?nlem i?in ?lmeleri mi gerekiyor?

?kitelli Ayazma?da ?ad?rlarda ya?ayan ?ocuklar?n okul ?ileleri bitmek bilmiyor.


?kitelli Ayazma?da ?ad?rlarda ya?ayan ?ocuklar?n okul ?ileleri bitmek bilmiyor. Ayazmal? ?ocuklar, Kentsel D?n???m Projesi nedeniyle evleri y?k?ld??? i?in gidemedikleri okula, ?imdi de yollar?n? kesen kar maskeli be? ki?i y?z?nden gidemiyor. ?ocuklar?n?n g?venli bi?imde okula gidebilmesi i?in servis isteyen aileler, ba?lar?n? sokacak evlerinin dahi olmad???n?, talep edilen 70 YTL?lik servis ?cretini ?deyemeyeceklerini s?yl?yorlar. Aileler, ba?vurular?na ra?men ?nlem al?nmad???n? belirterek ??nlem al?nmas? i?in ?ocuklar?n ?lmesi mi gerekiyor? diye sordular. Korkudan okula gidemeyen ?ocuklar, ?Belki de art?k okula gitmeyece?im? diyerek sorunlar?n?n ??z?lmesini istiyorlar.
Okula gitmeye korkuyorlar
?ki hafta ?nce okula giderken kar maskeli ki?ilerce yollar?n?n kesildi?ini anlatan ??rencilerden ?mit Acar, bu ki?ilerin b??akla kendilerini tehdit etti?ini s?yledi. Kendilerini tehdit edenlerin kar maskeli olduklar? s?yleyen k???k Acar, bu ki?ilerin 2 haftad?r ayn? yerde beklediklerini dile getirdi. Korktu?u i?in okula gitmek istemeyen k???k Acar, g?nlerdir okula gidemedi?ini, derslerinden geri kald???n? s?yl?yor.
?antalar?nda 15 kitap ta??d?klar?n? ve servis olmad??? i?in okula 1 saat y?r?yerek gittiklerini ifade eden Zeynep Ayd?n, okula giderken pe?lerine 5 ki?inin tak?ld???n?, bu ki?ilerin yanlar?na gelerek ve b??ak g?stererek kendilerini korkuttu?unu anlatt?. Kendilerine b??ak ?eken bu ki?ilerin y?z?nde kar maskesi oldu?unu s?yleyen Ayd?n, ?Haftalard?r okula gitmiyorum. Belki bundan sonra da okula gitmem? diyor korkulu g?zlerle.
Ya?ad?klar? bu olaydan ?ok korktu?unu ve okula gitmek istemedi?ini s?yleyen Sedat Acar ise maskeli bir grubun yollar?n? kesip b??ak g?stererek ?Buradan ge?meyin? dediklerini anlatt?.
?Biz burunlar?n?n ucunday?z?
?ocuklar?n? okula g?nderemedi?ini dile getiren ?mer Akvaranlar, olay? anlatarak ?ocuklar?na bir ?ey olmas?ndan korktuklar? i?in okula g?ndermediklerini s?yledi. S?z konusu olan?n ?ocuklar?n hayat? oldu?unu dile getiren Akvaranlar, yetkililerin duyars?zl???na anlam veremediklerini s?yl?yor. Akvaranlar, ?Kent kent dola??p ??ocuklar e?itime devam etsin? diyorlar. Gelsin g?rs?nler bu ?artlarda nas?l!.. Neden buraya gelip okula gitmek isteyen ?ocuklara yard?mc? olmuyorlar? ?yle uzaklara gitmelerine gerek yok, biz burunlar?n?n ucunday?z? diyor.
1 ay ?nce konuyla ilgili Cumhurba?kanl????na Kadir Akvaranl? isimli Ayazmal? ?ocuklar?n ad?na mektup g?nderdiklerini dile getiren Kas?m Ayd?n, dilek?enin vak?f m?d?r?ne ula?t???n?, ancak bir geli?me ya?anmad???n? s?yledi. Ayd?n, konuyla ilgili ?nce Milli E?itim M?d?rl????ne, daha sonra da emniyet m?d?rl???ne ba?vurduklar?n? s?yledi. Yetkililerin harekete ge?medi?ini belirten Ayd?n, ?Okullar kapan?nca m?, ?ocuklar ?nl?nce mi harekete ge?ecekler?? diye tepkisini dile getirdi. (?stanbul/EVRENSEL)
?Ba?ka okula gidin diyorlar?
  • ?ocuk okuttu?unu anlatan Taceddin Acar, ??retmenlerin, ?ocuklar?n?n ?st? kirli oldu?u i?in ?Okula g?ndermeyin, ba?ka okula g?nderin? dediklerini belirterek, ?ocuklara ?cretsiz servis verilmesini ve ?nlem al?nmas?n? istedi. Acar, ??retmenlerin kendilerinin ya?ad??? ?ad?rlara geldi?ini, ancak ya?ad?klar? ko?ullar? g?rmelerine ra?men onlara ba?ka yere gitmelerini s?ylediklerini ifade etti. Bundan 2 y?l ?nce bir ?ocu?un kafas?n?n kesilerek ?ld?r?ld???n? ifade eden Taceddin Acar, olay? g?rmediklerini fakat ?ocu?un cenazesine kat?ld?klar?n? dile getirdi. Buna ra?men ?nlem al?nmad???na de?inen Acar, bu ko?ullarda ?ocuklar?n? okula g?nderemeyece?ini ifade etti.
    Eylem Lodos/ Ye?im ?zdemir
    www.evrensel.net