Leton ve T?rk ?airleri bir arada

T?rkiye Yazarlar Sendikas? taraf?ndan sendikan?n genel merkezinde d?zenlenen Letonya ?iir Ak?am??nda T?rk ve Letonyal? ?airler bir araya geldi. ?evirileri Uldis Berzins ve Ataol Behramo?lu taraf?ndan yap?lan ?U?ursuz? 13?ler ?a?da? Leton ?iiri Se?kisi?de konuklara arma?an edildi


T?rkiye Yazarlar Sendikas? taraf?ndan sendikan?n genel merkezinde d?zenlenen Letonya ?iir Ak?am??nda T?rk ve Letonyal? ?airler bir araya geldi. ?evirileri Uldis Berzins ve Ataol Behramo?lu taraf?ndan yap?lan ?U?ursuz? 13?ler ?a?da? Leton ?iiri Se?kisi?de konuklara arma?an edildi. Yasakmeyve taraf?ndan yay?mlanan se?kide 13 Leton ?airin ?iirlerinden ?rnekler ve k?sa ya?am ?yk?leri yer al?yor.
?lk olarak s?z alan TYS Genel Ba?kan? Enver Ercan ama?lar?n?n TYS ?yesi ?airleri, bat?l? ?airlerle tan??t?rmak, T?rk ?iirinin yayg?n bir bi?imde Avrupa ?lkelerinde tan?nmas?n? sa?lamak oldu?unu belirterek ??lk b?l?m? Letonya?da d?zenlenen etkinlikler iyi ili?kiler kurmam?za neden oldu. T?rkolo? ve ?air Uldis Berzins?in de katk?lar?yla Balt?k ?lkeleriyle olan ili?kilerimizi geli?tirece?iz.? dedi.
?nyarg?lar y?k?l?yor
Daha sonra s?z alan T?rkiye?nin Letonya Ba?konsolosu Ahmet Arbatl? ise iki ?lke halk?n?n birbirini tan?mas? ve s?cak dostluk ili?kilerinin geli?mesinin sanat yoluyla olaca??na inand???n? belirterek, iki ?lkede ya?ayan birisi olarak ?nyarg?lar?n y?k?ld???n? ve yak?nla?man?n ba?lad???n? s?yledi. Ataol Behramo?lu ise Uldis Berzins?le tan??malar?n?, se?kiyi haz?rlama s?re?lerini anlatt?. Leton ?iirinin T?rkiye?de tan?nmas? i?in 80 ?ncesi ?al??malara ba?lad?klar?n?, anacak 12 Eyl?l darbesi sonucu ?nce tutuklan?p hapse girmesinin, sonrada s?rg?ne gitmesinin bu ?al??malar? engelledi?ini anlatan Behramo?lu ?Uldis Berzins i?in ?ncelikle kendi ?lkesinin k?lt?r? ve ?iiri geliyor? Bug?n 4. hatta 5. s?n?f ?airlerin kendilerini ?n plana ??karmak i?in neler yapt???n? g?r?nce, de?eri daha ?ok anla??l?yor. Birlikte Attil? ?lhan, Cemal S?reya ve Orhan Veli?nin de i?inde oldu?u B?y?k T?rk ?iiri Antolojisi haz?rlad?k. Letonya?da T?rk ?iirini tan?tmam?zda b?y?k katk?lar? oldu? dedi.
Konu?malar sonras? se?kide ?iirleri bulunan Knust Skujenieks, Uldis Berzins, Juns Kronbergs, Iana Ianga ?iirlerini kendi dillerinde okurken; G?lce Ba?er, ?zge Ercan, Nurullah Can ve Nurduran Duran?da T?rk?elerini okudu. Son olarak Silvija Silava?n?n Leton halk ?ark?lar?ndan olu?an bir dinleti sundu. Etkinlik sonras? verilen kokteylde ?zellikle ?iir ?zerine sohbete devam etti Leton ve T?rk ?airler. (?stanbul/EVRENSEL)
Kadir ?ncesu
www.evrensel.net