??l?mlere dur? dediler

?? g?venli?i sa?lanmad??? i?in neredeyse her ay bir i??inin ya?am?n? kaybetti?i Tuzla tersanelerinde i??iler, yapt?klar? eylemle ?l?mlere dur dedi.


?? g?venli?i sa?lanmad??? i?in neredeyse her ay bir i??inin ya?am?n? kaybetti?i Tuzla tersanelerinde i??iler, yapt?klar? eylemle ?l?mlere dur dedi. Tersane patronlar?n?n Ayd?ntepe Tren ?stasyonu?nda d?n ??leden sonra bir araya gelen tersane i??ilerinin 16.00?da ba?layan eylemine kat?l?m? engellemek i?in, mesai bitimini bir saat uzatt??? eyleme 500 ki?i kat?ld?.
?rg?tleyicilerinin tersane i??ileri oldu?u ve grevci Telekom i??ileri, sendika ve siyasi partiler ve ?niversite ??rencilerinin de kat?larak destekledi?i eylemde, tersanelerdeki ?al??ma ko?ullar?na dikkat ?eken ve ?l?mlerin durdurulmas?n? isteyen d?vizler ta??nd?. ?o?u gen? olsa da tersane ko?ullar?n?n erken y?pratt??? i??iler, ?rg?tlenmenin ?n?ne ge?mek i?in her yolu denendi?i tersanede ilk kez g??l? bir eylem ger?ekle?tirmenin mutlulu?unu ya?ad?lar.
Tersanede bug?ne kadar ?l?mleri kay?tlara ge?en 60 tersane i??inin adlar?n?n yaz?l? oldu?u b?y?k bir pankart?n da yer ald??? eylemde i??iler ?zerinde i??i sa?l??? ve i? tedbirleri al?ns?n; sendika, sigorta, 8 saat i?g?n?; ?l?mler durdurlsun, sorumlular yarg?lans?n; Gemiler tabutlar?m?z olmas?n; ta?eronla?t?rma yasaklans?n; her semte servis gibi taleplerini s?ralad?klar? d?vizler ta??d?lar.
Patron engeli
Tersanelerde normalde Cumartesi g?nleri saat 16.00?da sona eren mesaiyi, i??ilerin eyleme kat?l?m?n? engellemek isteyen tersane patronlar?n?n bir saat uzatarak, 17.00ye ?ekilmesini sloganlarla protesto eden i??iler, s?k s?k Ya?as?n i??ilerin birli?i, halklar?n karde?li?i: ya?as?n s?n?f dayan??mas?; genel grev, genel direni?; Tersane i??isi yaln?z de?ildir sloganlar?n? att?lar.
Eylemde tersane i??ileri ad?na bir konu?ma yapan tersane i??isi Ali Do?an, kat?l?c?lara alandan g?r?nen tersane b?lgesini g?stererek, d??ardan bak?ld???nda cennet gibi g?r?nen tersanenin, i??iler i?in bir cehennem oldu?unu s?yledi. 12 g?n i?inde be? arkada?lar?n? i? cinayetlerine kurban verdiklerini hat?rlatan Do?an, ya?anan cinayetlerin ard?ndan tersaneye gelen ?al??ma Bakan?n?n bu cinayetleri normal g?sterdi?ine dikkat ?ekerek, ?Yan? ba??m?zda ?al??an Pendik Tersanesi?nde ?al??an arkada?lar?m?z neden i? cinayetleriyle g?ndeme gelmiyor. ??nk? onlar ?rg?tl?? diyerek, i? cinayetlerinin son bulmas?n?n ve ?al??ma ko?ullar?n?n d?zelmesinin tek yolunun ?rg?tlenmek oldu?unu ifade etti.
?Gemileri yakt?k?
Tersanede ?al??an 30 bini a?k?n tersane i??isinin art?k bu k?lelik ko?ullar?na ve ?l?mlere dur dedi?ini vurgulayan Do?an, ?Bug?n gemileri yakt?k. Art?k geri d?n?lmeyecek bir yolun ba??nday?z. Bu birli?imiz ve dayan??mam?z bundan sonra da s?recek? dedi.
Eylemde daha sonra 2005 y?l?nda ?al??t??? Torgem tersanesinde hayat?n? kaybeden Ekrem Bekta???n annesi Emine Bekta? konu?tu. Konu?mas? s?ras?nda g?z ya?lar?n? tutamayan Bekta?, ?K?pek gibi ?al??t?r?yorlar ?ocuklar?m?z?. Haklar?n? vermiyorlar, sigorta yapm?yorlar. Nas?l ?ld?rd?ler, nas?l ettiler, Ekremler ?lmesin, anneler babalar a?lamas?n? diye konu?tu.
Daha sonra s?z alan kat?l?mc?lardan Haber-?? Anadolu Yakas? ?ube Ba?kan? Turgut Akta?, E?itim Sen 2 Nolu ?ube Ba?kan? Hasan Toprak ve Deri-?? Genel Ba?kan? Musa Servi, tersane i??ilerine verdikleri deste?i bundan sonra da devam ettireceklerini dile getirdiler.
Eyleme, T?rk-???e ba?l? sendikalar, y?re dernekleri, KESK ?stanbul ?ubeler Platformu, Emekli-Sen, EMEP Genel Ba?kan? Levent T?zel ile ?stanbul il y?neticileri, SDP y?neticileri destek verdi. (?stanbul/EVRENSEL)
www.evrensel.net