Bug?n??n derdi ba?ka

Genelkurmay Ba?kan? Orgeneral B?y?kan?t??n 29 Ekim ?ncesi verdi?i bayram mesaj? Pazar g?nk? man?etlere damgas?n? vurdu. B?y?kan?t, intikam yemini gibi mesajda ?Bize bu ac?lar? ya?atanlara, hayal bile edemeyecekleri ac?lar ya?ataca??z? dedi. Vatan gazetesi pa?an?n s?zlerini aynen aktararak man?etten ?Hayal edemeyecekleri ac?lar ya?ataca??z? dedi


Genelkurmay Ba?kan? Orgeneral B?y?kan?t??n 29 Ekim ?ncesi verdi?i bayram mesaj? Pazar g?nk? man?etlere damgas?n? vurdu. B?y?kan?t, intikam yemini gibi mesajda ?Bize bu ac?lar? ya?atanlara, hayal bile edemeyecekleri ac?lar ya?ataca??z? dedi. Vatan gazetesi pa?an?n s?zlerini aynen aktararak man?etten ?Hayal edemeyecekleri ac?lar ya?ataca??z? dedi. Cumhuriyet, meseleyi ?irtica? ile de birle?tirerek B?y?kan?t??n ?Ter?re ve irticaya kar?? birlik mesaj?? verdi?ini s?yledi. Di?er gazeteler ?asker s?z??, ?asker yemini? gibi ba?l?klar? tercih ederken, Sabah gazetesi ?Silah? b?rak? man?etiyle, b?lgedeki 17 sivil topluk kurulu?unun PKK?ye yapt??? silahs?zlanma ?a?r?s?n? duyurdu.
F?rsat bu f?rsat
Ge?ti?imiz haftan?n yo?unla?arak artan tart??malar?ndan biri de Kaz Da???nda maden arama faaliyetleri ve ?evre ile ilgili haberlerdi. Bergama?da alt?n arama faaliyetine devam eden Koza Madencili?e ait Bug?n gazetesi ise, kendi penceresinden bakarak att??? man?ette Enerji Bakan? Hilmi G?ler?in s?zlerine yer verdi: ??evre anam?z, maden babam?z!?
Hafta i?inde de yapt??? haberlerde, alt?n araman?n do?aya hi?bir zarar? olmad???n? ve Kaz Da???nda alt?n aranmas?na kar?? b?lgede y?kselen sesin ?d?? mihrakl?? oldu?unu dile getiren gazete, Pazar g?nk? n?shas?nda ?f?rsat bu f?rsat? diyerek Bergama?da siyan?rle alt?na kar?? m?cadelenin simgesi haline gelen Oktay Konyar??n, ge?mi?te DTP kongresine kat?lmas?n? ilk sayfadan haber yaparak, ?sanki DTP kongresine kat?lm?? olman?n bir sak?ncas? varm?? gibi? Konyar?? k?t?lemeye ?al??t?. Konyar??n kongrede PKK?yi ?ven konu?ma yapt???n? iddia eden gazete, ge?mi?te Koza Madencili?e ?ok s?k?nt?lar ya?atan direni??i Konyar?? bu ?ekilde y?ld?raca??n? san?yor olmal?... (MEDYA SERV?S?)
www.evrensel.net