Malatya k?lt?rle bulu?tu

Neredeyse halka d?n?k hi?bir k?lt?r sanat kurumunun olmad??? Malatya?da Pir Sultan Abdal K?lt?r Derne?i bir ilki ger?ekle?tirdi. Dernek, d?zenledi?i kurslarla y?zlerce genci k?lt?r sanat etkinlikleriyle bulu?turmak gibi ?nemli bir misyonu ?stleniyor


Neredeyse halka d?n?k hi?bir k?lt?r sanat kurumunun olmad??? Malatya?da Pir Sultan Abdal K?lt?r Derne?i bir ilki ger?ekle?tirdi. Dernek, d?zenledi?i kurslarla y?zlerce genci k?lt?r sanat etkinlikleriyle bulu?turmak gibi ?nemli bir misyonu ?stleniyor. Bir ay? a?k?n bir s?redir a??lan dernekte, ?cretsiz d?zenlenen semah, saz, tiyatro, resim kurslar?na yakla??k 250 ki?i kat?l?yor. Pir Sultan Abdal K?lt?r Derne?i Malatya ?ube Ba?kan? Abbas U?urlu, derne?in kurulu? amac?n? ??yle anlat?yor: ?Anadolu Alevili?i, pir sultan k?lt?r?n?n geli?tirilmesi payla??mc?, insan? temel alan, fa?izme, emperyalizme, ?rk??l??a ?ovenizme kar?? m?cadele etmek. ?ocuk, insan haklar?n? savunmak? Sava?a kar?? olmak. Bu do?rultuda t?m demokratik kitle ?rg?tleri, siyasi partilerle dayan??mak ve ortak m?cadele etmek...?
Sava?a, s?n?r ?tesine kar??
D?zenledikleri etkinlikler hakk?nda bilgi veren U?urlu, ?D?zenledi?imiz etkinlikler, saz, semah, tiyatro, resim kursu. Yak?nda halk oyunlar? kurslar?m?z da a??lacak. Bir de iki haftada bir Anadolu Alevili?i ?zerine s?yle?ilerimiz olacak. ?n?m?zdeki d?nemlerde a?ure, Abdal Musa etkinliklerimiz olacak. Bir de cem t?renleri yapaca??z.?
Ye?ilyurt Caddesinde a??lan derne?e yo?un ilgi oldu?unu kaydeden U?urlu, ?Her ge?en g?n ?ye say?m?z art?yor. Malatya?da 187 alevi k?y? var. ?n?m?zdeki d?nem i?in t?m bu k?ylere giderek Malatya?da alevi birli?ini sa?lamak. ?nemli bir platform olu?turmak ve alevi birli?ini sa?lamak? ?nsanda ?srar edece?iz. Irk?? ?oven dalgay? redediyoruz. Sava?a, s?n?r ?tesi operasyona kar??y?z? diyor. ?yeleri aras?nda Alevi, S?nni, Ermeni, H?ristiyanlar?n da oldu?unu ifade eden U?urlu, her kesimden insan? kucaklama ?abalar? oldu?unu vurgulad?.
Malatya?da ba?ka yer yok
Dernekte bug?n semah ve saz kursu var. Bu kurslara kat?lan gen?lerle g?r???yoruz. 17 ya??ndaki Sema Karademir, lise 1?inci s?n?f ??rencisi. K?lt?r sanat etkinliklerine kat?lmak i?in gelmi? derne?e. Saz, semah kurslar?na kat?l?yor. Gelece?e dair hayalleri aras?nda semah ve saz ?alma konusunda uzmanla?mak var. 10 ya??nda 5?inci s?n?f ??rencisi Onur Baran Akku??da semah ve saz ?almada uzmanla?mak isteyenlerden. Sanatla i? i?e olmak mutlu ediyor Baran??.
Baran, ?Buraya b?y?k bir sevin?le geliyorum. Yeni t?rk?ler ??renece?im. Turnalar, Urfa Semah? ??rendim. Yeni ?eyler ??renmek ?ok g?zel. Ve daha fazla ?ey ??renmek istiyorum? diyor ???k sa?an g?zleriyle.
16 ya??nda lise 2?inci s?n?f ??rencisi Ali Eren Emir ba?ta heves duymu?. ?lgisini ?ekmi? ve gelip ba?lam?? kurslara. Bildi?i saz? geli?tirmek, semah da ??renmek en b?y?k iste?i? Kendi k?lt?r?n? ya?aman?n heyecan?n? ya?ad???n? ifade eden Ali Eren, ?Sosyalle?tim. Bir?ok gen?le tan??t?m burada ve birlikte k?lt?rel anlamda bir ?eyler yapmak ?ok g?zel, heyecan verici bir duygu. Malatya?da bu y?nde hi?bir yer yok gidece?imiz. Buras? bizim i?in ?nemli bir f?rsat oldu. (Malatya/EVRENSEL)
S?leyman Aslan / Derya Kara?oban
www.evrensel.net