29 Ekim 2007 00:00

EVRENSEL?den

Gazetemizin d?nk? man?eti, b?lgedeki 81 ticaret, sanayi, meslek odas?yla, sendikalar ve barolar?n s?n?r ?tesi operasyona kar?? yapt?klar? ortak ?a?r?dan olu?uyordu.

Paylaş

Gazetemizin d?nk? man?eti, b?lgedeki 81 ticaret, sanayi, meslek odas?yla, sendikalar ve barolar?n s?n?r ?tesi operasyona kar?? yapt?klar? ortak ?a?r?dan olu?uyordu. Diyarbak?r?da yap?lan bu ortak a??klamada, T?rkiye?de K?rt sorunun ??z?m? i?in ?zg?r bir ortam?n yarat?lmas? ve ortak bir ak?lla ?retilecek ??z?m ?nerilerinin acilen hayata ge?irilmesi gerekti?i vurgulanm??, PKK?ye de silahs?zlanma ?a?r?s? yap?lm??t?. Baz? gazeteler, bu ?a?r?n?n s?n?r ?tesi operasyona kar?? olan y?n?n? ve K?rt sorunun ??z?m?ne dair i?erdi?ini de?il, sadece PKK?ye silahs?zlanma ?a?r?s? yap?l?yor olmas?n? ?ne ??kard?lar. Bu tutum, asl?nda T?rkiye medyas?n?n K?rt sorununu ?ter?r? sorununa indirgeme al??kanl???n?n tipik bir tezah?r?nden ba?ka bir ?ey de?il. Varl??? PKK?den ?ok ?ncelere dayanan K?rt sorunun ??z?m?n? g?zard? etmek, asl?nda sorunun kayna??n? da g?z ard? etmek demektir. Medyan?n derinliksiz d?nyas?na bir de son d?nem iyice artan s?n?r ?tesi operasyon sevdas?n? ekledi?inizde, sadece PKK?ye yap?lan ?a?r?ya zum yapmas?nda asl?nda garipsenecek bir ?ey yok. Ancak, bu garipli?i de kan?ksamamam?z gereken bir d?nemden ge?iyor T?rkiye. Medya art?k, kendisini de bu sorunun kayna?? haline getiren geleneksel tavr?n? de?i?tirmek zorundad?r. Aksi taktirde, ?at??mal? s?recin devam?nda pay sahibi olmaktan kurtulamayacakt?r.
Diyarbak?r?da, b?lgedeki kurumlar?n yapt??? bu a??klamadan bir g?n ?nce de, ?stanbul?da ayd?nlar, TTB, KES ve TMMOB?un 3 Kas?m?da Ankara?da yapaca?? ??zg?r, Demokratik ve E?itlik?i Bir T?rkiye? mitingine kat?l?m ?a?r?s? yaparken, T?rkiye?nin i? sava?a do?ru s?r?klenmesi giri?imlerine de dikkati ?ektiler. ?Bu cinnete dur diyelim? ?a?r?s? yapan ayd?nlar, s?n?r ?tesi operasyon se?ene?inin ??z?m getirmeyece?ine de vurgu yapt?lar. Ancak, sava?a kilitlenmi? olan hakim medya bu ?a?r?ya da g?zlerini kapatt?. Bu ?a?r?y? yapan ayd?nlardan biri olan Adalet A?ao?lu?nun bir d?nem ?nce ?HD?ye tav?r olarak yapt??? a??klamay? man?etlerine ta??m?? olan gazeteler, ??? sava?a s?r?klenmeyelim? diyen Adalet A?ao?lu?na ise itibar etmediler. T?m bunlar, asl?nda hakim medyan?n ?insans?z? ve insan? tamamen kafalar?ndaki ?ablonun basit bir par?as? olarak g?rme anlay???n?n a??k bir kan?t?d?r. ??inize geleni s?yledi?i zaman ba? tac? etti?iniz insan?n, bug?n ?lke a??s?ndan ?ok ?nemli olan a??klamas?na yer vermiyorsan?z, itibar etmiyorsan?z bunun ba?ka hi?bir izah? olamaz.
Evrensel olarak biz bundan sonra da, akl?n ve vicdan?n sesini esas alan bir yay?nc?l??? s?rd?rerek, bu ?lkede ya?ayan T?rklerin ve K?rtlerin ??kar?na olan bar???, demokratik ortak ya?am? savunmaya, bunu engellemek isteyen ?oven k??k?rtmalara kar?? da dik durmaya devam edece?iz.
?yi haftalar.
ÖNCEKİ HABER

Emniyet ve valilik yasalara uymuyor

SONRAKİ HABER

Akar: Bedelli askerlikten 9 milyar 533 milyon lira gelir elde edildi

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa