?Nefes?alabilmek

?lkbahar, yaz, sonbahar, k?? ve ilkbahar...T?rk sinema ve festival izleyicilerinin ?o?u onu bu ?budist? filmi ile tan?m?? olsa da Kim Ki-Duk 11 y?la 14 film s??d?rabilecek kadar ?retken ve ?derdi olan? bir y?netmen


?lkbahar, yaz, sonbahar, k?? ve ilkbahar...T?rk sinema ve festival izleyicilerinin ?o?u onu bu ?budist? filmi ile tan?m?? olsa da Kim Ki-Duk 11 y?la 14 film s??d?rabilecek kadar ?retken ve ?derdi olan? bir y?netmen.
1960 Gangwan do?umlu y?netmen uzun y?llar Paris?te resim e?itimi al?p, bu resimleri Paris sokaklar?nda satt?ktan sonra bir g?n bir film yapmaya karar verir. ?lk filmi olan Crocodile(1996) ile sinemasal olarak istedi?i ba?ar?y? yakalayamasa da, filmin bas?n g?sterimi s?ras?nda ?talyan gazatecilerden birinin filmdeki bir sahne y?z?nden( karakterler olta yutarak intihar etmeye ?al???rlar) bay?lmas?n? ?zerine d?nya bas?n?nda b?y?k yank? uyand?r?r. Bunun ard?ndan arka arkaya ?ekti?i be? filmden sonra ilk gi?e filmi Bad Guy y?netmene bu alanda ba?ka bir yer a?ar. 2003 y?l?nda ?stanbul Film Festivali?nde de g?sterilen ??lkbahar, Yaz, Sonbahar, K?? ve ?lkbahar? ise Kim Ki-Duk sinemas?n?n arg?manlar?n? olu?turan ilk filmdir. Sonras?nda ?Bo? Ev?de de g?rebilece?imiz yaln?zl?k ve sessizlik temas? bu filmde budizmin kurallar? ve budistlerin ya?ama ?ekli ile birle?tirilip sunulur seyirciye.
Birlikteliklerimizi se?ebilir miyiz?
G?ney Kore?li y?netmen i?inden geldi?i Uzakdo?u k?lt?r?n?n d?ng?sel zaman anlay???n? da kullanarak, insan?n d?nyaya at?lm?? bir varl?k olarak ya?ama ?abas?n? ve bu yaln?zl?k i?inde ikizini aramas?n? filmlerinde temel eksen olarak se?er. Bu durumu sinematografik olarak da destekleyen( tek planl?k ?ekimler, sallanan kamera hareketleri ve derinden gelen belli belirsiz bir m?zik) y?netmen, son filmi Nefes?te de bu tarz? eksiksiz bir bi?imde s?rd?r?yor.
Ailesini ?ld?rd??? i?in idama mahkum olan ve hapishanede bulundu?u s?re i?inde ?? kez intihara kalk???p anahaber b?ltenlerine konu olan Jang Jin
(Chen Chang) ile mutsuz bir evlili?i, kendisini aldatan bir kocas? (Jung-woo Ha) ve bir ?ocu?u olan Yeon (Ji- a- Park)? un bu koskoca evrende birbirlerini bulmalar?n? anlatan film, bir yandan tercih nedir, birlikteliklerimizi se?ebilir miyiz? Sorusunu sordururken, ?te yandan bu se?imlerde kaderin olabilirli?ini sorguluyor.
Biri hapishanede di?eri evinde mahkum olan iki insan. ?kisinin de istedi?i tek bir ?ey var o da Nefes alabilmek. Bir yandan da ?l?me yatk?nl?klar?yla dikkat ?eken bu iki karakter, bir araya geldiklerinde daha do?rusu kad?n adam? buldu?unda bu yatk?nl?k ya?amaya evrilir ve tam bu noktada Kim Ki-Duk?un mevsimleri devreye girer. ?lkbahar, Yaz, Sonbahar ...filminde g?rd???m?z budist bir tap?nakta her mevsimin birer tablo bi?iminde temsili ,bu filmde bir hapishanenin g?r??me odas?n? s?sleyen posterler olarak ??k?yor kar??m?za.
?Anlamak i?in film ?ekerim?
?nsan yaln?zd?r ve bunu giderecek olan ancak ve ancak daha ba?ka bir yaln?zl?kt?r dedirtecek kadar nihilist olan Nefes, y?netmenin yine ba?rol? renklere ve sessizli?e verdi?i filmlerinden biri olarak nitelendirilebilir. Bundan ?nce Ang Lee ve Wong Kar Wai filmlerinden tan?d???m?z Chang Chen sinemada bir katil nas?l bir a???a d?n???r? anlatmak i?in ?rnek olacak nitelikte bir oyunculuk performans? sergilerken, Ji-a Park ise Uzakdo?u filmlerindeki ?ocuksu, duygusal ve ?iddete yatk?n kad?n portresini tamamlar nitelikte.
Son y?llarda nicelik olarak ?retti?i filmlerle ad?ndan ?ok s?z ettiren Kore sinemas?, bu filmler genellikle Kore izleyicisi i?in yap?ld???ndan ve konular?n? da sadece belirli hikayelerden se?ti?inden (a?k, nefret, aldatma) k???k bir Bollywood olmaktan ?teye gidemiyordu. Kim Ki- Duk ise bu kural? de?i?tirenlerden... Bu durumu ?Anlamad???m bir ?ey oldu?unda anlamak i?in onun hakk?nda film ?ekerim? diyerek a??klayan y?netmen Nefes ile de bu anla??lmazl??? izleyiciye de ya?atacak bir film ?ekerek ad?ndan ?ok s?z ettirece?e benziyor.
Bu y?l Cannes Film Festivali?nde Alt?n Palmiye i?in yar??an film, ge?ti?imiz g?nlerde Filmekimi izleyicisiyle bulu?tuktan sonra da ?imdi de vizyon izleyicisine kendini g?steriyor. Bo? Ev?den sonra T?rk izleyicisinin g?nl?n? bir t?rl? tam olarak alamayan y?netmen Nefes ile ge?mi? filmlerine de d?nm??e benziyor ve bu d?n?? eskisini aratmayacak nitelikte....
?BREATH?
Y?netmen: Kim Ki Duk
Senaryo: Ki-duk Kim
Oyuncular: Chen Chang, Jung ? Woo Ha, Ki ? Duk Kim, Ji ? a Park
T?r: Dram
Yap?m: 2007, G?ney Kore
Ani Ceylan Hazinedar
www.evrensel.net