YA?AMA K?LT?R

 • 1966 y?l?ndayd?...
  Do?udayd?m, Varto?da...
  Depremin hemen ard?ndan...
  Devlet b?t?n olanaklar? y??m??t? oraya...
  Ama i?ler y?r?m?yordu...


  1966 y?l?ndayd?...
  Do?udayd?m, Varto?da...
  Depremin hemen ard?ndan...
  Devlet b?t?n olanaklar? y??m??t? oraya...
  Ama i?ler y?r?m?yordu...
  ??nk? deprem evleri kurmaya gelen teknik adamlarla yerli insanlar bir turlu tan?? bili? olamam??lard?.
  Yerli:
  ?Ba??m ?st?ne gelmi?in o?ul!
  ??ti?im sudan i?, ne istersen vereyim. Ku? s?t? iste bulay?m? diyordu.
  Yard?ma gelen oral? olmuyordu. Merdivenin ?st?ndeyken keserini d???rse, yerli al?p uzat?vermiyordu.
  Az ?tede, H?n?s?da, tersineydi her ?ey...
  Okul m?d?r?, Bay?nd?rl?k m?d?r?, cami hocas? el ele vermi?lerdi. ?nce mahalle kahvelerinde oturmu?lar, s?yle?mi?lerdi insanlarla. Y?rekten tan?? bili? olmu?lard?. Sonra da ?Haydi!? demi?lerdi. Alt? y?zden ?ok evi bitirmi?lerdi elbirli?iyle halkla...
  Orada bir dede anlatm??t?:
  Adam?n biri sava?a gitmi?. D?nd???nde babas?na anlat?rken;
  ?Bin dinsiz ?ld?rd?m baba!? demi?.
  Babas? inanmaz inanmaz bak?nca, yan?nda getirdi?i kelleyi uzat?p;
  ???te biri! ?nanm?yorsan gerisini kendin getir.?
  Simgeler g?zel de?il ya, ?nemli olan anlatt???...
  ?Kar??da durup ele?tirece?ine sen de el ver? demenin ba?ka t?rl? s?ylenmi?i diye yorumlad?m ben bunu k?rk y?l ?nce...
  Tarih i?inde k?sac?k cumhuriyet s?resinde yap?lanlar?, yap?lamayanlar? tart???yorlar kimileri. ?? de?il, gevezelik yap?yorlar. ?retmiyorlar cumhuriyetin ?rettiklerini, yiyorlar. Halk?n di?inden t?rna??ndan art?rarak kurdu?u kurumlar? sat?yorlar. Yaln?z onlar? m?? Ormanlar?m?z?, tarihimizi, madenlerimizi, topra??m?z?; k?saca ne bulurlarsa her ?eyimizi... Hi?bir ?ey ?retmiyorlar. Yapt?klar? bakkall?k... ?retilenleri ondan al?p buna satarak arac?l?k yapmaktan ba?ka becerileri yok.
  Kimileri de cumhuriyete numaralar takmay? bir i? yapmak say?yorlar. Yapt?klar? yalakal?ktan, i?birlik?ilikten, bo?bo?azl?ktan ba?ka bir ?ey de?il.
  Cumhuriyetimiz kutlu olsun!
  Cengiz Bekta?
  www.evrensel.net