Gazze?nin son ba?lar? da kopar?l?yor

Filistin?deki Gazze kentinin elektrik, su, akaryak?t ve g?da kaynaklar?n? kesmeye haz?rlanan ?srail, a??k cezaevine mahkum Filistinlilerin d?nya ile son ba?lar?n? da kopar?yor


Filistin?deki Gazze kentinin elektrik, su, akaryak?t ve g?da kaynaklar?n? kesmeye haz?rlanan ?srail, a??k cezaevine mahkum Filistinlilerin d?nya ile son ba?lar?n? da kopar?yor.
?srail Savunma Bakanl????ndan yap?lan a??klamada, ?Gazze?ye y?nelik yak?t sevk?yat?n?n pazardan (d?n) itibaren kesildi?i? ifade edilirken, ?Yak?t kaynaklar?ndaki d????, pazar g?n?nden itibaren hissedilmeye ba?lanacak ve elektri?i de ilerleyen g?nlerde kesece?iz? denildi. ?srail Savunma Bakan? Yard?mc?s? ve ge?en g?nlerde Tel Aviv taraf?ndan ?d??man varl?k? ilan edilen Gazze?ye y?nelik ambargonun a??rla?t?r?lmas? plan?n?n mimar? Matan Vilnai ise ??srail?in Gazze altyap?s?n? fel? edece?iz ve uzun vadede Gazze?nin her ?ekilde ve tamamen b?lgeden kopar?lmas?n? sa?layaca??z? diye konu?tu.
Gazze?den yap?lan a??klamada ise ?felaket? uyar?s?nda bulunuldu.
?srail, Filistin?den topraklar?na at?lan Kassam f?zelerini bahane ederek, Hamas??n kontrol?ndeki Gazze?ye y?nelik hayati kaynaklar?n durdurulmas? karar?n? ge?en hafta onaylam??t?. Gazze?de eli kolu ba?l? kalan Hamas iyiden iyiye tecrit edilirken, Filistin Devlet Ba?kan? ve Bat? ?eria?da konu?lanm?? olan El Fetih lideri Abbas ise Gazze?deki duruma ili?kin a??klama yapm?? bile de?il.
Y?zde 100 tecrit
?srail ordu radyosunda konu?an Savunma Bakan? Vilnai, ?Kendimizi, Gazze ?eridi?nden kentin altyap? seviyesini kullanarak her ?ekilde ay?rmak istiyoruz? derken, a?z?ndaki baklay? da ??kard?.
Vilnai, a??rla?t?r?lm?? tecridin iddia edildi?i gibi sadece Kassam sald?r?lar?na y?nelik olmad???n?, ?amac?n; b?lgenin tamamen tecrit edilmesi oldu?unu? da s?yledi. Vilnai, ?Bu b?lgenin, ge?en hafta ?srail h?k?metinin belirledi?i ?l??lerde tamamen ayr?lmas? gerekiyor. Uzun vadede kendimizi bu b?lgeden y?zde 100 koparaca??z? diye konu?tu.
Di?er yandan Gazze ?eridi?nin kontrol?n? elinde bulunduran Hamas??n fiili h?k?metinin sa?l?k bakan? ise ?felaket? uyar?s?nda bulundu. Filistinli Bakan Dr. Basim Naim, ?Gazze?nin tecridi, t?m b?lgeyi etkileyecek bir sa?l?k felaketini de beraberinde getirir? dedi.
Naim, elektrik, su, g?da ve yak?t?n kesilmesinin yan? s?ra s?n?rlar?n kapat?lmas?n?n da b?lgede b?y?k bir insani kriz yarataca?? uyar?s?nda bulunurken, ?Bu, sadece Gazze?yi de?il, ?srail?i ve t?m kom?ular?m?z? da etkiler? dedi.
Abbas, Gazze?ye kay?ts?z!
Gazze?de bu geli?meler ya?an?rken, kentin durumuna kay?ts?z kalan Filistin Devlet Ba?kan? ise ?srail?in, bir ?bar??? anla?mas?na varma konusundaki niyetinin ciddi oldu?unu iddia etti. Abbas, Kuveyt?te yay?mlanan ?El Ray? adl? gazeteye yapt??? a??klamada, Gazze?yi a?l?k, k?tl?k ve salg?na mahkum eden ?srail h?k?metinin ba?bakan? Olmert ile g?r??melerinde, bir anla?maya varma yolunda niyetinin ciddi oldu?unu alg?lay?p g?rd?klerini s?yledi. (DI? HABERLER)
Peres ile Abbas Ankara?da bulu?acak
?srail Cumhurba?kan? ?imon Peres ile Filistin Devlet Ba?kan? Mahmud Abbas??n, Cumhurba?kan? Abdullah G?l??n resmi davetlisi olarak kas?m?n ilk g?nlerinde Ankara?da bulu?acaklar? ??renildi. ABD?nin Annapolis kentinde yap?lmas? planlanan Ortado?u Konferans? ?ncesinde T?rkiye?yi ziyaret etmesi beklenen Peres ile Abbas??n, G?l ile birlikte uzun bir s?redir T?rkiye Odalar ve Borsalar Birli?i?nin ?nc?l???nde; T?rk, ?srail ve Filistinli i? adamlar?n? bir?ok kez bulu?turan Ankara Forumu?nun ger?ekle?tirmeyi ?ng?rd??? Bat? ?eria?daki organize sanayi b?lgesinin temelini olu?turacak Ortak Mutabakat Zapt??na imza koymalar? bekleniyor. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net