Yurtta sulh cihanda sulh tarih oldu

Cumhuriyetin 84. y?ld?n?m? dolay?s?yla devletin zirvesinden yay?nlanan kutlama mesajlar?nda, ?ter?rle m?cadele? ve s?n?r ?tesine y?nelik bir sefer havas? dikkati ?ekti


Cumhuriyetin 84. y?ld?n?m? dolay?s?yla devletin zirvesinden yay?nlanan kutlama mesajlar?nda, ?ter?rle m?cadele? ve s?n?r ?tesine y?nelik bir sefer havas? dikkati ?ekti.
Toptan?dan s?n?r ?tesi operasyon vurgusu
TBMM Ba?kan? K?ksal Toptan, Cumhuriyet Bayram? dolay?s?yla yapt??? a??klamada, ??lan? ile birlikte tarihimizde ?ok b?y?k bir ????r a?an Cumhuriyet, 84 y?ld?r milletimizin ve devletimizin esin kayna?? olmaya devam ediyor? dedi. Toptan, ?Cumhuriyetimizin temelinde, T?rkiye B?y?k Millet Meclisimiz, yani milletimiz ve onun kahramanl??? bulunmaktad?r? dedi.
Mesaj?nda asker ?l?mlerine de vurgu yapan Toptan, ??nsanl?k d??? bu olaylar, devletimizi can?yla, kan?yla kuran; do?ulusu, bat?l?s?, kuzeylisi, g?neylisiyle t?m T?rk milletinin bu topraklar? koruma azmini yeniden canland?rm??t?r? dedi.
T?rkiye?nin d?rt bir k??esinde ?hi?bir ta?k?nl?k yap?lmadan ter?re g?sterilen tepkilerin bunun en g?zel g?stergesi oldu?unu? ifade eden Toptan, bu g?sterilerde milletin sa?duyusunun da ortaya ??kt???n? belirterek, bu tav?rdan taviz verilmemesini istedi.
Meclis Ba?kan? K?ksal Toptan, mesaj?nda s?n?r ?tesi operasyon konusunda h?k?mete verilen yetkiye de yer vererek ??yle dedi: ?Demokrasimizin kalbi, halk iradesinin hayat buldu?u Meclisimiz, h?k?metimize s?n?r ?tesi operasyon yapabilmesi i?in yetkiyi ge?en hafta vermi?ti. Bu yetki, h?k?metimiz taraf?ndan, devletimizin di?er organlar?yla g?r?? birli?ine var?l?p gerekti?inde eksiksiz kullan?lacakt?r. Bundan kimsenin ??phesi olmamal?d?r. Baz? devletlerin ter?r? cesaretlendirdiklerini de yine ?z?lerek g?r?yoruz.?
Baykal: ?Meydan bo? b?rak?ld??
CHP Genel Ba?kan? Deniz Baykal, ?Cumhuriyetimizin 84. y?l?n? kutlad???m?z bug?n, etnik ayr??may? kabul etmeyen bir millet anlay???n?, ulusla?ma s?recini ve laik cumhuriyeti kararl?l?kla sahiplenme, savunma ve koruma g?n?d?r? dedi.
Baykal mesaj?nda, AKP?nin s?n?r ?tesi operasyon i?in ABD?den icazet istedi?ini ima ederek ??yle devam etti: ?Cumhuriyeti kuran anlay?? ve zihniyet, ter?r dahil, b?y?k bir tehlike ve tehditle kar?? kar??yad?r. ?? ve d?? bu tehdit ile tehlike, y?llardan beri ulusal birli?imize ve laik cumhuriyetimize y?nelik anlay??lardan, zihniyetlerden kaynaklanmaktad?r. Bug?n de ayn? anlay???n do?al sonucu olarak ba?ta ter?r olmak ?zere her t?r tehdit ve tehlikeye kar?? kararl? tav?r tak?n?lmamakta, meydan bo? b?rak?larak bir yandan cumhuriyetin kazan?mlar? yok edilmeye, ortadan kald?r?lmaya ?al???lmakta, ?te yandan ter?r ?rg?t?n?n sald?r?lar?n?n arkas?nda bulunan siyasi proje g?zlerden gizlenerek toprak b?t?nl???m?z ile ulusal birli?imize, karde?li?imize y?nelik sald?r?lar icazete ba?l? planlamalara, okyanus ?tesi izinlere ba?lanmaktad?r. Ancak h?k?metin, cumhuriyeti kuran anlay?? ve zihniyeti her zamankinden daha b?y?k tehlike ve tehdit alt?na sokan bu politika ve yakla??mlar?, kamu vicdan?nda reddedilmekte, toplumun her kesiminden y?kselen sesler daha g?r ??kmakta ve dalga dalga yay?larak karde??e kucakla?maktad?r.?
G?l ve Erdo?an?dan ?ter?r? vurgusu
Cumhurba?kanl??? Bas?n Merkezi?nden yap?lan yaz?l? a??klamaya g?re Cumhurba?kan? G?l, 29 Ekim Cumhuriyet Bayram? dolay?s?yla bir mesaj yay?mlad?. Mesaj?na, ?Bug?n, Cumhuriyetimizin 84. y?ld?n?m?n? kutlaman?n gurur ve co?kusunu ya??yoruz? s?zleriyle ba?layan G?l, tarihinin ve co?rafyas?n?n kendisine y?kledi?i misyonu dikkate almaya ve ?a??n dinamiklerini do?ru okumaya ba?layan T?rkiye?nin, ?b?lgesi ve ?tesindeki geli?melere y?n veren, dostlu?u aranan, husumetinden ?ekinilen bir akt?r? konumuna y?kseldi?ini s?yledi.
?T?rkiye?nin jeopolitik konumu, kom?u ?lkelerde s?regiden istikrars?zl?k ve ?lkenin yan? ba??ndaki yang?n ve ter?r belas?n?n her zamankinden daha fazla g??l? olmay? gerektirdi?ini? savunan G?l, mesaj?n? ??yle s?rd?rd?: ??lke ve millet olarak daha da kuvvetli olmak ve kar??m?za ??kan engelleri a?abilmek i?in ihtiyac?m?z olan en ?nemli husus, birlik ve beraberliktir. ?stiklal m?cadelesindeki ba?ar?m?z? nas?l birlik ve beraberli?imize bor?luysak, bug?n ?n?m?ze ??kabilecek engelleri a?mak i?in yine birlik ve beraberli?e ihtiyac?m?z vard?r. B?y?k ve g??l? T?rkiye tasavvurunda farkl? renklerin olmas? do?ald?r. Biz farkl?l?klar? zenginlik olarak g?ren, ortak tarih bilinciyle yo?rulmu? bir milletiz. Tarihimiz, farkl?l?klar?n y?zy?llarca nas?l bir arada ya?ayabildi?inin somut g?stergesidir. Bug?n de ?n?m?ze ??kabilecek her t?rl? engel kar??s?ndaki en b?y?k de?erimiz, bu birlik ve beraberlik duygusudur. Bu duyguyu g??l? tuttu?umuz m?ddet?e a?amayaca??m?z sorun yoktur. Yak?n ve uzak tarihimiz bunun ?rnekleriyle doludur.?
Cumhuriyetin kazan?mlar?n? peki?tirmek i?in ihtiya? duyulan bir ba?ka noktan?n cumhuriyetin temel ilkelerinin korunmas? oldu?unu kaydeden Cumhurba?kan? G?l, ?Anayasam?z?n de?i?mez h?k?mleriyle belirlenmi? olan cumhuriyetimizin demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti niteliklerini bir b?t?n olarak savunmal? ve daha da k?kle?tirmeliyiz? dedi.
Mesaj?nda T?rkiye?nin AB?ye ?yelik s?recine de de?inen G?l, ?Yar?m as?rl?k milli bir proje olan Avrupa Birli?i?ne tam ?yelik hedefimiz de, esasen, demokrasisi g??l?, insanlar? zengin ve m?reffeh, d?nyayla her alanda rekabet edebilen bir T?rkiye hedefinin par?as?d?r? dedi. G?l, mesaj?nda ??ehit ve gazi aileleri hepimizin aileleridir? diyerek ?Cumhuriyetimiz kurulurken bu ?lkenin d?rt bir yan?ndan ??k?p bu vatan?n ba??ms?zl??? u?runa cephelerde can veren ?ehitlerimiz neyse, bu kez cumhuriyetin bekas? i?in ter?rle m?cadele ederken canlar?n? feda eden ?ehitlerimiz de bizler i?in ayn?d?r? ifadelerine yer verdi.
Ba?bakan Erdo?an ise mesaj?nda, ?ter?re kar?? y?r?t?len m?cadelenin inan? ve kararl?l?kla devam edece?ini? s?yledi. Erdo?an, ?Aziz T?rk milletinin, karde? kavgas? ??karmak i?in beyhude bir ?aba i?inde olanlara bir kez daha en anlaml? cevab? verece?ine inan?yorum? ifadelerine yer verdi.
MHP Genel Ba?kan? Devlet Bah?eli de, yay?mlad??? mesajda, ?Yeni cumhuriyet merakl?lar?, demokrasi ve insan haklar? maskesiyle boy g?steren b?l?c?l?k taraftarlar? Cumhuriyetimize kar?? a??k?a tav?r alm?? oldu?u g?r?lmektedir? ifadelerini kulland?. Devlet Bah?eli, ?kimliklere g?re kutupla?man?n, semboller ?zerinden ?at??malar?n, duygulardaki kar??tl???n k?r?klenip tahrik edildi?i garabet d?nemi? ya?and???n? savunarak, Cumhuriyet?in kazan?mlar?na daha ?ok ve tavizsiz bir ?ekilde destek olman?n milli ve tarihi bir vazife olaca??n? s?yledi. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net