EMEK D?NYASI

 • Cuma g?n? ?stanbul?da T?rkiye?nin tan?nm?? ayd?n ve sanat??lar?, h?k?mete ve ?teki yetkili makamlara ?akl?n ve vicdan?n sesini dinle?me ?a?r?s? yapt?. D?n de b?lge illerinden; i? adamlar? ?rg?tlerinden barolara, sendikalardan esnaf ?rg?tlerine, ?e?itli kitle ?rg?tlerine kadar 81 kitle ?rg?t?n?n temsilcileri, ??iddet de?il, toplumun ortak akl?yla var?lacak ??z?mler i?in ?al??ma? ?a?r?s? yapt?lar


  Cuma g?n? ?stanbul?da T?rkiye?nin tan?nm?? ayd?n ve sanat??lar?, h?k?mete ve ?teki yetkili makamlara ?akl?n ve vicdan?n sesini dinle?me ?a?r?s? yapt?. D?n de b?lge illerinden; i? adamlar? ?rg?tlerinden barolara, sendikalardan esnaf ?rg?tlerine, ?e?itli kitle ?rg?tlerine kadar 81 kitle ?rg?t?n?n temsilcileri, ??iddet de?il, toplumun ortak akl?yla var?lacak ??z?mler i?in ?al??ma? ?a?r?s? yapt?lar.
  Ayr? ayr? illerde yap?lmas?na kar??n, her iki ?a?r?n?n ortakla?t??? iki ana vurgu vard?:
  1-) ?S?n?r ?tesi harekat??n soruna bir ??z?m getirmeyece?i, tersine; K?rt sorununun demokratik ??z?m?n?n olanaklar?n? yok ederek ?iddet ve kaosu b?y?tece?i,
  2-) ?PKK?nin silah b?rakmas??...
  Bu ?a?r?lar, bir yandan h?k?met taraf?ndan da ayak s?r?yerek de olsa desteklenen CHP-MHP merkezli milliyet?i odaklar taraf?ndan k??k?rt?lan; ?s?n?r ?tesine ge?me?, ?sadece PKK?yi de?il Kuzey Irak?taki K?rt y?netimini y?kma? i?erikli eylemler ya da; ?Misliyle yan?t verildi?, ?Bize bu ac?lar? ya?atanlara hayal bile edemeyecekleri ac?lar ya?ataca??z?, ?Bedeli neyse ?denecek ve ?dettirilecek? gibi a??klamalara ters d??se de, cuma ve cumartesi g?nleri yap?lan bu ?a?r?lar?n; bar???n, karde?li?in, demokrasi ve ?zg?rl?klerin savunucular?n?n sesi olmas? bak?m?ndan ?nemli oldu?u ortadad?r.
  ?teki yol; yani ?asar?z keseriz?li propaganda e?li?inde daha b?y?k g??lerle operasyonlar yapma, ?eyrek y?zy?ld?r denenen ?eylerdir ve b?t?n o ??denen ve ?dettirilen bedeller?den sonra (*) gelinen yer, bug?n ?daha ?ok bedel ?deme ve ?dettirme? a?amas?d?r.
  Burada; ?zellikle de cumartesi g?n? neredeyse b?lge illerindeki b?t?n kitle ?rg?tlerinin, toplumun ?nde gelen ki?ilerinin kat?ld??? ?a?r? a??s?ndan bak?ld???nda; bu ?a?r?, Ba?bakan Erdo?an?a da birka? ?ey s?ylemeyi gerektiriyor.
  Ba?bakan Erdo?an, ?lkenin birli?ine ili?kin, ?yeni bir tan?mlama? getirdi. 22 Temmuz se?iminde AKP?nin ?lkenin do?usunda, bat?s?nda, b?t?n illerden ciddi bi?imde oy al?p Tunceli d???nda her ilden milletvekili ??karmas?n? Erdo?an; ?AKP?nin ?lkeyi do?usuyla batk?s?yla birle?tiren bir parti, muhalefet partilerinin; ?rne?in do?u illerinden vekil ??karamamalar? ve eser miktarda oy almalar? nedeniyle birle?tirici partiler olamayacaklar?? bi?iminde de?erlendirdi. Ba?bakan Erdo?an, 7 il d???nda b?t?n illerde ?evet? ??kan referandumun da ??lkenin genelinde kabul g?ren, dolay?s?yla birle?tirici ve halk?n iradesini ?lkenin b?t?n? bak?m?ndan da yans?tan bir referandum? oldu?unu ?ne s?rd?.
  Ba?bakan??n iddialar? elbette yabana at?lamaz. Bir yan?yla da, ?zellikle T?rkiye?nin bug?n i?inde bulundu?u K?rt sorununun ??z?lememi? olmas?yla birlikte d???n?ld???nde, ?lkenin hem do?u hem de bat? illerinde genel kabul g?rmek elbette birle?tirici bir rol oynama imkan?n?n b?y?kl???ne i?aret eder. Ya da bug?n do?u illerinde oy alamayan bir partinin, di?er illerde ?ok oy alarak h?k?met olmas? elbette ki onun iktidar?n?n me?ruiyetini tart??mal? hale getirir.
  ?imdi Erdo?an??n yakla??m?yla ele al?rsak, b?lge illerindeki t?m kitle ?rg?tlerinin toptan, s?n?r ?tesine kar?? oldu?u ve soruna ?iddet ve askeri y?ntemlerle de?il, bar????l y?ntemlerle ??z?m istedikleri; h?k?metin kendi K?rtleriyle oturup sorunu tart??maya ba?lamas?n?n bile bu ac?lar?, ?l?mleri bitirece?ini s?ylediklerini g?r?r?z. E?er Ba?bakan; se?imlerde ve referandumda kulland??? kritere sad?k kalacaksa, bu ?a?r? (?a?r?lar) kar??s?nda, ?Bunlar az?nl?k. Ben Kayseri?den, Sivas?tan soka?a ??kan kalabal?klara bakar?m? derse; sadece sersemletilmi? y???nlar?n yaratt??? pat?rt?ya kulak asarsa, ?ifte standartl? bir davran?? sergilemi? olacakt?r. Bu, elbette Ba?bakan??n ??ifte standartl?? olmas?ndan da ?te; ?lkenin K?rtlerinin ?o?unlukta ya?ad??? illerindeki iradeyi tan?mamak, ?lkenin se?kin ayd?nlar?n?n, demokratlar?n ?a?r?lar?na kulak asmamak; milliyet?i bir bask? yaratarak b?l?nme e?ilimlerini k??k?rtmak, milliyet?i ve ?oven g??lerin d?men suyuna girmek, onlar?n eline koz vermek olacakt?r; olmaktad?r da.
  Ancak etkili ve yetkili makamlar ger?ekleri duymazdan gelseler, yasaklasalar, s?yleyenleri tehdit etseler de; ger?ekleri s?ylemekten asla geri durmamak gerekmektedir. G?n?m?z?n ayd?nlar?n?n, demokratlar?n?n, s?n?f partisinin sorumlulu?u bunu gerektirir. Cuma ve cumartesi g?n? yap?lan a??klamalar, bu sorumlulu?un gere?idir ve giderek de yay?laca??ndan, her kentte, her b?lgede benzer tepkilerin geli?ece?inden ??phe etmek i?in bir neden yoktur!..
  (*) Son ?eyrek y?zy?lda bu sorundan kaynaklanan; ?bedeli?nin 300 milyar dolar, iki taraftan 35 bin ?l?, on binlerce yaral?, binlerce k?y?n yak?lmas?, milyonlarca insan?n evini oca??n? terk etmesi, toplumda hi?bir maddi rakamla a??klanmayacak b?y?k ac?lar ve kapanmas? uzun s?recek yaralard?r. ??denen? ve ??dettirilen? bunca bedelden sonra gelinen yerde ??z?m i?in istenen; ?daha b?y?k bedel?dir. ?S?z konusu olan vatansa gerisi teferruatt?r? diye, bu kay?plar? teferruat sayan hamasete dur denemezse, gidi?at, ?denecek bedelin alt?ndan ?yle kolay ??k?lmayaca??d?r. 15 bin kilometre ?tedeki Amerika?n?n Irak?taki hali, bedelin ne olaca??n?n k???k bir g?stergesidir.
  ?hsan ?aralan
  www.evrensel.net