Bug?n Cumhuriyet Bayram?

Cumhuriyetin kurulu?unun 84. y?l?, bug?n t?m yurtta ve d?? temsilciliklerde kutlanacak. 29 Ekim Cumhuriyet Bayram? i?in Ankara?da yap?lacak olan kutlamalara, Cumhurba?kan? Abdullah G?l ve devlet erkan? da kat?lacak.


Cumhuriyetin kurulu?unun 84. y?l?, bug?n t?m yurtta ve d?? temsilciliklerde kutlanacak. 29 Ekim Cumhuriyet Bayram? i?in Ankara?da yap?lacak olan kutlamalara, Cumhurba?kan? Abdullah G?l ve devlet erkan? da kat?lacak. Cumhurba?kan? G?l, iki g?n ?st ?ste Cumhuriyet Bayram? resepsiyonu verecek.
Kutlama t?renleri Ankara?da 28. Mekanize Piyade Tugay? Komutanl????nca Kara Harp Okulu e?itim arazisi i?inden 21 pare top at??? ile d?n ba?layan etkinlikler bug?n An?tkabire konulacak ?elenkin ard?ndan s?recek.
29 Ekim Pazartesi saat 09.00?da Cumhurba?kan? Abdullah G?l, protokole dahil devlet erkan?n?n olu?turaca?? kortej e?li?inde An?tkabir?e ?elenk koyacak.
?stanbul ve ?zmir ba?ta olmak ?zere ?ok say?da yerde de kutlamalar ve etkinlikler ger?ekle?tirilecek. 32 il?esinde kutlamalar?n yap?laca?? ?stanbul?da Vatan Caddesi?nde resmi ge?it t?reni d?zenlenecek.
?stanbul?da ula??m
?stanbul?da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayram? kutlamalar? kapsam?nda baz? yollar trafi?e kapat?lacak.
?stanbul Emniyet M?d?rl????nden yap?lan yaz?l? a??klamaya g?re, kentte yar?n d?zenlenecek olan t?ren ve kutlamalar sebebiyle saat 06.00?dan t?ren bitimine kadar baz? yollar trafi?e kapat?lacak.
Kapat?lacak yollar ??yle: ?Vatan Caddesi-Millet Caddesi ile bu caddelere ??kan t?m yollar, Hal Yolu bitimi-E-5 Cevizliba?, T?nel Sapa???ndan itibaren Vatan Caddesi-Lahor Meydan??na kadar geli?-gidi? istikameti, ?sk?dar Demokrasi Meydan??ndan-Harem Sahil Yolu ile Harem?den ?sk?dar Sahil Yolu.? Kapanan yollar?n yerine alternatif g?zergahlar belirlendi.
Cezaevlerinde g?r??
Tutuklu ve h?k?ml?ler, Cumhuriyet Bayram? dolay?s?yla yar?ndan itibaren a??k g?r?? yapacaklar. Adana, Ankara, Antalya, Bak?rk?y-Metris, Bayrampa?a Kapal?, Bursa E Tipi, ?zmir-Buca, Mersin ve ?mraniye E ve T Tipi Kapal? Ceza ?nfaz kurumlar?nda kalan h?k?ml? ve tutuklular, 29 Ekim Cumhuriyet Bayram? dolay?s?yla 29-30-31 Ekim ve 1-2-3-4 Kas?m g?nlerinde olmak ?zere 7 g?n a??k g?r??ten yararland?r?lacak. Di?er b?t?n a??r ceza merkezi ve m?d?r? bulunan ba?l? ceza infaz kurumlar?nda kalan h?k?ml? ve tutuklular 29-30-31 Ekim, 1-2-3 Kas?m 2007 tarihleri olmak ?zere 6 g?n a??k g?r??ten yararlanacak. M?d?r? bulunmayan ba?l? ceza infaz kurumlar?nda kalan h?k?ml? ve tutuklulara da 29-30-31 Ekim, 1 Kas?m tarihlerinde olmak ?zere yine 4 g?n a??k g?r?? yapt?r?lacak. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net