MEDYADA GE?EN HAFTA

 • Ge?en hafta medya sayfas?nda yapt???m?z hemen her haber, yazd??m?z her yaz? ?Hakkari?nin Da?l?ca b?lgesinde meydana gelen ?at??malar...? diye ba?l?yordu.


  Ge?en hafta medya sayfas?nda yapt???m?z hemen her haber, yazd??m?z her yaz? ?Hakkari?nin Da?l?ca b?lgesinde meydana gelen ?at??malar...? diye ba?l?yordu. B?lgede Pazar ak?am? ya?anan, 12 askerin hayat?n? kaybetti?i, 16 askerin yaraland??? ?at??man?n ard?ndan televizyon kanallar? yay?n ak??lar?n? de?i?tirip e?lence programlar?n? yay?ndan kald?rd?lar; olay haftaya damgas?n? vurdu.
  Medya Genenkurmay?? bekledi
  ?at??mada ?len ve yaralanan askerlerin yan?s?ra 8 asker de, PKK taraf?ndan esir al?nm??t?. Haber ilkin F?rat Haber Ajans??nda duyruldu. Medya, haberi duyurmak i?in Genelkurmay??n a??klamas?n? bekledi. Fakat Genelkurmay?dan ses ??km?yor, Milli G?venlik Bakan? Vecdi G?n?l konuyla ilgili ?Bu iddialar ger?e?i yans?tm?yor? diyerek iddialar? yalanl?yordu. Ancak daha sonra Genelkurmay?dan gelen a??klamada ?Birli?e silahl? sald?r?n?n ba?lamas?ndan bir s?re sonra kendileriyle irtibat kesilen 8 personelimizle, yap?lan t?m aramalara ra?men halen irtibat kurulamam??t?r.? dendi. Genelkurmay taraf?ndan do?ruland?ktan sonrad?r ki, medya ?Kay?p 8 asker? haberini sayfalar?na ta??d?. Bu arada Roj TV?de, ?kay?p askerlerle? ilgili haberler yay?nlan?yordu. Hatta Sal? g?n? asker ?zhan ?abano?lu?nun babas? Bahattin ?abano?lu Roj TV?de yay?nlanan Roj Akt?el program?na kat?ld?.
  Yay?n yasa?? ve yasa??n iptali
  RT?K??n yay?n yasa?? da bunu takiben geldi... H?k?met s?zc?s? Cemil ?i?ek?in imzas?yla RT?K?e g?nderilen yaz?da, ?at??malarla ilgili haberlerin ?kamu d?zenini ve halk?n moral de?erlerini olumsuz etkiledi?i, g?venlik g??lerine d?n?k zaaf imaj? yayd???, toplumsal psikolojiyi olumsuz etkiledi?i? s?yleniyor ve ?g?venlik g?revlilerinin moral de?erlerinin y?ksek tutulmas?, toplumsal psikolojinin olumsuz etkilenmemesi ve ?ocuklar?n ruh sa?l???n?n korunmas?? amac?yla bu t?r haber yay?nlar?n?n durdurulmas?n?n ?uygun g?r?ld???? belirtiliyordu.
  RT?K??n yay?n yasa?? medyay? ikiye b?ld?. Gazetelere bir yasak getirilmemesine ra?men kimi gazeteler ?Kay?p askerlerin foto?raflar?n? yay?nlayarak ter?r ?rg?t?n?n propagandas?n? yapmayaca??z? derken, kimi gazeteler de ?foto?raflar?n sonsuza dek gizlenemeyece?ini? belirterek kay?p askerlerin foto?raflar?n? yay?nlad?. Skyt?rk televizyonu yay?n yasa??n? k?namak i?in haber b?ltenlerinden ?l?zumsuz haberlere? yer verdi ve Skyt?rk spikeri yay?n yasa??ndan dolay? bu t?r haberler yay?nlad?klar?n? s?yledi. T?rkiye Gazeteciler Cemiyeti ve T?rkiye Gazeteciler Cemiyeti yay?n yasa??n? k?nayan a??klamalar yapt?lar. Yay?n yasa??n?n ard?ndan Kanal T?rk televizyonu, y?r?tmenin durdurulmas? ve karar?n iptali gerek?esiyle Yarg?tay?a ba?vurdu. Yarg?tay, Kanal T?rk?? hakl? bularak Per?embe g?n? yasa?? kald?rd?.
  Kafalar?n? koparmak isterim
  Ge?en haftan?n ak?llarda kalan en ?nemli geli?melerinden biri de Defne Samyeli?nin Kanal D Ana haber b?lteninde sarfetti?i s?zler oldu. Pazartesi ak?amki ana haber b?lteninde Defne Samyeli?nin konu?u Emekli T?mgeneral Nejat Eslen?di. Eslen, Samyeli?ne ?Defne han?m sizin bir hasm?n?z var, siz onun parmaklar?n? m?, yoksa kafas?n? m? kesmek istersiniz?? diye bir soru y?neltti. Samyeli?nin emekli pa?aya yan?t? ?Bunu bug?n sormay?n. Askeri helikopter olsa gidip kafalar?n? koparmak isterim.? ?eklinde oldu. Ge?en hafta yurdun ?e?itli yerlerinde ?ter?r? lanet? mitingleri d?zenlendi; kimi yerlerde K?rt vatanda?lara kar?? lin? giri?imleri tertiplendi...
  H?k?met cephesi ve medyaya yans?mayan bar?? hayk?r???
  Da?l?ca?daki ?at??ma haberinden ?nce meclis s?n?r ?tesine operasyon yapma karar?n? alm??t?. ?at??malar?n ard?ndan h?k?met, ba?ta muhalefet partileri olmak ?zere, kimi k??e yazar? taraf?ndan da Kuzey Irak?a bir an ?nce operasyon d?zenlenmesi noktas?nda te?vik edildi. Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an ABD D??i?leri Bakan? Condeleezza Rice?? telefonla aray?p, Kuzey Irak?a operasyon yapmak istediklerini, ABD?nin buna ne dedi?ini sordu. Rice, bir cevap vermek i?in Erdo?an?dan 72 saat s?re istedi. 72 saat sonunda Rice??n cevab? ?Operasyon yapmay?n, bizi bekleyin? ?eklinde olunca Erdo?an ?Karar? kendimiz veririz!? ?eklinde garip bir ??k?? yapt?. Erdo?an??n ?ekti?i ?rest? ertesi g?n gazetelerin man?etlerini belirledi. Bu arada k??e yazarlar? da bo? durmad?lar, ba?lar?n?, ad? ?sava? sevici?ye ??kan Ertu?rul ?zk?k??n ?ekti?i yazarlar, operasyon ve sava? merkezli yaz?lar?n? birbiri ard?na k??elerine dizdiler.
  Fakat ge?ti?imiz hafta bar?? yanl?s? sesler de duyulmad? de?il. ?at??mal? ortam ve s?n?r ?tesi operasyon haz?rl?klar? s?rerken, ayd?nlar ve sanat??lar ?Bu cinnede dur diyelim? ?a?r?s? yapt?lar. Aralar?nda Mehmet Ali Alabora, Ayd?n ?ubuk?u, Adalet A?ao?lu, Halil Erg?n, Pelin Batu, Taner ?ng?r gibi isimlerin de bulundu?u ayd?nlar, d?zenledikleri bas?n toplant?s?nda 3 Kas?m?da Ankara?da d?zenlenecek ??zg?rl?k??, Demokratik ve E?itlik?i Bir T?rkiye? mitingine kat?l?m ?a?r?s? yapt?lar. Kelle kopartan medyay?z, bu bar?? giri?imine pek ilgi g?stermedi...
  ?a?da? G?nerb?y?k
  www.evrensel.net