29 Ekim 2007 00:00

Bakan Babacan, ?ran?da ABD?ye dokundurmad?

D??i?leri Bakan? Ali Babacan, d?n ?ran?daki temaslar?nda, PKK?ye kar?? destek istedi. T?rkiye?ye destek s?z? veren ?ranl? bakan?n ABD?nin ?b?lgedeki ter?r faaliyetlerinin i?inde oldu?unu? s?ylemesinin ard?ndan Babacan, kendisine sorulan bu y?ndeki soruya, ?ABD?nin ter?re destek verece?ine ihtimal vermiyorum? yan?t?n? verdi

Paylaş

D??i?leri Bakan? Ali Babacan, d?n ?ran?daki temaslar?nda, PKK?ye kar?? destek istedi. T?rkiye?ye destek s?z? veren ?ranl? bakan?n ABD?nin ?b?lgedeki ter?r faaliyetlerinin i?inde oldu?unu? s?ylemesinin ard?ndan Babacan, kendisine sorulan bu y?ndeki soruya, ?ABD?nin ter?re destek verece?ine ihtimal vermiyorum? yan?t?n? verdi. H?k?met yetkilileri, T?rkiye?de ABD?yi su?larken, Babacan??n, ?ran?da, ABD?yi g?zeten bir tutum tak?nmas? dikkat ?ekici bulundu.
Babacan, Ortado?u?daki turu kapsam?nda d?n ?ran??n ba?kenti Tahran?dayd?. Babacan, ?nce ?ran D??i?leri Bakan? Manu?ehr Mutteki ile g?r??t?. ?ki bakan, ba? ba?a ve heyetler aras? g?r??melerden sonra ortak bas?n toplant?s? d?zenledi. ?T?rkiye?nin ter?r ?rg?t? PKK sorunuyla kar?? kar??ya bulundu?unu? belirten Babacan, ?Bu ?rg?t bizi son derece rahats?z etmektedir. T?rk parlamentosu ve h?k?metinin ?fkesi son noktaya gelmi?tir? dedi. Babacan, ?ran taraf?na bu konuda T?rkiye?ye verdi?i destek i?in te?ekk?r etti. Babacan, ?Say?n bakan?n toplant?da bize verdi?i destek s?z?nden memnuniyet duyuyoruz? dedi. ?ran D??i?leri Bakan? Mutteki de, PKK?nin eylemlerini k?nad???n? belirterek, ?T?rk milleti ve ter?r kurbanlar?n?n ailelerinin ac?s?n? payla?t?klar?n?? ifade etti. Mutteki, ?Ad? Pejak ya da PKK, ne olursa olsun fark etmez, ter?r ?rg?t? ter?r ?rg?t?d?r? dedi.
Ankara?da ba?ka Tahran?da ba?ka
Ali babacan, ?ABD?nin PKK ter?r ?rg?t?ne yard?m edip etmedi?i? y?n?ndeki bir soru ?zerine de, ?unlar? s?yledi: ?ABD, global ter?r eylemlerinin hedefi olmu? bir ?lkedir. Ter?r?n ve ter?ristin hedefi olmak nas?l bir ?eydir bunu en iyi anlayacak birka? ?lke varsa bunlardan biri ABD?dir. ABD?nin d?nyadaki herhangi bir ter?r ?rg?t?ne destek verebilece?ini d???nmek bile istemiyorum, b?yle bir ?eye ihtimal vermiyorum.? Mutteki, ?Irak??n kuzeyindeki ter?r faaliyetleri, i?galcilerin Irak?ta bulunmas?yla yeni bir hal alm?? ve artm??t?r. Bizim a??m?zdan bu t?r eylemler, d?? destek olmadan ger?ekle?emez? dedi. ??srail ve ABD?nin b?lgedeki ter?r faaliyetlerine ili?kin ?abalar? oldu?unu? savunan Mutteki, ABD?nin bu konuda ciddi bir tutum almas?n? istedi. ?Ter?r eylemlerinin durdurulmas? i?in b?lgesel i?birli?inin gerekli oldu?una? vurgu yapan, Mutteki, ?Biz ortak i?birli?iyle ter?r mant?kl? bu k???k gruplar? yenebilece?imizi d???n?yoruz? dedi.
Babacan, ard?ndan Cumhurba?kan? Mahmud Ahmedinecad taraf?ndan kabul edildi. (HABER MERKEZ?)
ÖNCEKİ HABER

Telefonlar da i?ba??nda?

SONRAKİ HABER

Bursa'da mahallelinin arsenikli su tepkisi

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa