AKM?nin y?k?lmas?nda geri say?m ba?l?yor

Ge?en yasama d?neminden bu yana Meclis g?ndeminde olan ve tart??malara yol a?an ?stanbul?daki Atat?rk K?lt?r Merkezi?nin y?k?lmas?na imkan veren tasar?, bu hafta Meclis Genel Kurul g?ndeminin birinci s?ras?nda bulunuyor


Ge?en yasama d?neminden bu yana Meclis g?ndeminde olan ve tart??malara yol a?an ?stanbul?daki Atat?rk K?lt?r Merkezi?nin y?k?lmas?na imkan veren tasar?, bu hafta Meclis Genel Kurul g?ndeminin birinci s?ras?nda bulunuyor. Tasar?n?n ?ar?amba g?n? g?r???lerek kabul edilmesi durumunda, AKM?nin y?k?lmas? i?in geri say?m ba?layacak.
??stanbul 2010 Avrupa K?lt?r Ba?kenti? hakk?nda kanun tasar?s? i?ine konulan bir h?k?mle, AKM?nin y?k?lmas? ve yerine ?evresindeki belediye ve hazine arazilerinin de kat?larak b?y?k bir k?lt?r kompleksi yap?lmas?n? ?ng?r?l?yor.
CHP?lilerin, AKP?nin opera ve baleyle hesapla?ma i?inde oldu?u ve bu kompleksin bir b?l?m?n?n de al??veri? merkezine d?n??t?r?lece?i iddias?yla kar?? ??kt?klar? tasar?n?n, Genel Kurul?da kabul edilmesi bekleniyor. K?lt?r ve Turizm Bakan? Ertu?rul G?nay ise, AKM?nin yerine al??veri? merkezi yap?lmayaca?? s?z? verdi.
Tasar? kabul edildi?i takdirde, AKM?nin y?k?lmas? ?n?nde yasal bir engel kalmayacak. Bakan G?nay, AKM?nin y?k?lmas? konusunda karar verirken uyacaklar? kriteri de tasar?n?n komisyondaki g?r??meleri s?ras?nda a??klad?.
2010?e yeti?meyebilir
G?nay, bu tasar?yla ?stanbul?u 2010 y?l?na en iyi ?ekilde haz?rlamay? hedeflediklerini belirterek, AKM?nin y?k?larak yerine yap?lacak yeni bir k?lt?r merkezinin 2010 y?l?na yeti?meyece?ini g?rmeleri durumunda, AKM?nin hemen y?k?lmayaca??n? s?yledi.
G?nay, ancak Ayaza?a?daki yap?n?n tamamlanarak, 2010 y?l?na kadar komple bir k?lt?r merkezine d?n??ecek olmas? durumunda AKM?nin y?k?laca??n? s?ylemi?ti.
Tasar?ya g?re, ?2010 ?stanbul? projesi kapsam?ndaki mal ve hizmet al?mlar?yla, yap?m i?leri, sat?m ve kira i?lemleriyle birlikte, AKM?nin yerine yap?lacak yap? i?in Say??tay denetimi ve Devlet ?hale Kanunu h?k?mleri uygulanmayacak?. G?nay, bunun proje i?in yap?lacak ?al??malar?n yeti?mesi i?in gerekli oldu?unu, aksi halde ?al??malar?n? 2010?a yeti?tiremeyeceklerini bildirmi?ti. (?stanbul/EVRENSEL)
www.evrensel.net