EKONOM? ve POL?T?KA

 • D?n yaz?n?n birinci b?l?m?n?, ?Ekonominin siyasete ve bireysel psikolojilere hakim oldu?unu, t?m bu alanlar i?in bir ?y?n? saptad???n? ve bu alanlardaki bireyleri saptam?? oldu?u hedeflere, ideolojik yan?lt?c?larla do?rulttu?unu, y?ni y?netti?ini g?r?yoruz


  D?n yaz?n?n birinci b?l?m?n?, ?Ekonominin siyasete ve bireysel psikolojilere hakim oldu?unu, t?m bu alanlar i?in bir ?y?n? saptad???n? ve bu alanlardaki bireyleri saptam?? oldu?u hedeflere, ideolojik yan?lt?c?larla do?rulttu?unu, y?ni y?netti?ini g?r?yoruz. As?l y?r?y?? b?ylece saptand?ktan ve oturtulduktan sonra, ortaya ??kan baz? olumsuzluklar da ?e?itli aldatmac? politikalarla hafifletilmeye ?al???lmaktad?r. Sosyal demokrasi b?yle bir ?ey olsa gerek!? vurgusuyla bitirmi?tik.
  S?z konusu ?y?netme? o denli yayg?n ve ince bi?imde yap?lmaktad?r ki, g??l? merkezlerce topluma yap?lan dayatma, geni? halk y???nlar?n? bir tarafa b?rakal?m, ?o?u zaman toplumun baz? ayd?n kesimi taraf?ndan da anla??lamamaktad?r. Belki de, entelekt?el ge?inen tak?ma verilen g?rev, toplumun ve ayd?n kesiminin beynini y?kamakt?r! Bu ba?lamda iki ?rnek vermek isterim. Birincisi, ge?en g?nlerde K?ba?ya ?atan Bush, K?ba halk?na hitaben, kom?nizmi terk edip, demokrasiye ge?melerini ?nermi?! Bush bilmiyor olabilir, ama ABD ?niversiteleri ve ayd?nlar?n?n bilmesi gerekir ki, kom?nizm kavram? ekonomik sistemler i?inde bir tasnifi ifade eder ve kom?nizmin kar??t? demokrasi de?il, kapitalizmdir. Kald? ki, kapitalistlerin ?v?nd?kleri ?nl? demokrasilerinin de burjuva demokrasisi (!) olarak bilindi?i de bir ger?ektir. Bir ba?ka ?rnek, insan beyninin nas?l y?kand???n? ?ok a??k g?stermektedir. ?ktisat biliminin (!) eski ad? ?politik iktisat? idi, bu alandaki bilimsel u?ra??ya teknik bir nitelik kazand?rabilmek i?in kavramdan ?politik? s?zc???n? ??kart?p, ?iktisat teorisi? kavram? geli?tirilmi?tir. ?ktisatta yo?un kantitatif tekniklerin, ara? olmaktan ??kart?l?p ama? olarak kullan?lmas? da ayn? gayeye hizmet etmektedir. ?yle anlat?l?r ki, Y?K??n ilk kurulu? a?amalar?nda da ?sosyal politika? dersinin ismindeki ?sosyal? ve ?politika? s?zc?klerinden ?rk?lm?? ve dersin ad? da ??al??ma ekonomisi? olarak de?i?tirilmi?. Yine Y?K??n kurulmas?yla birlikte iktisat fak?ltelerinin b?l?mlere ayr??t?r?larak, iktisad?n t?m di?er b?l?mlerin temellerini olu?turmas? olgusu da kas?tl? olarak par?alanm??t?r. Ni?in bu kadar korkuldu?u da anla??l?r gibi de?il, zira, nas?l olsa iktisat da kendi i?inde suland?r?lm?? durumdad?r.
  ***
  ?imdi, bizim as?l sorunumuza gelelim. Son se?ime giderken ben bireysel adayl?klara kar?? ??km?? idim. Bu konudaki fikrimi ge?en yaz?lar?mda olduk?a a??klad???m? d???n?yordum ki, ge?en haftalarda bir arkada?, e?er yan?lm?yorsam, ?zellikle CHP ba?lam?nda benim fikrimin pek a??k olmad???n? bana yans?tt?. Bunun ?zerine ben bug?n hem ge?mi?te s?ylemi? olduklar?m? bir kez daha ?zetlemek, hem de bu s?re?te CHP ile ilgili d???ncelerimi yans?tmak istiyorum.
  Bir defa, her hal ve ko?ulda siyaset yapman?n yerinde ve do?ru oldu?u fikrine kat?lmakla beraber, siyasetin ?e?itli ?ekilleri aras?nda rasyonel bir tercihte bulunmadan, tek yolu denemek tart??mal?d?r. Hedefe girmeden at?? yapmak, eldeki m?himmat?, durum olgunla?madan t?ketmek anlam?na gelebilir. Bunun da ?tesinde, zamans?z kalk??, olgunla?maya y?z tutan tarihsel s?reci geriletiyor da olabilir. Do?al olarak, s?recin olgunla?ma zeminini saptamak, bu konuda konu?maktan ?ok daha zordur. Ancak, son se?imde bu zorlu?u kolayla?t?ran ?ok ?nemli bir fakt?r ortaya ??kt?; o da ?u idi, bir iki aday hari?, sol diye topluma yutturulanlar?n hangisinin sol ile nas?l bir g?n?l ve kafa birli?i oldu?u da ortada idi! Bu durumda, ??yle d???nd?m ki, s?m?rgecilerin amac?, derin r?yalar? olan AKP?nin mutlak zaferi kar??s?nda muhalefeti de par?alayarak, icraat? iyice kolayla?t?rmak.
  CHP meselsine gelince, CHP?ye ?zel bir sempatimin olmamas? bir yana, m?stakil adaylar?n kimlerden oy ?ald???n? da kesin olarak s?yleme durumunda da de?ilim. Bu ba?lamdaki d???ncem ?u idi, d?nya ve T?rkiye konjonkt?r? ?er?evesinde Meclis?e girebilecek muhalefetin esasta AKP?den fazla fark? olmayacakt?r. Hal b?yle olunca, AKP?nin kar??s?na ??kacak olan muhalefetin, sistem i?inde olmakla beraber, olabildi?ince par?alanmam?? ve g??l? olmas? gerekir, diye d???nd?m. B?yle bir yap?lanmada s?zde muhalefet sistemik i?lev g?rm?yor olmakla beraber, iktidar? bezdiriyor ve y?prat?yor olabilir.
  Bug?n neticeyi g?r?yoruz. Par?alanm?? muhalefet i?inde, biri di?erini ge?ebilmek, ilerideki se?imlerde pay kapabilmek i?in AKP?nin yolunu a?mada bir beis g?rmemektedir. Bu durum da AKP?nin ve s?m?r?c?lerin i?ine yaramaktad?r.
  Umar?m, art?k bu tart??maya bir nokta koyabiliriz.
  ?zzettin ?nder
  www.evrensel.net