Hindistan?da ?ocuk k?leler

Ucuz i?g?c? cenneti Hindistan?da ya?lar? 10-15 aras?ndaki ?ocuklar?n, ABD?li haz?r giyim zinciri GAP Inc.?in fabrikalar?nda ?k?lelik ko?ullar?? alt?nda ?al??t?r?ld?klar? ortaya ??kt?


Ucuz i?g?c? cenneti Hindistan?da ya?lar? 10-15 aras?ndaki ?ocuklar?n, ABD?li haz?r giyim zinciri GAP Inc.?in fabrikalar?nda ?k?lelik ko?ullar?? alt?nda ?al??t?r?ld?klar? ortaya ??kt?.
?ngiltere?de yay?nlanan ?The Observer? gazetesinin haberine g?re Hint ?ocuklar, GAP ?irketinin ?ocuklar i?in ?zel b?l?m? ?Gap Kids? ad?na k?lelilik ?artlar?na mahkum ?al???yorlar. Tekstil at?lyelerindeki durumu Observer muhabirine aktaran ?ocuklar, ?fabrikaya nas?l sat?ld?klar?n?, uzun mesai saatlerini, alamad?klar? maa?lar?n?, ?al???rken u?rad?klar? hareketleri ve yedikleri dayaklar?? anlatt?lar.
Bu arada ABD?li haz?r giyim zinciri GAP ise durumdan ?haberdar? olmad???n? iddia ederken, Observer?daki haberin ard?ndan k?le ?ocuklar taraf?ndan yap?lan ?ocuk giysilerinin, sat??tan ?ekildi?ini de duyurdu.
Merkezi California?da bulunan GAP Incorporated??n, d?nya genelinde 3 bin ma?azas? ve 150 bin ?al??an? bulunuyor. ?irketin toplam geliri 16.3 milyar dolar? buluyor.
GAP??n ilk icraat? de?il
Observer, Avrupa ve ABD ba?ta olmak ?zere d?nyan?n d?rt bir yan?ndaki ?ocuklar?n ?be?enisine? sunulacak giysileri ?reten k?le ?ocuklar?n, ba?kent Delhi?ye ba?l? ?ahpur Jat b?lgesinde ?al??t?klar?n? belirtti.
?GAP, geli?mekte olan ?lkelerdeki kaynaklar?n kullan?m? konusunda s?rekli ele?tiriliyordu. 2004 y?l?nda a??lan sosyal denetlemede, ?retim alanlar?nda angarya, ?ocuk eme?i s?m?r?s?, asgari ?cret alt?nda ?cret, fiziksel cezaland?rma ve zorlama gibi su?lara kar??t???n? itiraf etmi?ti? diye yazan ?ngiliz gazete ayr?ca, ?Resmi verilere g?re Hindistan ekonomisi ise y?zde 20 oran?nda ?ocuk s?m?r?s?ne ba??ml?. ?lkede 14 ya??n alt?nda ?al??an ?ocuk say?s? 55 milyonu buluyor? diye belirtti.
?ngiliz gazete, GAP??n ?ahpur Jat b?lgesinde bulunan fabrikas?nda ?al??an ?ocuklar?n ac? ?yk?lerine de yer verdi. ?ocuklardan biri ?ngiliz gazeteye, ?fabrikaya ailesi taraf?ndan sat?ld???n?? anlat?rken, ?4 ayd?r hi? maa? almadan ?al???yorum. Ve gitmeme de izin vermiyorlar. ??nk? ailemin ald??? paray? geri verecek kadar ?al??mam???m? dedi. 12 ya??ndaki bir ba?ka ?ocuk ise ?E?er patronlar yeteri kadar s?k? ?al??mad???m?z? d???n?rlerse bizi d?v?yorlar? diye konu?tu.
Konuya ili?kin Delhi merkezli ?Kurtar?lm?? ?ocuk ???iler i?in Okul ve Rehabilitasyon? (DSV) kurulu?u kurucusu Prof. Sheotaj Singh ile g?r??en Observer, profes?r?n, ?E?er ?ngiltere, ABD, Avrupa veya herhangi bir Bat? ?lkesinde ucuz mal sat??? devam ederse, ta?eron firmalar?n ?ocuklar? bu ?ekilde kullanmas?nda bir de?i?iklik olmayacak? dedi.
?Bu ?lkenin, Bat?l? tekeller i?in bir ?ekim merkezi oldu?u a??kt?r? diye konu?an Singh, ?Kilit mesele, Hindistan??n k?resel ekonomide ucuz i?g?c? a??s?ndan d?nyan?n ?nde gelen ?lkeleri aras?nda olmas?d?r? diye konu?tu.
Di?er yandan GAP ise konuya ili?kin ?acil toplant?? karar? ald???n? belirtti?i a??klamas?nda, ?Bu su?lamalar bizi ?ok ?zm??t?r ve konuyu ciddiye al?yoruz. T?m arzc?lar ile onlar?n ?al??t?klar? ?irketler, ?ocuk i??i ?al??t?rmad?klar?ndan emin olmal?d?r? dedi. Konudan ?bihaber? oldu?unu da savunan GAP, ?k?le ?ocuklarca ?retilen ?ocuk giysilerinin sat??tan ?ekildi?ini? de duyurdu. (DI? HABERLER)
Topraks?zlar Delhi?ye ula?t?
Hindistan?da bir ayd?r y?r?y??te olan ve h?k?metin kendilerine verdi?i toprak vaadini yerine getirmesini isteyen topraks?z k?yl?ler d?n, ba?kent Yeni Delhi?ye vard?. Ge?en haftaki y?r?y??te, yollar? kapat?p Delhi?nin kom?u b?lgelerde ba?lar?n? koparan 25 bini a?k?n topraks?z k?yl?n?n, ?lkenin orta kesimindeki Gavalior ?ehrinden ba?latt??? 300 kilometrelik y?r?y?? ba?kentte sona erdi. ?Bize su verin, toprak verin? slogan?yla k?yl?lerin, ba?kentte bug?n b?y?k bir g?steri yapmas? bekleniyor.
Topraks?zlar, Hindistan??n son zamanlardaki ekonomik kalk?nmas?ndan fayda sa?lamad?klar? gibi, h?k?metin destekledi?i ekonomik projelerin hayata ge?irilmesi s?recinde topraklar?ndan s?r?lerek, bu geli?meden zararl? ??kt?klar?n? s?yl?yor. ?zel ekonomi b?lgelerinin olu?turulmas? t?r?nden projeler kapsam?nda ?ift?ilerin topraklar?ndan zorla s?r?ld?kleri veya topraklar?na de?erinin alt?nda parayla el konuldu?unu da belirtiyorlar.
H?k?met polisle k?yl?ler aras?ndaki ?at??mada, 14 k?yl?n?n ?lmesi ?zerine do?uda petrokimya tesisi ve tersane in?aat? i?in 8 bin 900 hektar topra?a el konulmas? plan?n? iptal etmi?ti. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net