Orman yang?nlar? i?in ?nerge

CHP Mu?la Milletvekili Fevzi Topuz, son y?llarda meydana gelen orman yang?nlar?n?n ??k?? nedenlerinin, al?nan ?nlemlerin, meydana gelen can kay?plar?n?n ve maddi zararlar?n ara?t?r?lmas? i?in Meclis ara?t?rmas? a??lmas?n? istedi.


CHP Mu?la Milletvekili Fevzi Topuz, son y?llarda meydana gelen orman yang?nlar?n?n ??k?? nedenlerinin, al?nan ?nlemlerin, meydana gelen can kay?plar?n?n ve maddi zararlar?n ara?t?r?lmas? i?in Meclis ara?t?rmas? a??lmas?n? istedi. Topuz, konuyla ilgili ?nergesini TBMM Ba?kanl????na sundu.
Orman yang?nlar?na ili?kin ?nceki y?llarda TBMM?ye sunulan, Say??tay raporlar?nda yer alan sorunlara ili?kin tespitlerin giderilmedi?ini ifade eden Topuz, orman yang?nlar?n?n nedenleri, al?nacak ?nlemler konular?nda TBMM?ye verilen Meclis ara?t?rmalar?n?n da g?ndeme al?n?p g?r???lemedi?ini kaydetti.
Ormanlar?n topra??n korunmas?, su rejiminin d?zenlenmesi; iklim, halk sa?l???, rekreasyon, turizm, yaban hayat?n korunmas? vb. gibi konularda olumlu etkileri ile sosyal ve k?lt?rel nitelikte hizmetleri sa?layan ?lkenin ulusal de?erleri oldu?una dikkat ?eken Topuz, ?nergesinin gerek?esinde, orman yang?nlar?n?n, ba?ta Mu?la, Antalya ve ?zmir olmak ?zere ?lkenin bir?ok b?lgesine s??rad???na yer verdi. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net