Kad?nlar Ne?e Ya??n i?in T?YAP?tayd?

?Biz kad?nlar ?rk??, milliyet?i, cinsiyet?i sald?r?lar kar??s?nda Ne?e Ya??n/?n yan?nday?z? diyen kad?nlar, K?br?sta Ya??n?a y?nelik sald?r?lar? kitap okuyarak protesto ettiler


?Biz kad?nlar ?rk??, milliyet?i, cinsiyet?i sald?r?lar kar??s?nda Ne?e Ya??n/?n yan?nday?z? diyen kad?nlar, K?br?sta Ya??n?a y?nelik sald?r?lar? kitap okuyarak protesto ettiler. T?YAP kitap fuar?nda bir araya gelen kad?nlar Mor ?at? Kad?n Dayan??ma Derne?i stand?n?n ?n?nde toplanarak Ne?e Ya??n??n kitab?n? hep birlikte okudular. Yap?lan a??klamada, ?Ya??n, K?br?s?ta halklar?n-toplumlar?n bar?? i?inde ve karde??e ya?amas? i?in, ?iirleriyle, kitap, yaz? ve eylemleri ile m?cadele veriyor. D??manl?ktan ba?ka ??z?m ?retmeyen milliyet?i fa?ist ?evrelerin cinsel tacize varan sald?r?rlar?yla kar?? kar??ya? denildi. ??zg?n K?zlar?n Gizli Tarihi? roman? ?zerinde yo?unla?t?r?lan sald?r?lara kar?? Ya??n??n duru?unda ?srar etti?ini dile getiren kad?nlar, t?m kad?nlar? destek vermeye ?a??rd?. (?stanbul/EVRENSEL)
www.evrensel.net