Hartum ?ate?kes? ilan etti

Libya?n?n Sirte kentinde, Sudan??n sorunlu Darfur b?lgesine ?bar??? sa?lanmas? i?in d?zenlenen toplant?da, Sudan h?k?meti tek tarafl? ?ate?kes? ilan etti


Libya?n?n Sirte kentinde, Sudan??n sorunlu Darfur b?lgesine ?bar??? sa?lanmas? i?in d?zenlenen toplant?da, Sudan h?k?meti tek tarafl? ?ate?kes? ilan etti.
Sudan Devlet Ba?kan? ?mer Be?ir?in yard?mc?s? Nafi El Nafi, Hartum h?k?metinin Darfur?da tek tarafl? ate?kes ilan etti?ini a??klad?.
Libya lideri Muammer Kaddafi?nin de arabuluculuk etti?i toplant?ya, Darfur?daki k???k isyanc? gruplar?n kat?lmas?na ra?men b?lgenin ?nde gelen isyanc? gruplar? i?tirak etmedi. Bu nedenle zirveden, i? ?at??malar? durdurmaya y?nelik somut ad?m at?lmas? beklenmiyor.
Kaddafi: Zirve ba?ar?s?z oldu
Toplant?ya kat?lan Sudan heyetinin ba??nda bulunan Nafi, ?Tek tarafl? ate?kese uyma taahh?d?nde bulunuyoruz? dedi ve uluslararas? toplulu?a, ate?kese uymayanlara kar?? bask?da bulunulmas? ?a?r?s?nda bulundu.
Libya lideri Kaddafi ise isyanc? gruplar?n kat?lmamas? nedeniyle toplant?n?n ?ba?ar?s?z? oldu?unu s?yledi. Kaddafi, toplant?ya kat?lmayan Sudan Kurtulu? Hareketi (SLM) ve Adalet ve E?itlik Hareketi (Jem), olmadan bar???n sa?lanamayaca??n? belirterek, ?Konferans?n sona erdirilmesi gerekti?ini d???n?yorum? dedi. SLM, Jem ve SLA-Birlik, Libya?daki g?r??melere kat?lmayacaklar?n? ilan etmi?ti.
Bu arada ?Sudan Federal Demokratik ?ttifak??n?n (SFDA) lideri A. ?brahim Diraige de Sudan??n tek yanl? ate?kes ilan ettiklerine ili?kin a??klamas?n? ???phe? ile kar??lad?klar?n? s?yledi. Diraige, Hartum?un 2004?ten bu yana birka? kere ate?kes ilan etti?ini hat?rlatt?, dolay?s?yla ??pheleri bulundu?unu savundu.
Darfur b?lgesinde, 2003 y?l?ndan bu yana meydana gelen ?at??malar?n 200 bin civar?nda ki?inin ?l?m?ne neden oldu?u tahmin ediliyor. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net