?Karde?im uydurma a?k hikayesinin garnit?r? olamaz?

Hat?rla Sevgili adl? televizyon dizisinde konu edilen isimlerden biri olan Taylan ?zg?r??n ablas? Hale ?zg?r K?y?c? diziye tepki g?sterdi ve karde?inin ?uydurma bir a?k hikayesinde garnit?r olarak kullan?ld???n?? belirtti


Hat?rla Sevgili adl? televizyon dizisinde konu edilen isimlerden biri olan Taylan ?zg?r??n ablas? Hale ?zg?r K?y?c? diziye tepki g?sterdi ve karde?inin ?uydurma bir a?k hikayesinde garnit?r olarak kullan?ld???n?? belirtti. K?y?c?, karde?inin dizide g?sterildi?i gibi ?stanbul ?niversitesi bah?esinde ?ld?r?lmedi?ini, yaral? bir halde Kumkap? Toplum Polisi karargah?nda 2.5 saat d?v?lerek tutuldu?unu belirterek, dizinin dan??manlar?ndan olan Fahri Aral??n karde?ini ?ld?ren ki?iyi savc?l?kta tan?y?p mahkemede tan?mad???n? s?yleyerek beraat etmesini sa?lad???n? ileri s?rd?.
1970?li y?llar?n T?rkiye?sini konu alan ?Hat?rla Sevgili? adl? televizyon dizisinde konu edilen isimlerden biri olan Taylan ?zg?r??n ablas? Hale ?zg?r K?y?c? diziye tepki g?stererek, karde?inin ?uydurma bir a?k hikayesinde garnit?r olarak kullan?ld???n?? belirtti. K?y?c?, karde?inin dizide g?sterildi?i gibi ?stanbul ?niversitesi bah?esinde ?ld?r?lmedi?ini belirtti. Dizinin Cumartesi g?n? yay?nlanan b?l?m?nde ?stanbul ?niversitesi?nin bah?esinde ?ld?r?ld??? g?sterilen Taylan ?zg?r??n ablas? Hale ?zg?r K?y?c? dizinin yap?mc?lar?na bir a??klama yollayarak ?Y?rek ac?lar?n? ucuz a?k hikayelerine sos yapt?rmay?n?z? dedi.
Ailesi olarak Taylan ?zg?r cinayetinin ayd?nlat?lmas? i?in 38 y?ld?r m?cadele verdiklerini belirten K?y?c?, ?T?rkiye?nin unutmad???, unutulmas?na izin vermedi?imiz bu faili bilinen cinayeti kanal?n?z?n yap?m? olan bu dizide ve uydurma bir a?k hikayesinde garnit?r olarak kullan?lmas?na, malzeme yapman?za s?ylenecek s?zlerimiz elbette olacak ve elbette ki bunun da bir bedeli olacak? dedi.
K?y?c?, dizinin ?bunlar eli silahl?-k?lahl? ?ocuklard?, su testisi su yolunda k?r?ld?? mant??? i?inde haz?rland???n? ifade ederek, o d?nemdeki devrimci gen?lerin Taylan ?zg?r??n ?ld?r?lmesinin ard?ndan me?ru m?dafaa i?in silahlanmaya ba?lad?klar?n? ileri s?rd?.
?Karde?im ?niversite de ?ld?r?lmedi?
Dizinin son b?l?m?nde ?stanbul ?niversitesi?nin bah?esinde ?ld?r?lmesi sahnelenen karde?inin de ?niversite bah?esinde ?ld?r?lmedi?ini, yaral? halde Kumkap? Toplum Polisi karargah?nda 2.5 saat d?v?lerek tutuldu?unu ifade etti. Dizide, karde?inin yan?nda olan da katili en yak?ndan g?ren ancak davada tan?kl?k yapmayan Mim Sait Kozac?o?lu?nun ad?n?n ge?memesini ele?tiren K?y?c?, ?Dan??manlar?n?zdan Fahri Aral??n savc?l?kta tan?y?p da, mahkemede tan?yamad???n? s?yleyerek yarg?lanan ki?inin beraatine neden oldu?unu sa??r sultan bile duydu? dedi.
K?y?c? diziyi ?ekenlere ??yle seslendi:
?De?erlerimizi paraya ?evirme h?rs?n?z ve hayalleriniz sizin olsun. Kurmacan?n da bir s?n?r? vard?r ve olmal?d?r. Bizim ?l?lerimize dokunmay?n, ucuz h?rslar?n?za malzeme yapmay?n.? (ANKA)
www.evrensel.net