Mersin?de d???n alan?na panzerle girdiler

Mersin?de Siteler Karakolu?na yak?n mesafedeki a??k alanda yap?lan d???n? ?K?rt?e ?ark? s?ylendi?i? ve ?sar?, k?rm?z?, ye?il renkli flamalar a??ld???? gerek?esiyle y?z? maskeli timlerin panzerlerle bast??? ve ?evreye rasgele ate? a?t??? iddia edildi.


Mersin?de Siteler Karakolu?na yak?n mesafedeki a??k alanda yap?lan d???n? ?K?rt?e ?ark? s?ylendi?i? ve ?sar?, k?rm?z?, ye?il renkli flamalar a??ld???? gerek?esiyle y?z? maskeli timlerin panzerlerle bast??? ve ?evreye rasgele ate? a?t??? iddia edildi. D???nde g?zalt?na al?nan Serhat Kolan?, halay ?ekenlere kalas ve coplarla sald?r?ld???n? belirterek, olayla ilgili su? duyurusunda bulunacaklar?n? a??klad?.
K?rtlerin yo?un olarak ya?ad??? ?evket S?merler Mahallesi?nde ??rnakl? Kolan? ailesinin yapt??? d???n, karakolluk oldu. ?ddialara g?re Siteler Karakolu?na 50 metre mesafedeki uzakl?kta bulunan alanda ?nceki ak?am yap?lan d???n, bir s?re sonra kar maskeli ?zel timler ve polisler taraf?ndan bas?ld?. Panzerler e?li?inde d???n alan?na gelen polis, havaya ate? a?arak damat Serhat Kolan??? g?zalt?na ald?.
?fadesi al?nd?ktan sonra serbest b?rak?lan Kolan?, polislerin kendisine ?Siz b?l?c?s?n?z, vatan hainisiniz? dedi?ini iddia ederek, olay an?n? ??yle anlatt?: ?Saat 17.00 s?ralar?nda d???n?m?z ba?lad?. Bir s?re sonra K?rt?e ?ark? s?ylenmesini hazmedemeyerek ?zel hareket timleri ile ?evik kuvvet polisleri panzerlerle d???n? bast?. Havaya y?zlerce mermi s?karken, halaydakiler kendilerini yere att?. B?y?k bir arbede ya?and?. O esnada polisler, ?Ter?ristler, b?l?c?ler, vatan hainleri? diye ba??r?p d???ndekilere cop ve kalaslarla vurmaya ba?lad?. Karakolda hakaret ettiler. D???n? basma gerek?elerinin ?K?rt?e ?ark? s?ylenmesi ve sar?, k?rm?z?, ye?il renklerin a??lmas?? oldu?unu s?ylediler.?
D???nlerimiz de tehlike oldu
A??lan ate? s?ras?nda evlerine de mermi isabet etti?ini kaydeden Kolan?, polisler hakk?nda su? duyurusunda bulunacaklar?n? kaydetti.
Damad?n annesi Hazal Kolan?, olaya tepki g?stererek, ?Art?k d???nlerimize bile hazmetme g??leri yok. Sanki eylem yap?yormu?uz gibi maskeli timler ile ?evik kuvvet polisleri bir?ok ki?iyi dayaktan ge?irdi. ?imdiye kadar yas?m?z? kendilerine tehlike buluyorlard?, art?k d???nlerimizi de kendilerine tehlike g?r?yorlar? diye konu?tu. (Mersin/D?HA)
www.evrensel.net