K?resel ?s?nma, en fazla ku?lar? etkileyecek

K?resel ?s?nmadan en fazla etkilenecek t?rlerin ba??nda ku?lar geliyor. Akdeniz ?niversitesi Biyoloji B?l?m? ??retim ?yesi Prof. Dr. Ali Erdo?an, k?resel iklim de?i?ikli?i ile ortaya ??kan de?i?ikliklere ilk tepkiyi ku?lar?n verdi?ine dikkati ?ekti


K?resel ?s?nmadan en fazla etkilenecek t?rlerin ba??nda ku?lar geliyor. Akdeniz ?niversitesi Biyoloji B?l?m? ??retim ?yesi Prof. Dr. Ali Erdo?an, k?resel iklim de?i?ikli?i ile ortaya ??kan de?i?ikliklere ilk tepkiyi ku?lar?n verdi?ine dikkati ?ekti.
Ku?lar?n, bar?nmalar?na imkan sa?layan ko?ullar?n yok oldu?unda o b?lgeyi terk ettiklerini anlatan Erdo?an, ?Pop?lasyon belli bir yerde yo?unla?t??? zaman rekabetle birlikte ku?lar?n stresleri de artacak, bu da ba?ta ?remelerini, dolay?s?yla ekosistemin sa?l?kl? i?lemesini olumsuz y?nde etkileyecek? dedi.
Erdo?an, ku?lar?n neslinin azalmas?n?n b?cek ve kemirgen pop?lasyonunun da artmas?na neden olaca??n? vurgulayarak ?Anne, baba ve iki yavrudan olu?an bir ?ahin ailesinin y?lda 5-6 bin fare t?ketti?ini g?z ?n?ne al?rsak, 40 y?rt?c? ku? t?r?n?n bar?nd??? ?lkemizde tar?m ve orman zararl?s? kemiricilere kar?? m?cadelede ku?lar?n ne kadar etkili olduklar? g?r?l?r? dedi.
?klim fakt?rlerinin ku?lar?n g?? tahminlerinde sapmalara neden oldu?unu dile getiren Erdo?an, ?Verilere g?re Hatta hava s?cakl?klar?ndaki 5 derecelik bir art??, hayvanlar?n y?zde 30?unu g??e zorlayacak? ?eklinde konu?tu. (TOPLUM-YA?AM)
www.evrensel.net