?zeninin korunmas?nda, toplumlar?n ili?kilerinde ihtilaflar?n ??z?m arac? olarak kullan?ld???nda, g?? iktidar?n me?ruiyet kayna?? oluyor. ?iddet, g?? kullanan iktidara kar?? ba?kald?r?n?n ba?ar?ya ula?abilme arac? olarak kullan?ld???nda, g?? ba?kald?r?n?n da me?ruiyet kayna?? oluyor.
  ?iddete kar?? ?iddet. ?iddet ya da kar?? ?iddet. Hangisi ba?ar?l? olursa olsun ba?ar?n?n simgesi ?iddet de?il mi? ?vg?ler ve kahramanl?k ?yk?leri ?iddeti ba?ar?ya d?n??t?renlere atfediliyor. ?iddet bir kez daha kurumla??yor, dikilen heykellerde, as?lan foto?raflarda, yap?lan resimlerde, anlat?lan ?yk?lerde uzak-yak?n, d?nk?-bug?nk? tarihi a??yor, vicdanlar?m?za k?k sal?yor.
  Ve g??le adalet aras?nda s?k???p kal?yoruz.
  S?k??t?r?lm??l???m?z? ?iddetin g?ndemle?tirdi?i o an?n a?maz?ym?? gibi g?r?nen bir soruna ??z?m ?nermekle a?abilmeyi d??l?yoruz.
  Oysa bizler ?lkemizde milyonlar?z, d?nyada milyarlar?z.
  S?k??t?r?lm??l???m?z? ?iddetin g?ndemle?tirdi?i sorunlardan ar?nd?racak bir toplum tasar?m?yla a?maya ?al??sak?
  Desek ki ?Bizler insan t?r?ndeniz, bizim t?r?m?z?n ?z?, her birimizin kendi maddi-manevi varl???m?z? kendi g?c?m?zle, bilgimiz, deney birikimimiz ve becerilerimizle bizzat geli?tirebilme yetisidir. Bizler ?retim faaliyetinde bulunabilen ve kendi emek g?c?ne dayal? bu ?retim faaliyetini kendi fiziksel (maddi) ve zihinsel (manevi) geli?mesine y?neltebilme yetisine sahip tek canl? varl?k t?r?n?n ?zerk bireyleriyiz. K?sacas? bizler, tarihsel ve toplumsal olarak belirlenmi? ihtiya?lar?m?z? bizzat belirleyebilir ve giderebiliriz; kendi kaderimizi bizzat tayin edebiliriz. ?yle ise bir olal?m, olu?turaca??m?z toplumsal ya?am?n ve gerekli g?r?rsek kuraca??m?z siyasi d?zenin temelini, ait oldu?umuz t?r?n ?z?n?, birey olarak ?zerkli?imizi, kendi kaderimizi bizzat belirleyebilmemizi koruyacak g?vencelerle ?r?p sa?lamla?t?ral?m?...
  Ve diyelim ki ?Bizler rengimiz, etnik k?kenimiz, cinsiyetimiz ne olursa olsun, hangi dili konu?ursak konu?al?m, hangi felsefi d???nceye, dine mezhebe, inanca, vicdan ve kan?ate sahip olursak olal?m; bedensel, zihinsel, cinsel konumlar?m?z ne olursa olsun t?m farkl?l?klar?m?z? koruyarak, birlikte huzur ve bar?? i?inde, ?zg?rce ya?amak amac?yla, her birimize kendi kaderini farkl?l?klar? temelinde tayin edebilme olana?? sa?layacak bu toplumu olu?turuyoruz?...
  Soranlara ?unu s?yleyelim: ?Bizler, ?zerinde g?? kullanma kudretine sahip, ne g?ky?z?nde ne yery?z?nde herhangi bir me?ruiyet kayna?? tan?m?yoruz. Tek egemenlik her birimizin ?zerk bireyler olarak sahip oldu?umuz bireysel egemenliklerimizin toplumsalla?m?? bi?imidir. Bizler, bireysel egemenliklerimizi ?u demokratik s?re?lerden ge?irerek toplumsalla?t?rmay? benimsedik ve toplumsalla?an egemenli?imizin kullan?m?n? her an denetleyebilece?imiz ?u mekanizmalar? olu?turmay? kararla?t?rd?k...?
  Merak edenleri de bilgilendirelim: ??zg?rl?kleri olu?turdu?umuz toplum ya?am?nda kendi kaderimizi bizzat tayin edebilmenin g?venceleri g?rd?k, m?cadele ara?lar? ilan ettik. Art?k toplumsal ya?amda bireyin ba?kalar?yla olan ili?kilerinde bireyin tek ba??na ya da ba?kalar?yla birlikte yararland??? ?zg?rl?kler ve bu ?zg?rl?klerin kullan?lmas?, hi?bir ?ekilde, hangi nedenle olursa olsun s?n?rlanamayacak, engellenemeyecek, kald?r?lamayacak veya yok say?lamayacakt?r. Ola ki bireyin tek ba??na veya ba?kalar?yla birlikte ?zg?rl?klerini kullan?rken ger?ekle?tirdi?i somut eylem di?er bireylerin ?zg?rl?klerini veya toplumsal ya?am? fiilen ?z?nden ihlal eder, s?n?rlar, engeller, yok eder nitelikte a??k ve mevcut bir tehlike olu?tursun; i?te ancak o zaman, o eyleme uygun bir yapt?r?m ?ng?r?lebilecektir.?
  Bizler ?lkemizde milyonlar?z, d?nyada milyarlar?z. Bizleri g??le adalet aras?na s?k??t?ran, i?inde ya?ad???m?z bu toplumsal yap?lanmay? bir ba?ka toplum tasar?m?n?n heyecan? ve co?kusuyla tarihteki yerine g?nderecek kudrete sahibiz.
  Y?cel Sayman
  www.evrensel.net