K. Irak: Ankara?n?n hedefi K?rt b?lgesi

Kuzey Irak?taki K?rdistan ?zerk B?lgesi, zaman zaman T?rkiye?nin daha ?nce de tehditlerine maruz kald?. Kerk?k ya da PKK sorunu nedeniyle bazen s?n?r kapat?ld?, ya da i?ler yava?lat?larak buras? ekonomik olarak s?k??t?r?lmaya ?al???ld?


Kuzey Irak?taki K?rdistan ?zerk B?lgesi, zaman zaman T?rkiye?nin daha ?nce de tehditlerine maruz kald?. Kerk?k ya da PKK sorunu nedeniyle bazen s?n?r kapat?ld?, ya da i?ler yava?lat?larak buras? ekonomik olarak s?k??t?r?lmaya ?al???ld?. Fakat K?rt b?lgesi ?o?u zaman bu tehditleri ?ok ciddiye almad?. Ya?ananlar? T?rkiye?nin i? sorunlar?n?n buraya yans?mas? olarak g?rd?. Ne halk ne de y?neticiler, T?rkiye?nin K?rt b?lgesel y?netimine bir sava? a?aca??na inand?lar. ??nk? bunlar?n oldu?u d?nemde T?rkiye?de ya bir se?im ?ncesiydi, ya da i?eride ciddi sorunlar ya?an?yordu. Bu y?zden ?st d?zey yetkililerden halka kadar herkes, daha ?nceki tehditlerde bir sava? olas?l???n? g?rm?yordu.
Cuma hutbesi: Hedef K?rdistan
Ancak son bir haftad?r buradaki hava eskisi gibi de?il. K?rt y?netimi bir hafta ?ncesine kadar daha farkl? bir ?izgi izliyordu. Yani sorunlar?n ??z?lebilece?ine dair bir yakla??m? vard?. Sorunu da PKK?nin yapt??? eylemler ve Kandil s?rada?lar?ndaki varl??? olarak g?r?l?yordu.
Fakat Din ??leri Bakanl????n?n (Efkaf) a??klamalar? ve ?zellikle cuma hutbelerinden sonra imamlara okuttu?u a??klama, i?in rengini de?i?tirdi. ?ki hafta ?ncesine kadar a??klamalar daha yumu?ak ve ?l?ml?yd?. T?rkiye?nin dostlu?una vurgu yapan, sorunlar?n ??z?lmesi gerekti?ini s?yleyen a??klamalard?. Ancak son cuma hutbesi, durumun ciddiyetini g?zler ?n?ne serdi. ?mam, bakanl?k taraf?ndan g?nderilen cuma hutbesinde; T?rkiye?nin hedefinin PKK de?il ?K?rdistan? oldu?unu s?yledi.
A??klamada, PKK bahanesi ile ?K?rdistan??n varl???n?n hedef al?nd???, T?rkiye?nin bunun i?in m?dahale etmek istedi?i ileri s?r?ld?. ?lk defa halka yap?lan bir a??klamada, T?rkiye bu kadar a??k su?lan?yordu. Ve halka da sava? olas?l??? kar??s?nda haz?rl?k yapmas? gerekti?i ifade ediliyordu.
G?nl?k ya?am
K?rdistan B?lgesi?nde ?st d?zey y?neticilerden sokaktaki insana kadar herkes, T?rkiye?nin hedefinin ?K?rdistan? oldu?unu s?yl?yor. Kimse PKK?nin varl??? ya da sald?r?lar?n?n ger?ek hedef oldu?una inanm?yor. Ama ortal?kta bir askeri haz?rl?k da g?r?lm?yor. G?nl?k ya?am yine ayn? ?ekilde devam ediyor. T?rkiye?deki g?steriler gibi sokaktaki insana da yans?yan bir sava? hali ya da milliyet?ilik heyecan? yok. Galiba y?llard?r sava? g?rmenin itidalli?i bu.
Son g?steriler bile h?k?metin iste?i ?zerine yap?lm??, daha ?ok okul ?ocuklar?n?n kat?ld??? g?sterilerdi. Sadece ?zellikle Kandil s?rada?lar?na do?ru kontrol noktalar?nda ilk defa ?Nereye gidiyorsunuz? sorusu ile kar??la??yorsunuz. Genelde bu soru da sorulmazd?, en fazla kimli?inize bak?l?rd?.
?K?rt K?rde silah ?ekmez?
PKK?ye kar?? buradaki K?rt y?netiminin harekete ge?memesinin ise b?t?n komplo teorilerinin d???nda bir ba?ka nedeni daha var. K?rtlerin son elli y?ll?k m?cadelesi, ayn? zamanda birbirlerine kar?? yapt?klar? bir sava? d?nemiydi. Kuzey Irak?ta yaln?zca PKK?ye kar?? de?il, ge?mi?te de?i?ik K?rt gruplar? da birbirlerine kar?? b?y?k sava?lar verdiler.
Bu y?zden ?Bir daha asla K?rt K?rde silah ?ekmeyecek? anlay??? bir me?ruiyet zemini haline geldi. Y?netimin halk ?zerindeki temel arg?manlar?ndan birisi, art?k i? sava?lar?n da bitti?i ?zerine.
?imdi tekrar PKK?ye kar?? bir sava? a?mak, K?rt y?netimini ?ok g?? durumda b?rakabilir. ?stelik T?rkiye?den g?r?nd??? gibi bir operasyonla Karay?lan??n ya da di?er PKK liderlerinin yakalanmas? o kadar kolay de?il. Bu PKK ile bir sava?? g?ze almak demek.
Yani burada herkes ne olaca??n? bekliyor. Ama olmayacak ?eyler aras?nda ?K?rtler aras? bir sava?? g?r?l?yor. Hakim olan hava ise ?T?rkiye varl???m?za son vermek i?in geliyor...? (Erbil/EVRENSEL)
www.evrensel.net