Kaz?m Koyuncu K?lt?r Merkezi?nde ilk bulu?ma

?ki y?l ?nce kansere yakalanmas? sonucu kaybetti?imiz Karadenizli sanat?? Kaz?m Koyuncu ad?na, Kad?k?y?de ?Kaz?m Koyuncu K?lt?r Merkezi? a??ld?. Koyuncu?nun hayranlar?n?n yans?ra bir ?ok sanat??n?n kat?ld??? etkinli?in a??l?? konu?mas?n? Onur Be?eli yapt?


?ki y?l ?nce kansere yakalanmas? sonucu kaybetti?imiz Karadenizli sanat?? Kaz?m Koyuncu ad?na, Kad?k?y?de ?Kaz?m Koyuncu K?lt?r Merkezi? a??ld?. Koyuncu?nun hayranlar?n?n yans?ra bir ?ok sanat??n?n kat?ld??? etkinli?in a??l?? konu?mas?n? Onur Be?eli yapt?. Etkinlikte, m?zi?inin e?li?inde Kaz?m Koyuncu?nun ya?am?n? anlatan bir sinevizyon g?sterimi ger?ekle?tirildi. Kaz?m Koyuncu?nun karde?i O?uz Koyuncu?nun haz?r bulundu?u etkinlikte bir konu?ma yapan Halkevleri Genel Ba?kan? ?lknur Birol, ?Kaz?m Koyuncu K?lt?r Merkezi? kurulmas? d???ncesinin olu?um s?recine de?indi. Birol, Koyuncu?yu gen? ya?ta ?ld???ne dikkat ?ekerek, ama?lar?n? ?u ?ekilde ?zetledi: ?Koyuncu ya?am? boyunca pop?ler k?lt?rden uzak durup, ?ok farkl? kesimleri kucaklayabilen, ?ok farkl? kesimler taraf?ndan sevilen bir insan, bir sanat?? oldu. Bu nedenle k?lt?r merkezinin kat?l?ma ve demokratik i?leyi?e en a??k bi?imde kurulmas? gerekiyordu.?
Kaz?m Koyunu K?lt?r Merkezi kurucu ?yelerinden ?zge Ozan, ortak dayan??mayla k?lt?r merkezinin ihtiya?lar?n?n giderildi?ine dikkat ?ekerek, alt katta profesyonel bir ses kay?t st?dyosu olu?turuldu?unu s?yledi. Ozan, at?lye ?al??malar?n?n s?rd?r?lece?i ?? dersli?in yan? s?ra, sergilerden, m?zik dinletilerine her t?rl? etkinlik i?in kullan?labilecek bir mekan olarak k?lt?r merkezinin tasarland???n? ifade etti. Daha sonra k?lt?r merkezi g?n?ll? ??retmenlerin verdi?i m?zik dinletisi ile etkinlik sona erdi. (K?LT?R SERV?S?)
www.evrensel.net