Grevdeki i??ilere e? ve ?ocuklar?ndan tam destek

Haber-?? Sendikas? Gaziantep ?ubesi, grev ?ad?r?n?n kurulu bulundu?u Y?z?nc? Y?l Park??nda bilgilendirme toplant?s? d?zenledi. Toplant?ya i??ilerin e?leri ve ?ocuklar? da kat?l?rken, grev ?ad?r? s?ylenen t?rk?lerle d???n yerine ?evrildi


Haber-?? Sendikas? Gaziantep ?ubesi, grev ?ad?r?n?n kurulu bulundu?u Y?z?nc? Y?l Park??nda bilgilendirme toplant?s? d?zenledi. Toplant?ya i??ilerin e?leri ve ?ocuklar? da kat?l?rken, grev ?ad?r? s?ylenen t?rk?lerle d???n yerine ?evrildi. Telekom i??ilerini Kevser Turizm?e ba?l? otob?s ??f?rleri de yaln?z b?rakmad?. Kevser i??ilerinin alana giri?i ?Ya?as?n s?n?f dayan??mas??, ?Kevser i??isi yaln?z de?ildir?, ?Telekom i??isi yaln?z de?ildir? sloganlar?yla kar??land?.
Burada konu?an Haber-?? ?ube Ba?kan? Ali Tabur, grevi karalayan medya kurulu?lar?na tepki g?stererek ?Bizim amac?m?z ?olu?umuza ?ocu?umuza bir dilim ekmek g?t?rme m?cadelesidir. Bunu bize ?ok g?renler, l?ks sofralarda yemek yiyenlerin bizim ekme?imize g?z dikmeye hakk? yoktur. Grevdeki m?cadelemiz sadece i?verenle de?il, grevi k?rmaya ?al??an i?birlik?ilerle ve sermayeden beslenen bas?nlad?r da. Ama biz y?lmadan m?cadele edece?iz ve ba?araca??z. Buradan i??i e?lerine te?ekk?r ediyorum. 13 g?nd?r yan?m?zda oldular, ?oluk ?ocuk destek verdiler. Grev k?r?c?l??? yapanlara, bize bask? uygulayanlara sesleniyorum; ?26 bin Telekom i??isi i?i, a??, ekme?i i?in m?cadele ediyor. Sonu ne olursa olsun ba?araca??z. Zafer Telekom i??isinin olacak? dedi.
Haber-?? Genel Sekreteri Ali Deniz de i??i bu kararl? tutumunu s?rd?rd??? m?ddet?e grevin ba?ar?yla sonu?lanaca??n? dile getirdi.
Y?zde 99 kat?l?mla ba?layan Haber-?? i??ilerinin grevinin kararl?l?k ve disiplinle devam etti?ini hat?rlatan Deniz, ?Yap?lan sabotajlar?, ar?zalar? i??iye y?klemeye ?al???yorlar. Telekom i??isi, nas?l ki gen? k?zlar gelin giderken yapt?klar? oyalar?na, dantellerine g?zleri gibi bakarlarsa; kurdu?u santrallere, kablolara g?z? gibi bakar? dedi. ??verenin a??klamalar?n?n yalandan ibaret oldu?unu, sendikan?n bu i?i masa ba??nda ??zmek i?in ?aba harcad???n? anlatan Deniz, "T?rk Telekom'un reklam gelirleriyle besledi?i medya, bu pastadan ald??? pay? ka??rmamak i?in grevimizi karal?yor. ?leti?im, ?zg?rl?k ve evrensel bir hakt?r deniyor ama sendikam?z?n web sitesi bu s?re?te engelleniyor. T?m bunlara ra?men i??i arkada?lar?m?z?n kararl?l??? ve inanc?yla bu m?cadele s?r?yor" dedi.
Telekom i?vereninin dayatt??? s?zle?meyi kabul etmekle, sadece Haber-?? ?yelerinin de?il T?rkiye i??i s?n?f?n?n da zarar g?rece?ini belirten Deniz, ?Direnece?iz, direnece?iz ve kazanaca??z? diye konu?tu. (Gaziantep/EVRENSEL)
www.evrensel.net