G?ND?N?M

 • Bug?n T?rkiye i??i s?n?f?n?n en ?ok ?yeye sahip ?rg?t? olan T?rk-???in b?rokratla?m?? y?neticileri ba?ta olmak ?zere, sendika b?rokrasisi, s?n?f?n birli?ini sa?lamak ve eme?in haklar?, bar??, karde?lik ve demokrasi i?in m?cadeleye at?lmak yerine, sendikalar? psikolojik sava??n eklentilerine d?n??t?rmeye soyunmu? durumdalar


  Bug?n T?rkiye i??i s?n?f?n?n en ?ok ?yeye sahip ?rg?t? olan T?rk-???in b?rokratla?m?? y?neticileri ba?ta olmak ?zere, sendika b?rokrasisi, s?n?f?n birli?ini sa?lamak ve eme?in haklar?, bar??, karde?lik ve demokrasi i?in m?cadeleye at?lmak yerine, sendikalar? psikolojik sava??n eklentilerine d?n??t?rmeye soyunmu? durumdalar. ???ileri, emek?ileri birbirleriyle kar?? kar??ya getirmek amac?yla, ?orum, Mara?, Sivas vb katliamlardan ?ok daha vahim bir ?at??ma ortam?n? haz?rlamak ?zere s?rd?r?len k??k?rtman?n akt?rleri aras?nda sendika b?rokrasisi de yerini ald?. Bu tutumu i??i s?n?f?m?z elbette de?erlendirecektir.
  G?r?n??te anti-emperyalist ve ABD kar??t? olduklar?n? iddia eden k??k?rt?c? g?ruh, ger?ekte ise ABD?nin Irak?ta i?ine d??t??? batakl?ktan ??kmak i?in T?rkiye?yi Irak sava??n?n i?ine ?ekme ve daha sonra da ?ran?a kar?? T?rkiye?yi kullanma amac?na hizmet etmektedir.
  Psikolojik sava? planlay?c?s? ABD i?birlik?ileri bu hizmeti bilerek ve isteyerek yaparken emek?iler de i?birlik?i b?rokrat sendikac?lar arac?l???yla oyunun par?as? haline getirilmekte ve niyetlerinden ba??ms?z olarak emperyalist planlar?n fig?ranlar? olmaktad?rlar.
  ABD?nin stratejik orta?? partiler, IMF politikalar?nda birle?tikleri gibi; iktidar?yla, muhalefetiyle bir araya gelerek kimi askerde kimi k?y?nde veya k?rda ?len yoksul T?rk, K?rt, Arap? gen?lerin kan? ?zerinden sava? k??k?rt?c?l???nda da birle?tiler.
  T?m sava?lar?n ve k?t?l?klerin kayna?? emperyalist ?lkelerin ve en ba?ta da ABD emperyalizminin s?m?r?s?n? art?rma ve kaynaklara el koyma ama?l? politikalar?d?r.
  ABD ile stratejik i?birli?i s?rerken, ?lkemizde ABD?nin ?sleri ve n?kleer bombalar? varl???n? korurken, NATO sald?rganl???na ve i?gallere destek verilirken; ba??ms?zl?ktan, bar??tan karde?likten s?z edilebilir mi? Bir yandan ABD ile ortakl??? s?rd?r?p ?te yandan yurtta ve d?nyada bar?? diyenlere inan?labilir mi?
  Yurtta ve d?nyada bar??; kom?u ?lkelerle yapay d??manl?klar yaratarak, demokratik y?ntemlerle ??z?lmesi gereken i? sorunlar? uluslararas? boyuta ta??y?p ABD, AB vd emperyalist odaklara m?dahale imkan? vererek de?il, ?zg?r ve demokratik bir tart??ma ortam? olu?turarak t?m i? ve d?? sorunlar?m?z? diyalog i?inde ??zmekle sa?lanabilir.
  T?rk, K?rt, Laz, ?erkez, Arap, Ateist, Alevi, S?nni, M?sl?man, H?ristiyan? ?e?itli din, inan? ve etnik kimliklere mensup Anadolu halklar?n?n emperyalist sald?rganl??a birlikte direndikleri, canlar? ve kanlar? pahas?na birlikte kurduklar? Cumhuriyet?in kal?c? olabilmesi de ancak demokratikle?me ile m?mk?nd?r.
  Bilinmelidir ki; hamasi nutuklar e?li?inde emperyalist politikalara yedeklenmek, ?lkenin en ?nemli kurum ve kurulu?lar?n? yerli-yabanc? tekellere pe?ke? ?ekmek, ?lke ekonomisini borsa ve bankalar ?zerinden yabanc? sermayenin, emperyalist tekellerin insaf?na terk etmek Cumhuriyete yap?labilecek en b?y?k k?t?l?kt?r.
  Bu uygulamalar?n tehdit etti?i Cumhuriyeti, ilerletecek ve g?venceye alacak olan demokrasidir. ?oven bask?dan, K?rt sorununun ?ter?r? sorunu olarak alg?lanmas?ndan vazge?ilerek diyalog yoluyla bar?? ve karde?lik ortam?n?n sa?lanmas?, etnik vd kimliklerin hi?birinin di?erinden ?st?n veya a?a?? kabul edilmedi?i ger?ek anlamda e?it yurtta?lar olarak ya?amalar?n?n sa?lanmas? Cumhuriyetin g?vencesidir. Aksine tutum ise ger?ek anlamda b?l?c?l?kt?r.
  Ac?lar?m?z ve akan kan dayanak yap?larak organize edilen ?rk??-?oven sokak g?sterileri Telekom grevini de adeta vatana ihanetle e? de?er tutmakta ve grevin ertelenmesi i?in bask? yap?lmaktad?r. O halde sormak gerekir. Vatan Oger Telekom?un ??karlar? m?d?r? Telekom patronlar?n?n kasalar?, ?ek defterleri midir vatan?
  B?y?k Ozan Naz?m Hikmet 1962?de ?T?rkiye ???i S?n?f?na Selam? ?iirinde i??i s?n?f?m?za ??yle sesleniyordu.
  ?T?rkiye i??i s?n?f?na sel?m! /Sel?m yaratana! / Tohumlar?n tohumuna, serpilip geli?ene sel?m! /B?t?n yemi?ler dallar?n?zdad?r. /Beklenen g?nler, g?zel g?nlerimiz ellerinizdedir,/ hakl? g?nler, b?y?k g?nler, /g?nd?zlerinde s?m?r?lmeyen, gecelerinde a? yat?lmayan, / ekmek, g?l ve h?rriyet g?nleri./ T?rkiye i??i s?n?f?na sel?m! / Meydanlarda hasretimizi hayk?ranlara,/ topra?a, kitaba, i?e hasretimizi,/ hasretimizi, ayy?ld?z? esir bayra??m?za. / D??man? yenecek i??i s?n?f?m?za sel?m! / Paran?n padi?ahl???n?,/karanl???n? yobaz?n/ ve yabanc?n?n roketini yenecek i??i s?n?f?na sel?m! / T?rkiye i??i s?n?f?na sel?m! /Sel?m yaratana!?
  T?m de?erleri ?reten T?rkiye i??i s?n?f?n?n Cumhuriyet Bayram? kutlu, haramilerin saltanat?n? y?kma m?cadelesi ba?ar?l? olsun!
  Hasan H?seyin Evin
  www.evrensel.net