NABIZ

 • Ge?enlerde bir toplant?da bir meslek odas? y?neticisi ile kar??la?t?m. ?Evrensel?deki yaz?lar?na aynen kat?l?yorum.


  Ge?enlerde bir toplant?da bir meslek odas? y?neticisi ile kar??la?t?m. ?Evrensel?deki yaz?lar?na aynen kat?l?yorum. Ama s?k?ysa gel bunlar? hekimlere anlat? dedi. Asl?nda, bizim ciddi bir ?eli?kimizi ve sorunumuzu ortaya koyuyordu y?netici arkada??m. ??yle terc?me edilebilir bu saptama: Bizim savundu?umuz bir dizi do?ru var. Ama, hekimlerin ya?am? ile bu do?rular aras?nda ?nemli bir ?a??? var. Ayr?ca bu do?rular, genel kamuoyu i?in ge?erli olabilir, ancak hekimlerin do?rular? farkl?. Yine de do?rular? farkl? olan bu hekimler, ba?ka do?rular? olan y?neticilerden sorunlar?n? ??zme konusunda medet umuyorlar. Y?netici arkada??m, samimi bir ?ekilde, bu ?zetlemeye ?al??t???m ?eli?kinin alt?n? ?iziyordu.
  Sorun, yine tam g?n. Biz AKP H?k?meti getirse de, tam g?n?n bizim ilkemiz oldu?unu savunduk. Oysa baz? arkada?lar?m?z, gerek AKP?nin getirmesi hasebiyle, gerekse tek ba??na tam g?n? ele alman?n, sa?l?kta d?n???me kar?? ??k???m?z? olumsuz etkileyece?i gerek?esiyle tam g?ne itiraz etmenin do?ru oldu?unu savundular. ?imdi, tam g?n? savunma meselesini bir masaya yat?ral?m?
  ?Bir meslek grubu, kendi alan? ile ilgili bir d?zenleme kar??s?nda, kendi yarar?na olacak m?dahaleleri nas?l ya?ama ge?irebilir? sorusu ile ba?layal?m. Yan?t, ya bu konuda savundu?umuz tezin arkas?na ciddi bir meslek g?c? y??mak olabilir. Ve/veya toplumun ?nemli bir kesimini bu sorunun ??z?m? konusunda yan?m?za almak olabilir. ??nk? kar??m?zdakiler, bizim tezlerimizin do?rulu?u kadar, arkas?ndaki g?c? de de?erlendirecektir. Tam g?ne d?n?p, bu yan?tlar?m?z? test edelim.
  1826 sonras?, Osmanl? devletinin yeniden yap?land?r?lmas? s?recinde, sa?l?k alan? da ?modern? tarzda yeniden yap?land?r?lm??, Osmanl?n?n son d?nemlerinde ?s?hhiye m?fetti?likleri-memleket tabiplikleri? sistemi kurulmu?tu. D?nemin eyaletlerinde sa?l?ktan sorumlu olan s?hhiye m?fetti?lerine 20, illerde topluma ?cretsiz sa?l?k hizmeti sunmas? beklenen memleket tabiplerine 6-12 alt?n para verilmesi kararla?t?r?lm??t?. Ancak, Osmanl?n?n hazinesinin giderek a??k vermesi sonucu, bu hekimlere verilen paran?n de?erini yitirmesi sonucu, kamu g?revinin yan? s?ra vatanda?tan para al?nmas?na izin verilmi?ti. Cumhuriyet de, Refik Saydam ile birlikte benzer gerek?elerle, benzer uygulamaya olanak tan?m??t?r. Kamu kaynaklar?n?n yetersizli?i nedeniyle, hekimlere tan?nan ayr?cal?kt?r. Bu s?reci de?erlendiren TTB, 1960?l? y?llarda tam g?n ilkesini savunmu?, hem kamu hem muayenehane ili?kisine itiraz etmi?tir. Yani tam g?n, bizim ilkemizdir ve AKP?den ?nce de bize aittir.
  ?imdi, bu tezin arkas?na ne kadar g?? y???labilece?i konusuna gelelim. Sa?l?k Bakan??n?n son verdi?i rakamlara g?re, hekimlerin sadece y?zde 65-70?i tam g?n ?al??maktad?r. Yani, sorun hekimlerin 1/3??n? ilgilendirmektedir. Yani, hekimlerin ?o?unlu?u bu i?in arkas?nda olmayacaklard?r. SES?e gelelim. Herhalde, hi? kimse bir emek ?rg?t?n?n ?Aman hekimler de hem kamuda ?al??s?n, hem de muayenehaneleri a??k kals?n? diye eyleme ge?ece?i ya da b?yle bir eyleme destek verece?ini beklemez. Ya Devrimci Sa?l?k ???.. Asgari ?cretle ve g?vencesiz ?al??an binleri ?rg?tlemeye ?al??an bir ?rg?t?n, ?ayr?cal?klar?? savunmas?n? d???nmek bile zor. Sa?l?k d??? ?rg?tler?.. D?SK veya T?rk-??, ?Hekim muayenehaneleri a??k kals?n, kamuda zor hizmet alan i??ilerimiz yararlans?n? demeyeceklerdir.
  Daha da ilerleyelim. Baz? hastanelere gitti?inizde, bir klinikte yatan hastan?n ?Kimin hastas?? oldu?u sorusu ile kar??la?an, o klinikte vizit yapan doktorun klini?in de?il ?kendi hastas?? ile ilgilendi?ini g?ren, klinikte ?zel bir odada yat?p ?ok ayr?cal?kl? muamele g?ren ki?inin kim oldu?u soruldu?unda, ?O hoca/?ef hastas?? yan?t?n? alan insanlar?n, san?yorum tam g?ne kar?? ??kmalar? savunulamaz.
  ?z? ?u; toplumun ve emek?ilerin ?o?unlu?una anlatamad???m?z ve arkas?na ciddi bir g?? y??amad???m?z bir tezin ba?ar? ?ans? olamaz. ?stelik bu tez, bizim temel ilkelerimizle de ?eli?iyorsa... Bu durum, sadece tam g?n i?in ge?erli de?il. Sorunlar?m?z? ve ??z?m ?nerilerimizi topluma anlatamad???m?z takdirde, ak?betleri benzer olacakt?r. Dolay?s?yla, buyurun tam g?n? onlarla tart??al?m. ?tesi, toplumun ?ne ??kan sorunlar?n? biz tart??al?m. ?rne?in tabip odalar?, sa?l?k alan?ndaki emek ?rg?tleri niye Haber-?? grevini tart??mamaktad?r? Esnek ?al??man?n en sald?rgan ?rne?inin dayat?ld???, Evrensel?de ve sol yay?n organlar?nda g?nlerdir yaz?l?yor. Ama biz seyrediyoruz. Bug?n Haber-?? i??ilerine dayat?lan, belki yar?n bizlere dayat?lacak, hatta belki bir?ok i?letmede dayat?l?yor. Bizlerin sa?l?kta piyasala?may? emek?ilerin g?ndemine sokmas? ne kadar gerekiyorsa, eme?in g?nl?k ya?ad??? problemleri de sa?l?k emek?ilerinin g?ndemine almas? o kadar elzemdir. Yoksa, bu ciddi sald?r?dan hi?bir kesim, kendi ba??na, ?stelik ayr?cal?klar?n? savunarak kendini kurtaramaz.
  Ata Soyer
  www.evrensel.net