Emniyet ve valilik yasalara uymuyor

Telekom i??ileri grevlerini kamuoyuna duyurmak i?in eylemlere devam ediyor. Grevlerinin 13. g?n?nde Bak?rk?y ?zg?rl?k Meydan??nda eylem yap?p halka bildiri da??tan Telekom i??ileri, grevlerini k?ran ?stanbul Valili?i, emniyet m?d?rl??? ve ta?eron firmalar hakk?nda su? duyurusunda bulunacaklar?n? bildirdiler


Telekom i??ileri grevlerini kamuoyuna duyurmak i?in eylemlere devam ediyor. Grevlerinin 13. g?n?nde Bak?rk?y ?zg?rl?k Meydan??nda eylem yap?p halka bildiri da??tan Telekom i??ileri, grevlerini k?ran ?stanbul Valili?i, emniyet m?d?rl??? ve ta?eron firmalar hakk?nda su? duyurusunda bulunacaklar?n? bildirdiler.
Telekom Bak?rk?y Ba?m?d?rl??? ?n?nde toplanan y?zlerce i??i, yolu trafi?e kapat?p ?T?rk-?? eyleme genel greve?, ?Oger ?a??rma sabr?m?z? ta??rma?, ???, ekmek yoksa bar?? da yok? sloganlar?yla ?zg?rl?k Meydan??na y?r?d?.
Burada i??ilere seslenen Haber-?? 1 No?lu ?ube Ba?kan? Levent Dokuyucu, grevlerinin sadece Oger?e kar?? yap?lmad???n? belirterek, ??stanbul Valili?i ?Grev ve Lokavt? Kanunu?na ayk?r? bir ?ekilde bir tutanak yay?nlayarak polisin grevi k?rmas?n? istiyor. Yasalar?n bize verdi?i grev hakk?n? hi? kimseye hi?bir ?ekilde k?rd?rmayaca??m?z? kamuoyuna buradan bir kez daha ilan ediyorum? dedi.
Ar?za say?s? 65 bin
Grevin ilk g?n?nde ar?za say?s?n?n bin civar?nda oldu?unu, ?imdilerde ise bu rakam?n 65 bine ??kt???n? s?yleyen Dokuyucu, patronlar?n grevin etkili olmad??? y?n?ndeki a??klamalar?yla ilgili olarak ise ?u soruyu sordu: ?Madem grev etkili de?il, neden ta?eron mafyas?yla grevi k?rmaya ?al???yorsunuz? Neden Sultan?iftli?i?nde polis denetiminde ta?eron ?al??t?r?yorsunuz? Arkada?lar?m?z? neden g?zalt?na ald?r?yorsunuz??
Telekom?un ger?ek sahipleri olan i??ilerin ta?eron mafyas?na izin vermeyece?ini ve kuruma sahip ??kmaya devam edeceklerini belirten Dokuyucu, grevi k?rmaya ?al??an il Telekom m?d?rl?kleri, valilik ve emniyet g??leri hakk?nda su? duyurusunda bulunacaklar?n? s?yledi.
Telekom i??ilerinin dik duru?lar? ve emek ?rg?tlerinin grevi sahiplenmesinin Oger?i masa ba??na gelmeye zorlayaca??n? ifade eden Dokuyucu, talepleri kabul edilene kadar geri ad?m atmalar?n?n s?z konusu olmayaca??n? s?yledi.
Dokuyucu, s?zlerine ??yle devam etti: ?Zannettiler ki grevin be?inci g?n?nde gidip i?verene ?Biz ?al??mak istiyoruz? denecek. Ancak havalar?n? ald?lar. T?rkiye genelinde b?t?n arkada?lar?m?z bu grevin ba?ar?l? olmas? i?in ellerinden geleni yap?yor. Ancak ?stanbul? un yeri bu grevde ayr?. T?rkiye genelinde en k???k i?letmede dahi arkada?lar?m?z bizim g?z?m?ze kula??m?za bak?yorlar. ??nk? bizim direncimizin toplus?zle?meyi bitirmede temel etken oldu?unu biliyorlar. Bu nedenle sonuna kadar m?cadeleye devam edece?iz.?
S?ra bizde
Eyleme kat?lan Hava-?? Genel Ba?kan? Atilay Ay?in ise grevin ba?ar?ya ula?mas?n?n di?er sendikalar?n g?sterece?i dayan??maya ba?l? oldu?unu belirterek, ?Siz ba?ar?yla grevi ba?latt?n?z. ?imdi s?ra bizde. Bu grevi sahiplenece?iz. Hep birlikte ba?ar?ya ula?t?raca??m?za inan?yorum. Bu grev i??i s?n?f?n?n namusudur? dedi.
Kristal-?? ?stanbul ?ube Ba?kan? M?rsel K?l??, E?itim Sen ?ye ve y?neticileri, Emek Partisi ?ye ve y?neticileri ile KESK?e ba?l? sendikalar?n ?ye ve y?neticileri de eyleme destek verdi. (?stanbul/EVRENSEL)
www.evrensel.net