Telefonlar da i?ba??nda?

Karde?lerin birbirini vurdu?u, kin ve nefret tohumlar? ekilen bu d?nemde medya da kendine d??en g?revi yerine getiriyor.


Karde?lerin birbirini vurdu?u, kin ve nefret tohumlar? ekilen bu d?nemde medya da kendine d??en g?revi yerine getiriyor.
Ama kin ve nefret tohumlar? ekenler bununla yetinmiyorlar. Telefonlar arac?l???yla bu devam ediyor. Gen?ler, ?ocuklar, yeti?kinler; k?sacas? t?m halk, birbirine ?Nas?ls?n? mesaj? yerine ?u mesaj? at?yor: ?E?il kulak ver ceddine, T?rke kefen giydirmek hangi itin haddine? Vatan?m?z? b?lmek isteyen o itlere inat, verdi?imiz 12 ?ehidin ruhu i?in birer fatiha oku ve bu mesaj? herkese ula?t?r. Bu mesaj o itlere ula?acak. ?ehitler ?lmez, vatan b?l?nmez.? Bu mesajlar gen?ler aras?nda dola??p duruyor. Bu ama?la hem daha fazla kin ve d??manl?k tohumlar? ekiliyor, hem de ?irket sahipleri, insanlar?n duygular?n? alet ederek rant elde ediyorlar. B?t?n f?rsatlar? de?erlendiriyorlar.
Bug?n ?yle bir durumday?z ki anaokulundan ?niversiteye kadar her yer bir kaosun i?ine s?r?klenmektedir. ?nsanlar soka?a y???lm??, daha okuma yazma bilmeyen minicik yavrular?m?z, neyin ne oldu?unu bilmeden bunu oyun sanarak caddeleri dolduruyorlar. Bu ??rencilerin ba??nda ?sayg?de?er? baz? ??retmenlerimiz var. Okullarda e?itim verece?i ?ocuklara payla?may?, karde?li?i, insanl??? ??retecekleri yerde bu ya?larda ?ocuklara; nas?l ?iddet uygulan?r, nas?l karde?iyle kavga edilir, nas?l k?f?r edilir gibi fikirleri empoze ediyorlar.
Biz ?ocuklara ve gen?lere hep ?Gelece?imiz onlar? deriz, bu do?rudur da... ??nk? halk?m?z?n ve ?lkemizin gelece?ini onlar kuracakt?r. ?imdiden damarlar?na ve gencecik beyinlerine ?rk??l???, yan yana ya?ad??? karde?lerini d??man gibi g?rmeyi ??r?nga ederek, nas?l bir gelecek kurmalar?n? bekliyoruz?
Bunun yan?nda 10 ya??nda belki daha k???k ya?larda ?al??mak zorunda kalan ?ocuklar?m?z? Bir g?n bile insanca ya?ama ?ans? olmayan gen?ler sokaklara d?k?lm??, ?rk?? i?aretler yaparak slogan at?yorlar. Acaba ?lenlerin kendileri gibi yoksul oldu?unun fark?ndalar m?? Ve yine bu ?at??malar devam ederse, ?leceklerin ileride kendileri oldu?unu bilmiyorlar m??
Biz ?srarla s?yl?yoruz; bar?? ve karde?lik i?in bir araya gelinmeli! Gelinmeli ki daha fazla gen? ?lmesin, gelinmeli ki daha fazla analar a?lamas?n. ??nk? bu vatan hepimizin. Bu vatan T?rklerin oldu?u kadar K?rtlerin de, onlar?n da bu topraklarda kan?n?n oldu?u unutulmas?n.
Gaziantep?ten bir ??retmen
www.evrensel.net