Alevilerden ?karanl??? ayd?nl??a ??karma? ?a?r?s?

Alevi Bekta?i Federasyonu (ABF) 3??nc? Ola?an Genel Kurulu, d?n Hac? Bekta? Veli Vakf? Toplant? Salonu?nda ger?ekle?tirildi.


Alevi Bekta?i Federasyonu (ABF) 3??nc? Ola?an Genel Kurulu, d?n Hac? Bekta? Veli Vakf? Toplant? Salonu?nda ger?ekle?tirildi. Genel kurulda yap?lan konu?malarda, sokaklara yans?yan ?rk??-milliyet?i gericili?e dikkat ?ekilerek, ge?mi?teki ?Alevi-S?nni? ?at??malar?n?n ?imdi ?T?rk-K?rt? ?at??mas? olarak ya?at?lmak istenmesine kar?? ?uyan?kl?k? ?a?r?s? yap?ld?.
120 delegeli genel kurul, Alevi ?nderleri, Mara?, ?orum, Sivas katliamlar?nda ya?amlar?n? yitirenler ile federasyonun kurucu ba?kan? Ali Do?an an?s?na yap?lan sayg? duru?unun ard?ndan ba?lad?. Divan olu?umunun ard?ndan konu?an Genel Ba?kan Selahattin ?zel, uzun y?llar Alevi ismini kullanamad?klar?n?, devletle mahkemelik olduklar?n?, AB uyum yasalar?n?n ard?ndan bu ad? alabildiklerini, ama kurucular? aras?nda MHP?lilerin de oldu?u ?zmir?de bir Alevi Bekta?i Derne?i?ne izin verildi?ini anlatt?. Sokaklara yans?yan gericili?e ve ?at??malara dikkat ?eken ?zel, ge?mi?te ya?anan Alevi-S?nni ?at??malar?n?n yerini bug?n T?rk-K?rt ?at??malar?n?n alaca?? tehlikesine i?aret etti. ?zel, buna kar?? ?akl?selim? herkesi ciddi g?revlerin bekledi?ini s?yledi.
?Sokaklar Mara?la?t?r?l?yor?
Mara?, ?orum, Sivas katliamlar?na at?fta bulunarak, ?Bug?n can?m?z? alanlardan can istemiyoruz? diyen ?zel, Aleviler ve insanl?k a??s?ndan zor g?nlerin hi? bitmedi?ini, ?n?m?zdeki g?nlerin daha da karanl?kla?maya ba?lad???n? s?yledi. ?O karanl??? ayd?nl??a ??karmak, ?insan?m? diyen herkesin i?idir? ?eklinde konu?an ?zel, bug?n devletle, devlet d??? mihraklarla ortakla?an, ad?n?n ?n?nde ?Alevi? yazan ?rg?tlerin olmas?ndan dolay? da ?z?nt?l? oldu?unu ifade etti. Bug?n sosyal demokrat bir partinin iktidarda olmamas? bak?m?ndan i?lerinin rahat oldu?unu kaydeden ?zel, bunu katliamlar?n hep sosyal demokrat partilerin iktidar?nda ya?anmas?na ba?lad?.
Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu (AABK) Ba?kan? Turgut ?ker ise son d?nemde t?m sokaklar?n Mara?la?t?r?lmaya, Sivasla?t?r?lmaya ?al???ld???n?, farkl? inan? ve k?lt?rlerin yok edilmek istendi?ini kaydederek, bu geli?melerin, ?nlenemezse en ?ok Alevileri vuraca??n? s?yledi. ?ker, cana y?nelen her t?rl? sald?r?y? lanetlediklerini belirterek, toplumsal bar??a, farkl? k?lt?r ve inan?lar?n e?it ko?ullarda bir arada ya?amalar?na inand?klar?n? s?yledi.
3 Kas?m i?in ?a?r?
EMEP Genel Ba?kan Yard?mc?s? Haydar Kaya da sokaklarda sava? ???l?klar?n?n at?ld??? bir d?nemi ya?ad?klar?n?, b?ylesi bir d?nemde kendilerine ?ok ?nemli g?revler d??t???n? s?yledi. Ezilen, horlanan, farkl? g?r?lenlerin birlik olma ihtiyac?na vurgu yaparak, parti olarak bunun bir ad?m? olacak; 3 Kas?m?da Ankara?da ger?ekle?tirilecek mitinge kitlesel destek vereceklerini belirten Kaya, mitinge demokrasi ve emek g??lerinin, s?yleyecek s?z? olanlar?n da kat?lmas? gerekti?ini s?yledi.
KESK Genel Ba?kan? ?smail Hakk? Tombul da ?Biz sizinle yol arkada??y?z? diyerek s?ze ba?lad?. 22 Temmuz se?imlerinden sonra toplumun b?y?k bir moral ve motivasyon bozuklu?u ya?ad???n?, devinimi yeniden y?kseltmek gerekti?ini kaydeden Tombul, kimliklerin, k?lt?rlerin, inan?lar?n ?tekile?tirilmeden, karde??e bir arada ya?ayaca?? bir topluma, demokratik topluma vurgu yapt?. Demokrasi m?cadelesinin emek m?cadelesi ile birbirinden ayr?lmayaca??n? kaydeden Tombul, y?kseltilen milliyet?i-?oven histeriye kar?? ?omuzlar? birle?tirme? ?a?r?s? yapt?.
Benzer bir ?a?r?y? Halkevleri Genel Ba?kan? Abdullah Ayd?n da yaparak, ??oven, ?rk?? gruplar sokaklar? zaptetti, sokaklar?n sahipleri, sokaklar?n dili de?i?ti? dedi.
Pir Sultan Abdal 2 Temmuz Vakf? Genel Sekreteri Emel Sungur da bar??a olan talebi daha y?ksek sesle dile getirme ?a?r?s? yapt?.
Daha sonra T?z?k Tadilat Komisyonu olu?turularak, t?z?k de?i?ikli?i i?in ?al??malar ba?lat?l?rken, ?al??ma raporlar? ?zerinde yap?lan tart??malarla genel kurul devam etti. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net