Sava? kar??tlar? ABD?yi sarst?

ABD y?netimi, t?m bask?lara ra?men Irak?tan ?ekilmeyi kesinlikle reddederken, ?nceki g?n ?lkenin d?rt bir yan?ndaki sava? kar??tlar? Irak i?galinin derhal sona erdirilmesi i?in sokaklara akt?. Eylemciler olas? sava?lara da kar?? ??kt?


ABD y?netimi, t?m bask?lara ra?men Irak?tan ?ekilmeyi kesinlikle reddederken, ?nceki g?n ?lkenin d?rt bir yan?ndaki sava? kar??tlar? Irak i?galinin derhal sona erdirilmesi i?in sokaklara akt?. Eylemciler olas? sava?lara da kar?? ??kt?.
Boston?dan Chicago?ya, Jonesborough?dan, Tennessee?ye, Los Angeles?tan New Orleans?a, New York?tan Orlando?ya, Salt Lake City?den San Francisco?ya ve Seattle?a de?in 11 Amerikan kentinde d?zenlenen eylemlerde on binlerce sava? kar??t?, Irak i?galinin bitirilmesini istedi.
?Bar?? ve Adelet i?in Birlik? (UPJ) taraf?ndan ?rg?tlenen eylemlerde, ABD?nin ?ran?a olas? sald?r?s?na da kar?? ??k?ld? ve Irak?ta ya?am?n? yitiren y?z binlerce Irakl? ve binlerce ABD?li i?in sayg? duru?unda bulunuldu.
ABD?nin, Irak?taki i?galine tepki olarak d?zenlenen ?lke ?ap?ndaki eylemlerin, ABD?nin Vietnam Sava???na son noktay? koyan protestolar?n d?zenlendi?i g?nlere denk gelmesi de dikkat ?ekti.
ABD?de 15 Ekim 1969 g?n? ba?lat?lan bar?? giri?imi, izleyen g?nlerde Beyaz Saray??n Vietnam?daki sava?? sona erdirmek zorunda kald??? g?nlere de?in uzanm??t?. ?Bar?? Moratoryum? diye an?lan bu olay, ABD tarihinin en b?y?k ve en uzun soluklu eylemi olmu?tu. ?lke ?ap?nda yakla??k 2 milyon ki?inin kat?ld??? eylemler kapsam?nda sadece ba?kent Washington?a seslerini duyurmak i?in ?eyrek milyon insan akm??t?.
ABD?nin tamam?n? sard?
Amerikan kentleri; ?ABD, Irak?tan hemen ??k!?, ??ran ile sava?a hay?r!?, ?Askerimi eve getir!?, ?Sava?a de?il e?itime b?t?e? sloganlar?yla ??nlarken, eylemlere solcular, gaziler, sendika y?neticileri ve i??iler ile emek?iler, o?ullar?n? Irak?ta kaybeden ya da evlatlar? halen Irak?ta olan aileler de kat?ld?.
 • ABD?nin kalbi New York?taki eylemde, 10 bini a?k?n Amerikal?, ABD?nin i?kence ?s ve seferlerini de protesto etti. Baz? protestocular?n, Guantanamo ?ss?ndeki tutsaklara giydirilen turuncu tulumlar? giydikleri ve temsilen kafes i?inde bir tutsa?? ta??d?klar? g?r?ld?.
 • San Francisco kentindeki 30 bin ABD?li ise Irak?ta sava??n sona erdirilmesi ?a?r?s?yla sokaklardayd?. Belediye ?n?nde toplanan sendika ?yeleri ve i?gal kar??t? eylemciler, ?Wall Street zenginle?iyor, Irakl?lar ?l?yor? slogan? atarak, Dolares Park??na do?ru y?r?d?. UJP?ye g?re San Francisco?daki g?steri, ?nceki g?n di?er Amerikan ?ehirlerinde de yap?lan g?sterilerin en b?y??? oldu.
 • Chicago?daki i?gal kar??t? g?steriye de 5 bin ki?in kat?ld?. Eylemde, polisle tart??an 3 ki?i tutukland?. Tutuklananlar?n hepsinin, ??renci olduklar? ??renildi.
 • Seattle?daysa g?steri yapan binlerce ki?iye Irak?ta sava?m?? gaziler e?lik etti.
 • Salt Lake City?deki g?steride binlerce ki?i, ABD Ba?kan? George W. Bush?un istifas?n? istedi.
 • Orlando?daki g?steride i?gal kar??tlar? seslerini duyurmak i?in bir sonraki eylemi ba?kentte yapacaklar? s?z? verdi.
 • Indiana?da ?bar?? treni? olu?turuldu.
 • Di?er Amerikan ?ehirlerindeki eylemlerde de, benzer taleplerle ABD y?netimi ve i?galler protesto edildi.
  ?Muhalefet b?y?yor?
  ?te yandan New York?taki g?steride konu?an UJP Ulusal Koordinat?r? Leslie Cagan, ?B?lgesel bir hareket olarak, ulusal bir eylem d?zenliyoruz. ??gale kar?? muhalefetin b?y?d???n? biliyoruz ve bu y?zden herkesi Washington?a davet etmektense, yerel eylemlerle seslerini duyurmalar?n? istiyoruz? dedi.
  Di?er taraftan G?ney California ?niversitesi ??retim ?yelerinden Paul Lichterman ise ?lke ?ap?ndaki eylemleri, ?Bug?nk? i?gal kar??t? hareket b?y?k bir meydan okuma. ?lkenin y?zde 70?i sava?a kar?? ve insanlar, tepkilerini nas?l dile getirebilirler, bunu tart???yoruz? diye de?erlendirdi. (DI? HABERLER)
  Afganistan i?gali de Kanada?da protesto edildi
  ABD?deki tarihi sava? kar??t? eylemde on binlerce ki?i, Irak i?galine ve ABD y?netimine ?fkesini kusarken, kom?u Kanada?da da benzer bir eylem d?zenlendi. 22 kentte d?zenlenen eylemlerde, ABD ve Bat?l? m?ttefiklerinin Afganistan i?gali protesto edildi ve Kanadal? askerlerin, Afganistan?dan derhal ?ekilmesi talep edildi. Eylemleri ?rg?tleyen ?Kanada Bar?? ?ttifak?? (CPA) S?zc?s? Bob Ages, ?Kanada halk? i?gallerden hi? bu kadar memnuniyetsiz olmam??t? ve askerlerini geri ?a??r?yor? dedi. Kanada?n?n, Afganistan??n g?neyinde 2 bin 500 askeri bulunuyor. ?lkede, Taliban rejiminin devrildi?i 2001 y?l?ndan bu yana 71 Kanadal? asker ?ld?r?ld?. Artan muhalefete ra?men, Ba?bakan Stephen Harper i?gale tam destek veriyor. (DI? HABERLER)
  www.evrensel.net