BA?YAZI

 • T?rkiye Cumhuriyeti?nin kurulu?unun 84. y?l?. ?lkenin her yan?nda kutlamalar yap?l?yor.
  Uzunca bir zamandan beri milli ya da dini bayram kutlamalar?n?n giderek daha zorla?t???n? hepimiz fark ediyoruz


  T?rkiye Cumhuriyeti?nin kurulu?unun 84. y?l?. ?lkenin her yan?nda kutlamalar yap?l?yor.
  Uzunca bir zamandan beri milli ya da dini bayram kutlamalar?n?n giderek daha zorla?t???n? hepimiz fark ediyoruz. Bayram kutlamalar? ?st?ne yaz? yazmak da bir o kadar g??le?iyor tabii ki. ??nk? ?lke ac?larla, ?l?mlerle, ola?an d??? ko?ullardan yararlanan g?? odaklar?n?n dayatmalar?yla, provokasyonlar?yla ?alkalan?rken sevinci, mutlulu?u payla?mak demek olan bayram kutlamak; ?Bayram?n?z kutlu olsun? diye ?enliklere, ??lenlere ?a??ran yaz?lar yazmak ?ok g??.
  ?lkeyi y?neten g?? odaklar? ola?an, ?normal? denilecek y?netim ara?lar?yla ?lkeyi y?netmekte zorland?k?a, ola?an y?ntemlerin yerine ??zel harp? y?ntemlerini ge?irerek ama?lar?na varmaya ?al???yorlar. Bu zorlaman?n en son a?amas? da; ?s?n?r ?tesi bir harekat? dayatmas? oldu. Bu dayatmayla gelen s?re? ?ylesine kullan?ld? ki, ola?an ko?ullarda hi? de sava?tan, ?iddetten yana olmayan kesimler, bayramlarda sevin? ???l?klar? atacaklar?na, bu sevinci herkesle payla?maya ?al??acaklar?na ??iddeti, sava?? ?ven?, ??lmeyi ve ?ld?rmeyi kutsayan? sloganlar hayk?r?yorlar. Bar???, karde?li?i savunanlar? su?lu, ?ter?ristleri destekleyen gafiller ya da hainler? olarak g?steriyorlar.
  Oysa cumhuriyeti kuran Kurtulu? Sava???n?n arkas?nda ?rk??, ?oven bir milliyet?ilik de?il, Anadolu?da ya?ayan t?m halklar?n bar?? ve karde?lik i?inde, e?it haklar temelinde birle?mesi politikas? vard?. Bu politika d??ar?da t?m uluslarla, t?m kom?u ?lkelerle de ?bar???la birle?iyordu. Onun i?indir ki, daha ilk y?llar?ndan itibaren ?Yurtta Sulh Cihanda Sulh?, Cumhuriyetin temel ama?lar?n? ifade eden bir slogan olarak bi?imlendi. Ne yaz?k ki, kurtulu?tan ve ilkelerinden uzakla??ld?k?a bu slogan daha ?ok g?stermelik hale geldi. Bug?n ise bu; Cumhuriyetin en uzun ?m?rl? slogan?, iyece ayak alt?na al?nm??, art?k g?stermelik olarak bile kullan?lmaz olmu?tur. ??nk? art?k burada s?z? edilen ?sulh?, yani ?bar???; egemen g??lerin ama?lar?yla ?at??an bir ayak ba?? olarak g?r?lmeye ba?lanm??t?r. Tersine, resmen olmasa da gayriresmi toplant?larda resmi unvanl? ki?iler bile art?k, ?T?rkiye?nin Musul, Kerk?k ?st?ndeki tarihsel miras??ndan, ??slam ve T?rk d?nyas?ndaki egemenlik haklar??ndan, ?Kuzey Irak?taki K?rt y?netimini ??kertecek bir askeri m?dahale?den dem vurmaktad?rlar. Ve ?imdi ?ok somut ve T?rkiye i?in ?ok hayati sonu?lar ve (tehditler) ortaya ??karabilecek olan ?s?n?r ?tesine bir askeri harekat?, somut ve yak?n bir harekat olarak g?ndeme gelmi?tir.
  Cumhuriyetin 84. y?l kutlamalar?n?n mesajlar?nda da etkili ve yetkili zatlar; art?k bar??tan de?il ?sava??tan, ??denecek ve misliyle ?dettirilecek bedeller?den s?z etmektedir.
  ??ten gelen ses; ?Bu ko?ullarda gel de kutla bayram?? dese de bu ?lkenin anti emperyalist gelene?ini, bar?? ve karde?lik duygusunu, en k?t? niyetlilerin, en karanl?k g??lerin bile yok edemeyece?ine duydu?umuz g?venle, ?Kutlu olsun Cumhuriyet? diyoruz.
  www.evrensel.net